Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Cie?kowianka Cie?kowice Zdjęcia

Wypowiedzi

Jerzy Smao, trener Wis3y:
Tydzien temu bardzo zaskoczy3a mnie gra zespo3u z Zaczarnia i by3em bardzo niezadowolony z gry moich zawodników. W meczu z liderem chcieliomy sie wiec zrehabilitowaa za pora?ke z Zorz1. By3o to wyrównane spotkanie, w którym nie odstawaliomy poziomem od zespo3u z Cie?kowic. Klarownych sytuacji by3o w nim wprawdzie jak na lekarstwo, ale za to w orodku boiska toczy3a sie prawdziwa wojna. Przed tym spotkaniem przemeblowa3em sk3ad i w podstawowej „jedenastce” by3o a? dziewieciu m3odzie?owców. Odczuwam po tym pojedynku pewien niedosyt, ale trzeba sie cieszya z tego punktu oraz z faktu, ?e zespó3 w du?ej mierze zrehabilitowa3 sie za ubieg3otygodniowy wystep.

Tadeusz Syrek, trener Cie?kowianki:
By3 to z naszej strony s3aby mecz, nie zadowala mnie bowiem fakt, ?e byliomy w nim stron1 dominuj1c1. Bya mo?e wp3yw na nasz1 s3ab1 gre mia3 fakt, ?e jest to koncówka sezonu i frekwencja na treningach by3a ma3a w porównaniu do tej wczeoniejszej. Wis3a dysponuje bardzo m3odym sk3adem i widaa, ?e s1 to zawodnicy, którzy chc1 walczya i pokazaa sie. My przyjeliomy dobr1 taktyke, ale nie przynios3a ona nam w pe3ni sukcesu. Mo?na bya oczywiocie zadowolonym z tego jednego punktu, ale pozosta3 pewien niedosyt, gdy? powinniomy wygraa. Z przebiegu gry ten remis by3 zas3u?ony, ale mo?na by3o pokusia sie o trzy punkty; w dwóch sytuacjach owietnie spisa3 sie jednak bramkarz Wis3y. Ciesz1 mnie opinie obserwatorów, ?e zaprezentowaliomy najsolidniejszy futbol. Trzeba bya zadowolonym, ?e nie przegraliomy, bo w Szczucinie punkty w tej rundzie traci3y przecie? tej klasy zespo3y, co Polan —abno, GKS Drwinia czy D1brovia D1browa Tarnowska. Po cichu zak3ada3em przed sezonem, ?e na koniec rundy bedziemy mieli 33 pkt. Mamy ich 36, czuje jednak pewien niedosyt, gdy? spokojnie mogliomy ich miea 40.

Zapowiedź meczu

Spotkanie z liderem konczy ligow1 runde jesienn1.


Wis3a

Cie?kowianka

10.11.2012 (sobota),
godz. 13.00, Szczucin
0:0 (0:0)

Pierwotnie mecz mia3 sie odbya 11 listopada, jednak ze wzgledu na powo3anie naszych trzech zawodników (Rusek, Czaplak, Nytko) do kadry TOZPN na Turniej Niepodleg3ooci w Krakowie, który odbedzie sie 11 listopada, spotkanie Wis3a - Cie?kowianka prze3o?ono na 10 listopada na godz. 13.00.

Bramki:
brak

Sedziowa3: Marcin Fr1czek (Tarnów)
—ó3te kartki: D. Ko3ton, Rusek, Nytko - GwóYdY, Kapa3ka, K. Truchan
Widzów: 70

Wis3a: Lukasz Bebel - Dawid Dynak, Dawid Nowak, Dariusz Ko3ton, Kamil Dynak - Patryk Rusek (60 Tomasz Urban), Stanis3aw Dernoga, Jakub Nytko, Konrad Wo3oszyn - Dawid Czaplak (60 Szczepan Ko3ton), Piotr Lechowicz (72 Rados3aw Furga3).
Trener: Jerzy Smao.

Cie?kowianka: Robert Truchan - Robert Oleksowicz, Micha3 Wiecek, Mateusz Nowak, Dariusz Banach - Krystian Truchan (68 Tomasz Popiela), Lukasz Uchwat (14 Maciej GwoYdY, 60 Krzysztof —aba), Ireneusz Kapa3ka, Marcin Deo - Dawid Szczerba, Lukasz Giera3t.
Trener: Tadeusz Syrek.


Komentarz

Na koniec rundy jesiennej remisujemy z liderem okregówki, który tym samym po pó3metku rozgrywek mo?e stracia pierwsze miejsce (jeoli Polan wygra jutro i zaleg3y mecz). Dzisiejszy wynik mo?na uznaa za sprawiedliwy, bo gra by3a w znacznym stopniu wyrównana. Po raz kolejny pokazaliomy, ?e potrafimy graa z dru?ynami z czuba tabeli.

Na boisku nie by3o widaa tego, ?e do Szczucina przyjecha3 lider rozgrywek, który w tym sezonie potrafi3 wygrywaa z innymi po 7:0, 9:0 czy nawet 11:0. Spotkanie by3o bardzo wyrównane, z ma31 ilooci sytuacji podbramkowych.

Najlepsze akcje ogl1daliomy w drugiej po3owie meczu. W 55 min po d3ugim doorodkowaniu w pole karne i dooa niepewnej interwencji Lukasza Bebla, jeden z zawodników Cie?kowianki doszed3 do strza3u, ale pi3ke jakimo cudem z linii bramkowej wybi3 Dariusz Ko3ton. Z kolei w 75 min indywidualna akcja Konrada Wo3oszyna, który min13 trzech zawodników gooci i uderzy3 tu? zza pola karnego. Jednak doowiadczony Robert Truchan zdo3a3 wybronia pi3ke zmierzaj1c1 obok s3upka. Chwile póYniej kolejna próba strza3u Wo3oszyna i po raz kolejny bramkarz z Cie?kowic jest na posterunku. Dla Truchana to 10 z 15 meczy, w którym zachowuje czyste konto. W samej koncówce jeszcze z dystansu uderza3 Lukasz Giera3t, ale 3adn1 parad1 popisa3 sie Bebel.

Po raz kolejny pokazaliomy, ?e potrafimy zmotywowaa sie graj1c z czo3ówk1 tabeli. Z dru?ynami, które s1 wy?ej od nas (czyli szeoa zespo3ów) zdobyliomy w sumie 11 punktów, a z tymi co s1 poni?ej (czyli a? 9 zespo3ów) zainkasowaliomy tylko 13 punktów. Teraz czeka nas przerwa zimowa, a do rozgrywek wrócimy dopiero na wiosne.

Miko3aj Strycharz

Relacja z Dziennika Polskiego:

Kolejny bardzo dobry mecz w wykonaniu jednej z najm3odszych dru?yn w okregówce. W podstawowej jedenastce Wis3y obok 32-letniego Lechowicza i 27-letniego Bebela wybieg3o a? dziewieciu m3odzie?owców.

Gospodarze zagrali uwa?nie, neutralizuj1c poczynania graczy lidera z Cie?kowic. Zespó3 ze Szczucina nie ogranicza3 sie do obrony. W 8 min Wo3oszyn z lewej strony boiska poda3 do Czaplaka, którego strza3 zablokowali obroncy. Dwie minuty póYniej, po centrze Ruska, niecelnie g3ówkowa3 Lechowicz. Ze strony gooci najgroYniejszy by3 Giera3t, jednak z jego prób1 lobowania owietnie poradzi3 sobie Bebel.

Tu? po przerwie zakot3owa3o sie pod bramk1 Wis3y. Gospodarze reklamowali faul na swoim bramkarzu, sedzia nie zareagowa3, do pi3ki dopad3 Kapa3ka, ale futbolówke zmierzaj1c1 do siatki wybi3 jeden z defensorów.

W 60 min Wo3oszyn odpowiedzia3 strza3em w boczn1 siatke. Ten sam zawodnik zdecydowa3 sie na rajd w 75 min, ale tym razem na posterunku by3 doowiadczony Robert Truchan. Bramkarz Cie?kowianki w 84 min ponownie wyszed3 obronn1 rek1 po strzale Wo3oszyna.

W doliczonym czasie gry goocie mogli przechylia szale zwyciestwa na swoj1 strone. Giera3t 3adnie przymierzy3 z 16 metrów, ale pi3ke zmierzaj1c1 w "okienko" bramki pieknie wybi3 Bebel. W meczu pad3 wiec sprawiedliwy remis, a obie dru?yny nie kryj1 zadowolenia z wyników osi1gnietych w rundzie jesiennej. (LUKASZ JAJE)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862514 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.