Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Sokó3 Borzecin Górny Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Na inauguracje sezonu 2011/12 beniaminek z Borzecina. Bedzie to jednoczeonie I runda Pucharu Polski.


Wis3a

Sokó3

13.08.2011 (sobota),
godz. 16.00, Szczucin,
1:2 (1:0)

Spotkanie ligowe, które jednoczeonie jest rozgrywane jako I runda Pucharu Polski na szczeblu tarnowskim. W przypadku wyniku remisowego po 90-ciu minutach gry wykonywane bed1 serie rzutów karnych.

Bramki:
1-0 Szczepan Ko3ton 33
1-1 Rafa3 Ciesielski 47
1-2 Robert P3achno 75

Sedziowa3: Grzegorz Owierczek z Tarnowa
Czerwone kartki: D. Ko3ton (Wis3a, 85 min, wulgarne s3ownctwo w stosunku do sedziego) - S. Owietek (Sokó3, 53 min - druga ?ó3ta)
—ó3te kartki: Sz. Ko3ton - Redzina, S. Owietek, R. P3achno
Widzów: 50

Wis3a: Daniel Liguz - Karol Miklasinski (65 Bartosz Pochron), Piotr Lechowicz, Dariusz Ko3ton, Marcin Kapel (69 Rafa3 Oleksy) - Adam Majka (53 Sebastian Bator), Kamil Furga3, Mateusz Labuz, Tomasz Urban - Szczepan Ko3ton, Grzegorz Tabor.
Trener: Jerzy Smao.

Sokó3: Mariusz Mucek - Marcin Oleksy (85 Marek K1dzio3ka), Artur Chmura (60 Robert P3achno), Stanis3aw Owi1tek, Marcin Redzina - Lukasz Dziedzic, Kamil Zawada (87 Marek Ma3ysa), Piotr Owi1tek, Dawid Mularz - Rafa3 Ciesielski, Adam Zawada.
Trener (graj1cy): Marek Ma3ysa.


Komentarz

Zdecydowanie nie uda3a sie Wiole inauguracja sezonu 2011/12. Tracimy nie tylko punkty ligowe, ale równie? odpadamy z tarnowskiego Pucharu Polski. Pora?ka o tyle bolesna, ?e rywalem Wis3y by3 beniaminek ligi i na dodatek podejmowany na w3asnym terenie. Nic dodaa, nic uj1a - jednym s3owem - KLAPA. Powtarza sie historia sprzed sezonu, kiedy Wis3a na start ligi przegra3a nie tylko ligowe punkty, ale i te? Puchar Polski. Pozostaje jedynie nadzieja, ?e w kolejnych meczach nasza dru?yna - tak, jak sprzed roku - nabierze odpowiedniego tempa i zacznie seryjnie wygrywaa.

Na dzien dzisiejszy trzeba jednak przyj1a gorzk1 "pigu3ke" pora?ki, i to pora?ki przez du?e "P". Niestety, tak czesto bywa, ?e na inauguracje faworyt zawodzi. W tym przypadku Wis3a potwierdzi3a pewn1 regu3e. Sokó3 Borzecin, który po 25 latach wróci3 na okregowe boiska, mo?e zaliczya powrót na du?y plus.

Trzeba zauwa?ya, ?e Wis3a po letniej przerwie wróci3a w nieco "przemeblowanym" sk3adzie. Na stoperze zagra3 Piotr Lechowicz, przed nim Dariusz Ko3ton. Na lewej obronie Marcin Kapel, a w orodku pomocy m3odzi - Mateusz Labuz i Kamil Furga3. Z kolei w ataku wyst1pi3 Szczepan Ko3ton. I trzeba przyznaa, ?e od pocz1tku tej formacji nie sz3o za dobrze. Przede wszystkim obrona gra3a dooa chaotycznie, bez 3adu i sk3adu. Gdyby zawodnicy przyjezdnych mieli lepiej nastawione celowniki, to ju? w 2 min mog3o bya 0:1. Nieporozumienie pomiedzy Lechowiczem a D. Ko3tonem w wyniku, którego napastnik Soko3a wyszed3 "na sam na sam" powinno sie zakonczya w3aonie bramk1. Jednak Daniel Liguz skutecznie interweniowa3.

Po tym "falstarcie" Wis3a zacze3a nabieraa odpowiedniego tempa. Ju? w 6 min stworzy3a groYna sytuacje - z wolnego doorodkowywa3 Mateusz Labuz, a w polu karnym do strza3u z g3ówki doszed3 Adam Majka, jednak Mariusz Mucek instynktownie obroni3. Uderzen z dystansu próbowa3 Szczepan Ko3ton, ale za ka?dym razem golkiper gooci by3 na posterunku. Równie? strza3ów z daleka próbowali zawodnicy Soko3a. Po jednym z nich, du?e problemy mia3 Liguz, ale ostatecznie 3adn1 parad1 za?egna3 niebezpieczenstwa. Ostatni kwadrans pierwszej po3owy nale?a3 do gospodarzy. W 30 min dobr1 akcje przeprowadzi3a Wis3a. Grzegorz Tabor poda3 w tempo do Majki, który wbieg3 z pi3k1 w pole karne, ale uderzy3 obok bramki. Chwile póYniej futbolówka znalaz3a ju? droge do siatki przeciwnika. Z wolnego tu? przed "szesnastk1" z krótkiego rozbiegu uderzy3 Szczepan Ko3ton. Tak precyzyjnie, ?e Mucek mimo siegniecia pi3ki rek1 nie zdo3a3 jej wyci1gn1a. Do przerwy 1:0.

Wszystko sz3o w dobrym kierunku. Jednak nie za d3ugo. Ju? na samym pocz1tku drugiej ods3ony ekipa z Borzecina zdo3a3a wyrównaa. Z prawego skrzyd3a posz3o p3askie doorodkowanie wzd3u? bramki, do którego doszed3 kompletnie niepilnowany Rafa3 Ciesielski. Wszystko próbowa3 ratowaa Liguz, który wydawa3o sie, ?e z3apie pi3ke do r1k, jednak Ciesielski koncem buta uprzedzi3 bramkarza Wis3y i skierowa3 j1 do bramki. Wynik 1:1 oznacza3, ?e mecz praktycznie zacz13 sie od nowa. Z jednym "ma3ym" szczegó3em. W 53 min drug1 ?ó3t1, a w konsekwencji czerwon1 kartke ujrza3 Stanis3aw Owi1tek, a to oznacza3o, ?e Wis3a gra3a z przewag1.

Jednak nie potrafi3a tego wykorzystaa. Co prawda Wis3a przeje3a inicjatywe, ale Sokó3 cofn13 sie do defensywy i nie da3 sie zaskoczya. Na dodatek od kilku dobrych minut zacz13 padaa rzesisty deszcz, co spowodowa3o, ?e przy ka?dej dobrej okazji próbowano strzelaa z daleka. W Wiole przodowa3 w tym Labuz. Najpierw z oko3o 30 metrów "hukn13, jak z armaty", ale pi3ka odbi3a sie od poprzeczki, a przy drugiej próbie bramkarz gooci wyci1gaj1c sie "jak struna" i wybi3 futbolówke. Sokó3 równie? szuka3 okazji w strza3ach z dystansu i trzeba przyznaa, ?e mia3 wiecej szczeocia ni? Wis3a. Jeszcze pierwsze uderzenie dooa pewnie wy3apa3 Liguz, ale przy drugim musia3 skapitulowaa. "Katem" Wis3y by3 rezerwowy - Robert P3achno, którego p3aski strza3 z blisko 25 metrów odbi3 sie od s3upka i wpad3 ku radooci zawodników Borzecina do bramki Wis3y.

Wtedy do konca spotkania pozostawa3o 15 minut, w których beniaminek za wszelk1 cene nie da3 sobie wydrzea cennego zwyciestwa. Na dodatek z3ego w koncówce meczu, za bezmyoln1 pyskówke do sedziego Dariusz Ko3ton dosta3 z miejsca czerwony kartonik, co tylko owiadczy3o o niemocy Wis3y. Wis3y, która na swoim boisku wypad3a bladziej ni? dzisiejszy przecietny rywal. Pozostaje tylko nadzieja, ?e by3a to tylko inauguracyjna bezsilnooa faworyta, któr1 wykorzysta3 graj1cy bez wiekszej presji beniaminek z Borzecina, który zgarn13 podwójn1 pule - wygran1 na inauguracje ligi i awans do kolejnej rundy Pucharu Polski. Wiole natomiast w kolejnych meczach pozostaje ju? tylko poprawia nadszarpniety wizerunek. Okazja ju? niebawem, bo w poniedzia3ek (tj. 15 sierpnia), kiedy to zagramy na wyjeYdzie z Iskr1 Tarnów.

Miko3aj Strycharz


Video

1-0 Szczepan Ko3ton 33
87 min - strza3 z rzutu wolnego Szczepana Ko3tona


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860694 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.