Wisła Szczucin
Tarnovia Tarnów - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Na zakonczenie sezonu wyjazd do Tarnowa.


Tarnovia

Wis3a

21.06.2014 (sobota),
godz. 17.00, Tarnów
0:3 (vo.)

Spotkanie nie dosz3o do skutku z powodu burd kiboli Tarnovii i Unii Tarnów, które rozpocze3y sie tu? przed rozpoczeciem meczu. Sedzia spotkania, pan Seweryn Kozub nie zdecydowa3 sie na rozegranie meczu, poniewa? obawia3 sie o bezpieczenstwo na obiekcie Tarnovii. Wydzia3 Dyscypliny TOZPN zweryfikowa3 spotkanie jako walkower 0:3 na korzyoa Wis3y. Dodatkowo na3o?y3 kare zakazu rozgrywania spotkan z udzia3em publicznooci na obiekcie Tarnovii do konca roku 2014 oraz kare finansow1 w wysokooci 1000 z3 z przeznaczeniem na cele charytatywne.


Komentarz

W dzisiejszej Gazecie Krakowskiej rozpisuj1 sie na temat zajoa przed sobotnim meczem Tarnovia vs. Wis3a. Spotkanie nie dosz3o do skutku, bo zaraz przed rozpoczeciem dosz3o do burd kiboli Tarnovii i Unii Tarnów.

Ostatni akord ligowego sezonu na stadionie Tarnovii zamiast meczem zakonczy3 sie burd1 i interwencj1 policji. Na szczeocie wygl1da na to, ?e podczas wydarzen na stadionie i w jego pobli?u nikt nie zosta3 poszkodowany.

Zawodnicy Tarnovii i Wis3y Szczucin ju? szykowali sie do rozpoczecia spotkania, gdy na trybunach dosz3o do awantur. - Wszystko zacze3o sie w momencie, gdy na stadion wesz3a grupa kibiców Unii Tarnów - mówi Olga —abinska, rzecznik prasowy tarnowskiej policji.

Do starcia zwaonionych od lat grup (kibiców Tarnovii wspierali tego dnia tak?e kibice Cracovii) dosz3o na trybunach. W ruch posz3y deski, kije oraz kamienie. Policjanci najwyraYniej ju? wczeoniej przygotowani byli na ewentualnooa zajoa, bo bardzo szybko spore si3y mundurowych wkroczy3y na stadion. Do rozpedzenia kiboli u?yto gazu 3zawi1cego.

- Nie otrzymaliomy zg3oszen, by ktokolwiek ucierpia3 podczas tych zajoa - mówi —abinska. Sedzia spotkania nie zgodzi3 sie na jego rozpoczecie w obawie o bezpieczenstwo.

Czeoa uczestników burd zatrzymano na samym stadionie. W ogromnym zamieszaniu niektórym uda3o sie z obiektu wydostaa. Policja zatrzymywa3a ich potem na terenie miasta. W sumie na komisariat Tarnów Centrum trafi3o ponad 70 osób. Przes3uchania potrwaj1 do póYnego wieczoru.

Ostatecznie policjanci zdecydowali sie zwolnia do domów wiekszooa m3odych ludzi. Na d3u?ej zatrzymano tylko trzech. - Wszystko wskazuje na to, ?e bed1 oni odpowiadaa za udzia3 w zbiegowisku, wiedz1c, ?e jego uczestnicy dopuszczaj1 sie gwa3townego zamachu na osobe lub mienie - mówi rzeczniczka tarnowskiej policji. Za pope3nienie takiego przestepstwa grozi kara do 3 lat pozbawienia wolnooci.

?ród3o: Gazeta Krakowska - Andrzej Skórka.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863904 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.