Wisła Szczucin

Wydarzenia Mecz
Gromnik : Wis3a
18.11.2017 (sobota),
godz. 13.00, Gromnik
3:1 (0:0)
Wyniki - 15 kolejka
 Metal - Ciężkowianka 2:0 (0:0)
 Śmigno - Skrzyszów 1:4 (1:3)
 Łukovia - Polan II 2:5 (0:2)
 Dąbrovia - Zorza 0:0 (0:0)
 D. Zb. Góra - Wietrzychowice 2:3 (1:1)
 Nowa J. - Olimpia W. 2:1 (1:0)
 Gromnik - Victoria K. 4:2 (3:1)
 D. Zakliczyn - Wisła Sz. 5:0 (2:0)
Tabela - okręgówka
Nazwa M Br. P
1. D. Zakliczyn 15 50-11 34
2. Dąbrovia 15 37-15 33
3. Gromnik 15 32-16 31
4. Metal 15 37-28 29
5. Wisła Sz. 15 37-23 29
6. Skrzyszów 15 41-30 28
7. Zorza 15 34-26 25
8. Ciężkowianka 15 29-26 22
9. Olimpia W. 15 26-28 20
10. Victoria K. 15 33-38 18
11. Polan II 15 28-37 18
12. Nowa J. 15 24-35 15
13. Łukovia 15 23-46 13
14. D. Zb. Góra 15 16-32 8
15. Śmigno 15 18-43 8
16. Wietrzychowice 15 20-51 7
Facebook
Ostre strzelanie 09.09.2017
Trampkarze: Wis3a Szczucin - Polan —abno 7:1 (5:0)
M3odziki: Legovia Leg Tarn. - Wis3a Szczucin 0:13 (0:3)
Juniorzy: LZS Medrzechów - Wis3a Szczucin 0:10 (0:2)
PokaYne wyniki dzisiaj odnotowa3y nasze dru?yny m3odzie?owe. Trampkarze pokonali spadkowicza z I ligi, Polan —abno a? 7:1 (wiecej w rozwinieciu newsa). Natomiast m3odziki rozbili swoich rówieoników z Legu Tarnowskiego a? 0:13! Okaza3ym 3upem bramkowym podzielili sie: Bart3omiej Szarek, który a? szeociokrotnie pokona3 bramkarza Legovii, Artur Szymura, który zanotowa3 hat-tricka, Mateusz Dziegiel z kolei dwukrotnie skierowa3 futbolówke miedzy s3upki, a po jednym trafieniu zaliczyli Przemys3aw Kordos oraz Maksymilian Podosek. Z kolei juniorzy zdeklasowali LZS Medrzechów dziesiecioma golami. Na liste strzelców wpisali sie: cztery razy Tomasz M1twicki, dwa razy Jan Bociek i po raz Klaudiusz Kozio3, Patryk Motyka, Damian Giza oraz Dariusz Wójcik.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Wreszcie wyjazd - kierunek: Koszyce Ma3e 07.09.2017
Wis3e po czterech z rzedu meczach na w3asnym terenie, w koncu czeka wyjazdowe spotkanie. Pojedziemy do Koszyc Ma3ych, by tam zmierzya sie z tamtejsz1 Victori1.
M3odziki i trampkarze zagraj1 ju? w pi1tek. Ci pierwsi zagraj1 na wyjeYdzie z Legovi1, a drudzy podejm1 u siebie Polan —abno. Juniorzy w sobote zagraj1 z Medrzechowem.

Pi1tek, 08.09.2017:
M3odziki: Legovia - Wis3a, godz. 16.00, Leg Tarnowski.
Trampkarze: Wis3a - Polan, godz. 17.00, Szczucin.

Sobota, 09.09.2017:
Juniorzy: Medrzechów - Wis3a, godz. 11.00, Medrzechów.
Seniorzy: Victoria - Wis3a, godz. 17.00, Koszyce Ma3e.
Dodal: Mikolaj

Derby Gminy dla Wis3y 06.09.2017
PP: Brzoza Brzezówka - Wis3a Szczucin 0:3 (0:1)
Wis3a wystartowa3a w ?abienskim Pucharze Polski i ju? od razu na etapie awierafina3ów, bo wczeoniej uda3o nam sie wylosowaa tzw. "wolny los". Przeciwnikiem okaza3a sie dru?yna po s1siedzku - Brzoza Brzezówka, i tym samym mieliomy pi3karskie derby naszej gminy. Wynik nie zaskoczy3, bo faworyzowana Wis3a wygra3a i awansowa3a do kolejnej rundy.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Derby Gminy w Pucharze Polski! 04.09.2017

Tak sie z3o?y3o, ?e Wis3a zacznie ju? od awierafina3u w ?abienskim Pucharze Polski. A tam przeciwnikiem bedzie dru?yna zza miedzy - Brzoza Brzezówka, która wystepuje w A klasie. Tym samym czekaj1 nas derby Gminy Szczucin! Spotkanie w orode o godz. 17.00 na boisku w Brzezówce.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Zgodnie z planem 03.09.2017
Wis3a Szczucin - LKS Wietrzychowice 4:1 (1:1)
Wszystko posz3o zgodnie z planem, bo z LKS Wietrzychowicami liczono na zwyciestwo i tak te? sie sta3o. Bilans Wis3y po czterech z rzedu meczach na w3asnym stadionie to 10 punktów, 3 zwyciestwa i remis. Teraz czeka nas w koncu wyjazdowe spotkanie. Pojedziemy do Koszyc Ma3ych, by zagraa z tamtejsz1 Victori1. Wczeoniej jednak wystartujemy w ?abienskim Pucharze Polski. Na pierwszy rzut czeka nas derbowy pojedynek z Brzoz1 Brzezówka. Spotkanie odbedzie sie na wyjeYdzie, w orode o godzinie 17.00.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Konsekwencje po meczu z D1brovi1 01.09.2017
Niestety, ale nie oby3o sie bez konsekwencji za ekscesy na meczu Wis3y z D1brovi1, który inaugurowa3 ligowe rozgrywki 2017/18. Bo konsekwencje bya musia3y. Wydzia3 Dyscypliny TOZPN ukara3 klub kar1 finansow1 w wysokooci 2.700 z3 za niedope3nienie obowi1zku zabezpieczenia porz1dku na stadionie i trzeba zaznaczya, ?e po licznych pertraktacjach jest to kara najni?sza z mo?liwych. Podkreolmy, ?e szczucinscy pseudokibice, to ju? recydywa w owietle Tarnowskiego Zwi1zku Pi3ki No?nej. Zarz1d LKS Wis3y Szczucin (bez jednego Cz3onka Zarz1du) nie akceptuje takiego zachowania. Tak wysoka kara finansowa jest dla bud?etu klubu znacz1cym ciosem. Ubolewamy, ?e pieni1dze na rozwój naszego klubu pójd1 na kary za pseudokibiców lub póYniejsze ewentualne zabezpieczenie meczów przez firm1 ochroniarsk1, bo najwidoczniej w Szczucinie nie da sie normalnie pokibicowaa.

Ta patologia "kibicowania", jaka mia3a miejsce na meczu z D1brovi1, to stawianie naszego klubu w z3ym owietle przed niemal wszystkimi. Zaznaczmy jednak, ?e zdajemy sobie sprawe, ?e nie wszyscy bed1cy wówczas na stadionie, przyczynili sie do tego. Co najgorsze, by3a to tylko grupa osób, która niestety rzutuje na ca3okszta3t. Palenie koszulki D1brovii, bezczeszcz1c tym samych ich barwy klubowe i symbole miasta D1browy Tarnowskiej w postaci herbu. Przedostanie sie grupy osób ze Szczucina z przejawami agresji do kibiców D1brovii, co spowodowa3o na chwile przerwanie meczu przez sedziego g3ównego. Przez niemal ca3y mecz lec1ce potokiem wulgaryzmy po31czone z rasistowskimi przyopiewkami. Chamstwo i bezczelnooa tych kilkunastu pseudokibiców nie mia3o granic na stadionie, na którym znajdowa3y sie m.in. rodziny z dzieami. To nie mog3o przejoa bez echa i nie przesz3o. Nie tolerujemy takiego zachowania, bo ci ludzie dzia3aj1 na SZKODE KLUBU! Mentalnie i realnie.

Czy w ogóle ktokolwiek z zainteresowanych poczuwa sie do jakichkolwiek konsekwencji?
Dodal: Mikolaj

Kolejny mecz na Witosa 31.08.2017

Czwarty z rzedu mecz u siebie. Rywalem bedzie ekipa LKS Wietrzychowice, która po 3 kolejkach zamyka tabele.
Trampkarzy czeka wa?ny mecz w Karsach, bo po 2 kolejkach Wis3a i Stra?ak id1 3eb w 3eb. M3odziki zagraj1 w poniedzia3ek, a juniorzy we wtorek.

Sobota, 02.09.2017:
Trampkarze: Stra?ak - Wis3a, godz. 10.00, Karsy.
Seniorzy: Wis3a - Wietrzychowice, godz. 17.00, Szczucin.

Poniedzia3ek, 04.09.2017:
M3odziki: Polan - Wis3a, godz. 17.00, —abno.

Wtorek, 05.09.2017:
Juniorzy: Wis3a - Wietrzychowice, godz. 17.00, Szczucin.
Dodal: Mikolaj

M3odzie?owe Derby Gminy 30.08.2017
Trampkarze: Wis3a Szczucin - Brzoza Brzezówka 5:0 (1:0)
Juniorzy: Wis3a Szczucin - Brzoza Brzezówka 1:5 (1:2)
Ju? na pocz1tku ligowych rozgrywek 2017/18 w trampkarzach i juniorach dosz3o do derbowych pojedynków Gminy Szczucin. M3odzi Wiolacy zmierzyli sie z swoimi rówieonikami z Brzezówki. Co ciekawe, za tydzien dojdzie do takich samych derbów, tyle tylko, ?e na poziomie seniorskim, bo tak sie z3o?y3o, ?e w awierafinale ?abienskiego Pucharu Polski trafiliomy w3aonie na Brzoze.
Dodal: Mikolaj Więcej..

M3oda Wis3a pi1ta w Ma3opolsce! 28.08.2017

Reprezentacja Wis3y sk3adaj1ca sie z trzynastolatków i m3odszych wyst1pi3a w turnieju "Wakacje z Pi3k1 No?n1 2017", w którym wzie3o udzia3 ponad 700 dru?yn z ca3ego naszego województwa. Nasi m3odzi wychowankowie przebrneli przez trzystopniowy system eliminacyjny i weszli do grona 10 najlepszych dru?yn z ma3opolski, które o miano tej najlepszej rywalizowa3y w Krakowie. Wygra3a MKS Trzebinia, a nasi zawodnicy ostatecznie uplasowali sie na 5 miejscu. To bez w1tpienia ogromny sukces m3odej generacji szczucinskiej pi3ki!
Dodal: Mikolaj Więcej..

Cenny gol, cenne punkty 26.08.2017
Wis3a Szczucin - Cie?kowianka Cie?kowice 1:0 (0:0)

Tydzien temu przy Witosa by3o ostre strzelanie i sytuacji co niemiara, a dzisiaj ju? tak rozmaicie nie by3o. Akcji podbramkowych mo?na by3o policzya na palcach u jednej reki. Jednak t1 jedn1, konkretn1 sytuacje uda3o sie wypracowaa Wiole i tym samym zaliczamy cenne zwyciestwo. Za tydzien zagramy ju? czwarty z rzedu mecz u siebie, tym razem przyjedzie do nas dru?yna LKS Wietrzychowice.
Dodal: Mikolaj Więcej..


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860060 (od 21.07.06); 0,609 s., IE, FF, O, G, S.