Wisła Szczucin

Wspomó? klub

LKS Wis3a Szczucin jest ma3ym amatorskim klubem pi3karskim. Na naszych obiektach trenuj1 ch3opcy oraz dziewczynki ju? od najm3odszych lat. W sumie w klubie dzia3a szeoa dru?yn podzielonych kategoriami wiekowymi: ?aki, orliki, m3odziki, trampkarze, juniorzy oraz seniorzy. Utrzymanie tych wszystkich zespo3ów wi1?e sie z ogromnymi kosztami - zaczynaj1c od koszenia boisk, pensji dla trenerów, transportu na mecze wyjazdowe, op3at pr1du, wody, sprzetu pi3karskiego, przeró?nych op3at do PZPN itp. itd. Nie ukrywamy, ?e bud?et, którym dysponujemy to zbyt ma3o, aby zapewnia sprawne funkcjonowanie naszej organizacji. Z tego wzgledu sponsorzy s1 nieodzownym wsparciem.

Nasz klub pragnie zachecia Panstwa do finansowego wsparcia naszej dzia3alnooci. Ka?da pomoc jest dla nas cenna. Jesteomy otwarci na ró?ne propozycje i w razie jakichkolwiek pytan jesteomy do Panstwa dyspozycji. Darowizny prosimy przekazywaa na poni?szy numer z dopiskiem "darowizna":

Konto bankowe:
Bank BS Szczucin
61 9464 0001 2001 0000 0840 0001
LKS Wis3a Szczucin
ul. Witosa 5
33-230 Szczucin

Za wszelk1 pomoc serdecznie dziekujemy!

W sprawach zwi1zanych z marketingiem sportowym wszelkich informacji udziela Prezes Klubu - Bart3omiej Czy? (tel. 502 649 305). Email: wislaszczucin@gmail.com.Oni wsparli nasz klub:

SPRZEDA— HURTOWA —YWYCH ZWIERZYT
TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI
JÓZEF BRZEGOWY
33-230 SZCZUCIN, PRUSA 3

FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA MTD
MARIUSZ DZIEGIEL
33-230 SZCZUCIN, ORZESZKOWEJ 2

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA PARTNER LINE
MARIUSZ BEDNARZ
33-230 SZCZUCIN, OWIDRÓWKA 117


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860692 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.