Wisła Szczucin

Wydarzenia Mecz
Gromnik : Wis3a
18.11.2017 (sobota),
godz. 13.00, Gromnik
3:1 (0:0)
Wyniki - 15 kolejka
 Metal - Ciężkowianka 2:0 (0:0)
 Śmigno - Skrzyszów 1:4 (1:3)
 Łukovia - Polan II 2:5 (0:2)
 Dąbrovia - Zorza 0:0 (0:0)
 D. Zb. Góra - Wietrzychowice 2:3 (1:1)
 Nowa J. - Olimpia W. 2:1 (1:0)
 Gromnik - Victoria K. 4:2 (3:1)
 D. Zakliczyn - Wisła Sz. 5:0 (2:0)
Tabela - okręgówka
Nazwa M Br. P
1. D. Zakliczyn 15 50-11 34
2. Dąbrovia 15 37-15 33
3. Gromnik 15 32-16 31
4. Metal 15 37-28 29
5. Wisła Sz. 15 37-23 29
6. Skrzyszów 15 41-30 28
7. Zorza 15 34-26 25
8. Ciężkowianka 15 29-26 22
9. Olimpia W. 15 26-28 20
10. Victoria K. 15 33-38 18
11. Polan II 15 28-37 18
12. Nowa J. 15 24-35 15
13. Łukovia 15 23-46 13
14. D. Zb. Góra 15 16-32 8
15. Śmigno 15 18-43 8
16. Wietrzychowice 15 20-51 7
Facebook
Posypa3y sie kary dla Tarnovii 04.07.2014
TOZPN przedstawi3 kary dla Tarnovii za niedope3nienie obowi1zku zabezpieczenia nale?ytego porz1dku i bezpieczenstwa na stadionie przed meczem z Wis31 Szczucin w ostatniej kolejce, wskutek czego zawody sie nie odby3y. Przypomnijmy, ?e Wydzia3 Dyscypliny wynik spotkania zweryfikowa3, jako walkower 0:3 na korzyoa Wis3y. Na dodatek na3o?ono kare zakazu rozgrywania spotkan z udzia3em publicznooci do konca bie?1cego roku. Tyczy sie to tylko meczów seniorów, chocia? dru?yny m3odzie?owe równie? dosta3y podobn1 kare, ale zosta3a ona zawieszona (zostanie odwieszona dopiero wtedy, gdy wyst1pi jakiekolwiek zdarzenia naruszaj1ce porz1dek lub bezpieczenstwo). Dodatkowo orzeczono kare pienie?n1 w wysokooci 1000 z3 z przeznaczeniem na cele charytatywne.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Odchodzi Oskar Choma 03.07.2014
Mimo, ?e okres przygotowawczy do nowego sezonu jeszcze nie ruszy3, to ju? wiadomo, ?e dotychczasowy nasz bramkarz - Oskar Choma - nie przed3u?y gry w klubie ze Szczucina. Przypomnijmy, ?e 19-letni zawodnik trafi3 do Wis3y przed rund1 wiosenn1 z Szreniawy Nowy Wionicz na zasadzie pó3rocznego wypo?yczenia. W Wiole zagra3 we wszystkich spotkaniach tej rundy. Powodem zakonczenia gry w naszej dru?ynie jest wyjazd zawodnika zagranice. Tym samym, klub Wis3a Szczucin dziekuje Oskarowi za pomyoln1 wspó3prace i ?yczy powodzenia!

W zwi1zku z tym, ponownie wraca problem bramkarski w Wiole... Poniewa? pod du?ym znakiem zapytania stoi powrót po kontuzji Lukasza Bebla.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Okregówka podzielona! 01.07.2014
TOZPN przedstawi3 podzia3 okregówki, który wygl1da tak:

GRUPA I: Naprzód Sobolów, Tarnavia Tarnawa, Macierz Lipnica Murowana, Raba Niedary, Pagen Gnojnik, Orze3 Debno, Dunajec Miko3ajowice, LKS Uszew, Korona Niedzielska, Okocimski II Brzesko, Sokó3 Borzecin, Jadowniczanka Jadowniki, Olimpia Wojnicz, Dunajec Zakliczyn.

GRUPA II: Tuchovia Tuchów, Tarnovia Tarnów, Cie?kowianka, Victoria Koszyce Ma3e, Dunajec Zbylitowska Góra, Pogórze Pleona, LUKS Skrzyszów, D1brovia II D1browa Tarn., Termalica BB II Nieciecza, Lukovia Lukowa, Wis3a Szczucin, Ikar Odporyszów, Unia Niedomice, Iskra Olesno.

Jak widaa podzia3 jest jednak... terytorialny. Jedynie Dunajec Zakliczyn i Olimpia Wojnicz zosta3y dokooptowane do grupy bochensko-brzeskiej, ale tego mo?na sie by3o spodziewaa. Druga sprawa - woród tych dru?yn nie ma Zorzy Zaczarnie, co oznacza, ?e zwi1zek jednak przychyli3 sie do opcji, ?e zamiast Piasta Lapanów (lider A klasy zrezygnowa3 z awansu) wejdzie Raba Niedary. Czyli na dzien dzisiejszy z naszej okregówki leci Iskra Leki, KS US Omigno i jednak Zorza Zaczarnie.

Decyzja o ostatecznym podziale grup ma zapaoa 9 lipca. W zwi1zku z tym spotkania z przedstawicielami klubów nie odbed1 sie 7 lipca, lecz zosta3y przeniesione na 14 lipca.
Dodal: Mikolaj

Rozstrzygniecie Typera 2013/14 30.06.2014
Czas na podsumowanie naszej zabawy w typowanie meczów tarnowskiej V ligi. Walka o pierwsze trzy miejsca by3a do samego konca, a przed ostatni1 kolejk1 u?ytkownik ‘IK-CFC’ dogoni3 lidera na dystans jednego punktu. Ostatecznie typer ‘Kamil’, który d3ugo zajmowa3 pierwsze miejsce, nie da3 sie wyprzedzia i to jemu gratulujemy zdobycia tytu3u Najlepszego Typera Sezonu 2013/14! Pierwsze piea miejsc wygl1da nastepuj1co:
1. Kamil – 116 pkt
2. IK-CFC – 113 pkt
3. Buli – 109 pkt
4. Radziu xD – 104 pkt
5. meine – 92 pkt
Przypominamy: 1 pkt = 1 dobrze wytypowane rozstrzygniecie meczu.
Dodal: Mikolaj Więcej..

W1tpliwooci podzia3u okregówki 27.06.2014
Spekulacje o podziale okregówki na dwie grupy - ci1g dalszy. Przypomnijmy, ?e w ostatnich dniach pojawi3a sie pog3oska, ?e liga nie ma bya podzielona pod wzgledem terytorialnym, lecz ma sie odbya losowanie. Mo?na rzec - "bedzie, co bedzie" i sie tym nie przejmowaa, tym bardziej, ?e podzia3 ma bya znany ju? na dniach. Jednak dlaczego zmieniono koncepcje podzia3u okregówki? W ogóle po co ta ca3a reorganizacja? W serwisie internetowym SPORTOMAKS pojawi3 sie ciekawy artyku3 Marcina Kalinowskiego, który po czeoci odpowiada na te pytania.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Potwierdzono walkower dla Wis3y 27.06.2014
Tak jak sie spodziewano - spotkanie ostatniej kolejki ligi okregowej Tarnovia vs. Wis3a zosta3o zweryfikowane jako walkower 0:3 na korzyoa dru?yny ze Szczucina. Przypomnijmy, ?e mecz nie doszed3 w ogóle do skutku, poniewa? tu? przed rozpoczeciem dosz3o do chuliganskiej zadymy woród kiboli zwaonionych klubów z Tarnowa. Wydzia3 Dyscypliny TOZPN nie narzuci3 jeszcze ?adnej kary finansowej dla Tarnovii, poniewa? sprawa jest w toku rozpatrywania (zwrócono sie z proob1 do Policji o przekazanie materia3ów zwi1zanych z tymi wydarzeniami).

Jak sie okaza3o, nie by3 to jedyny walkower w 30 kolejce okregówki. Strat1 trzech punktów i kar1 finansow1 wartooci 300 z3 zosta3 ukarany Pagen Gnojnik i Orze3 Debno, poniewa? w ich dru?ynach wyst1pili nieuprawnieni zawodnicy.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Z okregówki spadaj1 tylko dwie dru?yny! 25.06.2014
Dostaliomy dzisiaj informacje, ?e nie piea, ale tylko dwie dru?yny ostatecznie spadn1 z naszej ligi okregowej w zakonczonym sezonie. Czyli wychodzi na to, ?e z lig1 po?egna sie tylko Iskra Leki oraz KS US Omigno.

Kolejna informacja to taka, ?e podzia3 na dwie klasy okregowe nie bedzie mia3 nic wspólnego z... przynale?nooci1 terytorialn1, tak jak to wczeoniej chcia3 zrobia TOZPN. Po prostu podzia3 ma bya losowy, czyli np. Wis3a mo?e na mecze jeYdzia do Brzeska, a np. do Olesna ju? nie. Ligi maj1 liczya po 14 dru?yn, czyli na to wychodzi, ?e 12 zespo3ów, które utrzyma3y sie w okregówce + 11 beniaminków (mia3o bya 12, ale Piast Lapanów przeszed3 do okregu Wieliczka) + 3 spadkowiczów z IV ligi + 2 dru?yny rezerw - Okocimski II i Termalica Bruk-Bet II. Szreniawa ma ponoa zaczynaa od ni?szej klasy rozgrywkowej. Podzia3 jest ju? ponoa zrobiony, ale my jeszcze go nie znamy.

Informacje nie s1 jeszcze oficjalnie potwierdzone, lecz Yród3o nich jest dooa pewne.
Dodal: Mikolaj

TOZPN przedstawi3 nowe wymogi 24.06.2014
Tarnowski Zwi1zek Pi3ki No?nej przedstawi3 nowe wymogi dla dru?yn przystepuj1cych do rozgrywek w IV lidze i w Klasie Okregowej, które maj1 wejoa w ?ycie od sezonu 2014/15. Chodzi o komputeryzacje systemu biurowego we wszystkich klubach. Maj1 znikn1a przedmeczowe protoko3y sedziowskie, które do tej pory wype3niano na papierze, a od nowego sezonu ta dokumentacja ma bya prowadzona wy31cznie w wersji elektronicznej. W takim wypadku ka?dy klub bedzie musia3 zaopatrzya sie w komputer oraz dostep do internetu, ?eby po31czya sie z systemem EXTRANET.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Prasa o sobotnich wydarzeniach 23.06.2014
W dzisiejszej Gazecie Krakowskiej rozpisuj1 sie na temat zajoa przed sobotnim meczem Tarnovia vs. Wis3a. Spotkanie nie dosz3o do skutku, bo zaraz przed rozpoczeciem dosz3o do burd kiboli Tarnovii i Unii Tarnów.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Zamiast meczu by3a bijatyka 22.06.2014
Tarnovia Tarnów - Wis3a Szczucin 0:3 (vo.) ?
Ligowe spotkanie Tarnovia - Wis3a nie dosz3o do skutku. Tu? przed rozpoczeciem meczu dosz3o do starcia kibiców, którzy wtargneli na p3yte boiska. Najprawdopodobniej zostanie przyznany walkower na korzyoa Wis3y Szczucin, poniewa? gospodarz nie by3 w stanie zadbaa o bezpieczenstwo. Z nieoficjalnych Yróde3 wynika, ?e do walki dosz3o pomiedzy kibolami dwóch zwaonionych dru?yn z Tarnowa. Przypomnijmy, ?e by3a to ostatnia kolejka sezonu 2013/14.
Dodal: Mikolaj


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860700 (od 21.07.06); 0,531 s., IE, FF, O, G, S.