Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - D1brovia D1browa Tarnowska Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Juniorskie Derby Powiola zapowiadaj1 sie niezwykle ciekawie, bo obie dru?yny bed1 mog3y wystawia najsilniejsze jedenastki.


Wis3a

D1brovia

26.04.2011 (wtorek),
godz. 17.00, Szczucin
1:3 (0:1)

Bramki:
0-1 Jakub Cielczyk 38
0-2 ? 53
1-2 Jakub Nytko 72
1-3 Arkadiusz Chwa3ek 76

—ó3te kartki dla Wis3y: Dawid Czaplak, Tomasz Pietras.

Wis3a: Tomasz Kmiea - Patryk Kuta, Karol Miklasinski, Tomasz Pietras (66 Sylwester Wójcik), Dariusz Ko3ton (81 Adrian Cygan) - Micha3 Furga3 (60 Szymon Owider), Dawid Czaplak (60 Jakub Nytko), Stanis3aw Dernoga, Kamil Furga3 (55 Rados3aw Furga3) - Mateusz Labuz (81 Adrian Kapa3ka), Lukasz Labuz.
Trener: Jaros3aw Bedkowski


Komentarz

Juniorskie Derby Powiola D1browskiego na pewno nie rozczarowa3y. Mecz obfitowa3 w szybkie akcje, bramki, ostre starcia, by3 nawet niewykorzystany rzut karny. Zwyciesko z tego pojedynku wysz3a graj1ca konsekwentniej D1brovia, lecz juniorzy Wis3y mog1 sobie "plua w brode", bo w pierwszej po3owie zmarnowali trzy praktycznie 100% akcje. Goocie, mimo ?e mecz zaczeli niemrawo, to w koncówce pierwszych 45 minut wyszli na prowadzenie, a po powrocie z szatni z3apali drugi oddech i podwy?szyli rezultat. Wis3a swoj1 niemoc prze3ama3a dopiero w 72 minucie za spraw1 trafienia Jakuba Nytko, lecz chwile póYniej zawodnicy z D1browy ponownie odskoczyli na dwubramkow1 przewage. Szkoda, bo mo?na by3o ten mecz spokojnie "ustawia" w pierwszej po3owie i potem bronia wyniku. Po raz kolejny okaza3o sie jednak, ?e piekno futbolu niesie z sob1 du?1 przewrotnooa.

Mecz rozgrywany by3 w terminie, który pozwala3 obu trenerów skorzystaa ze wszystkich zawodników. Spotkania seniorów rozgrywano w sobote, w skutek czego gracze wystepuj1cy zazwyczaj, w pierwszych zespo3ach mogli zagraa dzio w pe3nym wymiarze czasowym. Szkoleniowcy obydwu dru?yn skorzystali z tego przepisu i Derby Powiola zyska3y na poziomie, presti?u i atrakcyjnooci. Trener Jaros3aw Bedkowski mia3 do dyspozycji a? 19 graczy, co oznacza, ?e jeden z nich w ogóle nie zmieoci3 sie do meczowego protoko3u. W pierwszej jedenastce zagrali m. in.: Kamil Furga3, Dariusz Ko3ton, Mateusz Labuz czy Karol Miklasinski, czyli gracze wchodz1cy zazwyczaj w kadre ekipy seniorów. To jednak Wiole nie pomog3o, bo wymienieni wy?ej zawodnicy nie wp3yneli a? tak bardzo na gre swojego zespo3u a pierwszym grzechem ca3ej dru?yny by3a przede wszystkim s3aba skutecznooa.

Pocz1tek spotkania, to du?o gry w orodku pola. Wis3a próbowa3a graa d3ugimi podaniami, by3o to jednak bezskuteczne. D1brovia z kolei praktycznie ani razu w pierwszym kwadransie nie zagooci3a w polu karnym szczucinian. Pierwsz1 okazje Wiolacy mieli po rzucie ro?nym, kiedy to doorodkowana w pole karne pi3ka odbi3a sie od jednego z juniorów Wis3y i szczeoliwie dla przyjezdnych trafi3a w bramkarza D1brovii. Gospodarze zaczeli sie rozkrecaa. W 20 minucie, wkoncu daleki przerzut za d1browsk1 obrone przyniós3 skutek i w sytuacji sam na sam znalaz3 sie Lukasz Labuz. Napastnik Wis3y trafi3 jednak tylko w s3upek i pierwsza z wymienionych wczeoniej "setek" zosta3a zmarnowana. Na drug1 nie trzeba by3o d3ugo czekaa, kilkanaocie minut póYniej powalony na ziemie w polu karnym zosta3 Mateusz Labuz a sedzia od razu wskaza3 na "wapno". Do pi3ki podszed3 sam poszkodowany, strzeli3 po ziemi w prawy róg bramkarza, lecz tam w3aonie rzuci3 sie Pawe3 Zaj1c i dalej by3o 0:0. Wis3a sie nie pod3ama3a i dalej d1?y3a do uzyskania gola. Trzeci1 "patelnie" zmarnowa3 Dawid Czaplak, który na szesnastym metrze ogra3 dwóch obronców, wpad3 w pole karne i maj1c przed sob1 ju? tylko bramkarza strzeli3 prosto w niego. To, co nie uda3o sie Wiole na kilka minut przed koncem pierwszej po3owy zrobi3a D1brovia. Na uderzenie z oko3o 22 metrów zdecydowa3 sie Jakub Cielczyk. Futbolówka po jego strzale odbi3a sie minimalnym rykoszetem, zmierza3a pod poprzeczke, nie siegn13 jej Tomasz Kmiea i by3o 0:1. Pierwsza po3owa zakonczy3a sie wiec du?ym niedosytem dla Wis3y, która zagra3a w tej czeoci gry z zerow1 skutecznooci1.

Druga po3ówka to ju? obraz wyrównanego pojedynku. D1brovia ruszy3a do ataku z wiekszym animuszem a z Wis3y jakby usz3o powietrze. Wiolacy co prawda d3u?ej utrzymywali sie przy pi3ce, lecz nie mieli (w przeciwienstwie do pierwszej czeoci gry) pomys3u na rozmontowanie obrony przyjezdnych. Natomiast miejscowa defensywa nie popisa3a sie w 53 minucie. Wtedy po jednym z nieudanych ataków gooci wydawa3o sie, ?e bezpieczenstwo jest ju? za?egnane, jednak Wiolacy zamiast szybko wyekspediowaa pi3ke zaczeli nieudolnie j1 rozgrywaa w efekcie czego do bezpanskiej w pewnym momencie futbolówki dopad3 zawodnik D1brovii i podwy?szy3 wynik. Wis3a po tej bramce nie traci3a ducha, do gry zosta3o wprowadzonych kilku owie?ych zawodników. Kontaktowe trafienie zaliczy3 w3aonie jeden z nich - Jakub Nytko, który w polu karnym kiwn13 obronce gooci i z 10 metrów wpakowa3 pi3ke pod poprzeczke. Wydawa3o sie, ?e Wiolacy pójd1 za ciosem i bya mo?e w koncówce zdo3aj1 doprowadzia do remisu. Nadzieja nie trwa3a jednak d3ugo, bo odpowiedY D1brovii by3a dooa szybka. Zaledwie 3-4 minuty po trafieniu Wis3y Arkadiusz Chwa3ek urwa3 sie obroncom i strza3em z k1ta przy d3u?szym s3upku wyprowadzi3 D1brovie na ponowne dwubramkowe prowadzenie. Tej straty odrobia sie ju? nie uda3o a obydwie dru?yny w koncówce nie walczy3y ju? z tak1 zawzietooci1.

Wynik bya mo?e nie odzwierciedla do konca tego, co dzia3o sie na boisku, ale w tym spotkaniu juniorzy z D1browy Tarnowskiej okazali sie dru?yn1 z wiekszym charakterem. W zespole Wis3y odezwa3a sie natomiast stara bol1czka, jak1 by3a s3aba skutecznooa. Dru?yna pozbawiona snajpera i pope3niaj1ca kardynalne b3edy w defensywie zaliczy3a trzeci1 pora?ke z rzedu, i skaza3a sie tym samym na walke o byt w juniorskiej "okregówce"...


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863209 (od 21.07.06); 0,033 s., IE, FF, O, G, S.