Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Okocimski Brzesko Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Okocimski kroczy od zwyciestwa do zwyciestwa.


Wis3a

Okocimski

17.11.2012 (sobota),
godz. 11.00, Szczucin
JUNIORZY
2:0 (0:0)

Pierwotnie mecz mia3 sie odbya 28 paYdziernika, jednak z powodu opadów oniegu z deszczem zosta3 prze3o?ony na 10 listopada. Nastepnie spotkanie prze3o?ono na 17 listopada ze wzgledu na mecz seniorów Wis3y.

Dwa dni po spotkaniu klub z Brzeska wys3a3 pismo do Zwi1zku, w którym skar?y3 sie, ?e w dru?ynie Wis3y wystepowali nieuprawnieni zawodnicy. TOZPN o dziwo zgodzi3 sie z tymi zarzutami i dnia 23 listopada zweryfikowa3 wynik, jako walkower 0:3 na korzyoa OKS-u (na boisku by3o 2:0 dla Wis3y). Klub ze Szczucina od razu z3o?y3 odwo3anie w tej sprawie, które przynios3o pozytywny skutek i decyzja o walkowerze w dniu 3 grudnia zosta3a cofnieta, a wynik utrzymany z boiska.

Bramki:
1-0 Konrad Wo3oszyn 73
2-0 Jakub Musia3 83

Sedziowa3: Pawe3 Lachut (—abno)
—ó3te kartki: Nytko, Labuz - Kot, Szczygie3

Wis3a: Przemys3aw Krupa - Kamil Dynak, Robert Kupiec, Patryk Kuta, Sylwester Wójcik (72 Karol Luszcz) - Dawid Dynak (77 Kamil Bednarz), Stanis3aw Dernoga, Jakub Nytko, Konrad Wo3oszyn (82 Dawid Dubajka) - Patryk Rusek (79 Jakub Musia3), Kamil —uchowicz (65 Lukasz Labuz).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Okocimski: Seweryn Kania - Konrad Ko3odziej (65 Grzegorz Wawryka), Robert Kot (75 Rafa3 Chudoba), Mateusz Stolarz, Jakub Baran - Andrzej Ryglowski (55 Lukasz Paterek), Konrad Kurzywlik, Mateusz Ludwa (80 Filip Grzesik), Jakub Szczygie3 (85 Maciej Marcinów) - Kamil Legutko, Tomasz Ga3ka.
Trener: S3awomir Rydz.


Komentarz

Pewny siebie lider rozgrywek przyjecha3 dzio do Szczucina po kolejne punkty. Jednak zamiast punktów Okocimski zaliczy3 pierwsz1 pora?ke w sezonie, a wynik 2:0 to tak naprawde najmniejszy wymiar kary. Wis3a wygra3a dzio w pe3ni zas3u?enie, a gdyby nie s3aba skutecznooa to wynik by3by o wiele wy?szy. Tym samym runde jesienn1 nasi juniorzy koncz1 na 6 miejscu w tabeli.

Seniorzy Wis3y zakonczyli rozgrywki tydzien temu, dlatego trener Jaros3aw Bedkowski móg3 dzio wystawia najsilniejszy sk3ad (zabrak3o tylko chorego Dawida Czaplaka). Efekt tego by3 taki, ?e lider z Brzeska by3 tylko t3em dla naszych pi3karzy.

Jedynym naszym mankamentem w tym spotkaniu by3a skutecznooa albo bardziej jej brak. Ju? po pierwszej po3owie powinny paoa co najmniej dwie bramki dla nas. Jednak brakowa3o wykonczenia akcji w sytuacjach czysto podbramkowych. Strza3y m.in. Nytka, Ruska czy Wo3oszyna by3y niecelne albo wybraniane przez bramkarza gooci, który by3 dzio bardzo dobrze dysponowany. W drugiej czeoci meczu by3o podobnie. Najbli?ej strzelenia bramki by3 Kamil —uchowicz, ale futbolówka trafi3a w s3upek.

Pi3ka d3ugo nie chcia3a wpaoa do bramki, ale jak ju? wpad3a to od razu gol, który nie powstydzi3by sie ?adnego stadionu na owiecie. Konrad Wo3oszyna uderzy3 z oko3o 30 metrów, a pi3ka wpad3a idealnie pod poprzeczke. Natomiast dziesiea minut póYniej by3o ju? 2:0. Ladna akcja - wymiana podan miedzy Wo3oszynem a Nytko, który rozci1ga gre na praw1 strone do Lukasza Labuza, a ten z naro?nika pola karnego strzela, ale obronca Okocimskiego wybija pi3ke z linii bramkowej, jednak z dobitk1 zd1?y3 Jakub Musia3.

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1864626 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.