Wisła Szczucin
Olimpia Wojnicz - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Olimpia by myolea o awansie do IV ligi, nie mo?e przegraa z Wis31.


Olimpia

Wis3a

6.06.2012 (oroda),
godz. 18.00, Wojnicz
2:0 (1:0)

Bramki:
1-0 Konrad Sznajder 11
2-0 Lukasz Kusion 85

Sedziowa3: Lukasz Kozio3 (Tarnów)
Czerwona kartka: Czaplak (Wis3a, 88 min - druga ?ó3ta)
—ó3te kartki: Nowak - Czaplak dwie, Bedkowski, Rusek, Wo3oszyn
Widzów: 50

Olimpia: Kacper Zapa3a - Szymon Biernacki, Konrad Fryo, Mateusz L1dwik, Mateusz Kubon - Konrad Sznajder, Jacek Malisz, Lukasz Kusion, Konrad Migon (85 Hubert Migon), Daniel Sikorski (55 Mateusz Nowak) - Patryk Marciniec.
Trener: Jacek Awik

Wis3a: Tomasz Kmiea - Patryk Kuta, Jaros3aw Bedkowski, Piotr Lechowicz, Kamil Furga3 (50 Lukasz Giza) - Tomasz Urban (50 Konrad Wo3oszyn), Stanis3aw Dernoga, Jakub Nytko, Mateusz Labuz - Marek Trójniak (50 Dawid Czaplak), Szczepan Ko3ton (50 Patryk Rusek).
Trener: Jerzy Smao.


Komentarz

W przedostatniej kolejce zmagan w okregówce Wis3a Szczucin zagra3a z wiceliderem - Olimpi1 Wojnicz, która ?eby myolea o IV lidze nie mog3a tego meczu przegraa. Tak te? sie sta3o i ekipa z Wojnicza jest ju? jedn1 nog1 w wy?szej klasie rozgrywkowej. Ci jednak, którzy myol1, ?e Wis3a ten mecz odpuoci3a s1 w du?ym b3edzie. Wynik wcale nie odzwierciedla tego co dzia3o sie na boisku. To my zdecydowanie przewa?aliomy i niemal ca3y czas byliomy przy pi3ce, jednak nie uda3o sie skarcia rywala, któremu ju? tylko punkt brakuje do wymarzonej IV ligi.

Kompletnie nie by3o widaa ró?nicy, jak1 dzieli obydwie dru?yny. Czyli ró?nicy pomiedzy zespo3em walcz1cym o awans, a dru?yn1 ze orodka tabeli. Przez wieksz1 czeoa czasu to Wis3a "prowadzi3a gre", czesto-gesto zamykaj1c rywala na jego w3asnej po3owie. Mimo to, do siatki trafia3 tylko gospodarz, który z nielicznych swoich sytuacji potrafi3 wykorzystaa dwie. Jedn1 ju? na pocz1tku spotkania, co da3o im nie w1tpliwie komfort w grze. Od tego momentu to Wis3a przeje3a inicjatywe na boisku. Najlepsze akcje to te, w których Marek Trójniak g3ówk1 trafi3 w poprzeczke oraz ta, w której w ostatniej chwili zablokowano strza3 Mateusza Labuza. Jednak dobrej gry nie potrafiliomy prze3o?ya na gole. Olimpia wcale nie zachwyca3a, jednak nie ona by3a najs3absza w tym spotkaniu, lecz... sedziowie. Nale?a3 sie nam chocia? jeden rzut karny, ale sedziemu by3o to chyba nie pomyoli. Na dodatek wykartkowa3 nasz1 dru?yne, a najbardziej Dawida Czaplaka, który w koncówce meczu za drug1 ?ó3t1 musia3 opuocia boisku. W ostatnim fragmencie meczu "ods3oniliomy sie", co wykorzysta3a Olimpia, która po kontrze ustali3a wynik spotkania na 2:0.

Miko3aj Strycharz

Relacja z Dziennika Polskiego:

Pi3karze Olimpii Wojnicz s1 na dobrej drodze do wywalczenia awansu. W spotkaniu z Wis31 Szczucin zainkasowali trzy punkty i wci1? maj1 dwupunktow1 przewage nad trzecim w tabeli Polanem —abno.

Zdobycie kompletu punktów nie przysz3o jednak gospodarzom 3atwo, bowiem pi3karze ze Szczucina grali bardzo ambitnie. Mimo to wojniczanie stosunkowo szybko wyszli na prowadzenie. W 11 min 3adn1 akcje przeprowadzi3 Kusion i zakonczy3 j1 strza3em na bramke. Bramkarz Wis3y odbi3 pi3ke, lecz wobec dobitki Sznajdera z najbli?szej odleg3ooci by3 ju? bezradny. Choa Olimpii gra3o sie cie?ko, jednak w koncówce meczu zwyciestwo przypieczetowa3a drug1 bramk1, autorem której by3 znakomicie graj1cy w tym spotkaniu Kusion. (Marcin Foltyn)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860843 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.