Wisła Szczucin
Tarnovia Tarnów - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

SpóYniona inauguracja rundy wiosennej.


Tarnovia

Wis3a

26.03.2011 (sobota)
godz. 15.00, Tarnów
0:0 (0:0)

Bramki:
brak

Sedziowa3: Smolen z Brzeska
—ó3te kartki: Bodura - D. Ko3ton
Widzów: 50

Tarnovia: Pawe3 Jankowski - Szymon Gucwa, Mateusz Rzonca, Leszek Bodura - Wojciech Gucwa, Kamil Koco3, Tomasz Barczak (Robert Paw3owski), Tomasz Mikoo, Marek Nalepka - Marcin Baszczewski (Piotr Boruch), Kozak (Janusz Surman).

Wis3a: Daniel Liguz - Marek Trójniak, Grzegorz Cholewa, Jaros3aw Bedkowski, Dariusz Ko3ton - Kamil Furga3 (75 Micha3 Furga3), Szczepan Ko3ton, Tomasz Zielinski (60 Karol Miklasinski), Tomasz Urban - Mateusz Labuz, Marcin Kapel (55 Rafa3 Oleksy).
Trener: Jerzy Smao.


Komentarz

Rozpocze3a sie ligowa "karuzela" zmagan seniorskiej okregówki. Z opóYnieniem, bo zgodnie z terminarzem powinna sie rozpocz1a tydzien temu, jednak ze wzgledu na nienajlepsze warunki pogodowo-terenowe zosta3a prze3o?ona na dzien dzisiejszy. Mimo to, i dzio aura by3a niesprzyjaj1ca (praktycznie od po3udnia padaj1cy onieg z deszczem), ale spotkanie zosta3o rozegrane. I jak to na inauguracje czesto-gesto bywa, obydwie dru?yny gra3y zachowawczo i gra odbywa3a sie na zasadzie "badania w3asnych si3". W wyniku tego, akcji ofensywnych by3o bardzo ma3o. Najdogodniejsz1 sytuacje mieli gospodarze, ale w 58 min karnego wybroni3 Daniel Liguz. Wynik, jak i ca3a gra - bezbramkowy.

Pogoda zdecydowanie nie dopisa3a. By3o zimno, mokro, wietrzenie i na dodatek sypa3 równie? onieg. Przed spotkaniem by3a obawa, ?e po raz drugi odwo3aj1 ligowy start rundy rewan?owej. Jednak mecz zosta3 rozegrany zgodnie z planem.

W zimowej pauzie w rozgrywkach, jak to przewa?nie bywa w pi3karskich zespo3ach dochodzi do roszad kadrowych. I takie nie omine3y Wis3y, jak i równie? Tarnovii. W szczególnooci Ci drudzy zanotowali sporo zmian w dru?ynie, jak podaje ich nieoficjalna strona internetowa do klubu trafili: Maciej Krawczyk, Tomasz Barczak (z Nowej Jastrz1bki), Marcin Baszczewski (KS Ryglice), Bart3omiej Osuch (Wolania Wola Rzedzinska) oraz Tomasz Mikoo (Termalica II Nieciecza). Uby3o natomiast tylko dwóch graczy, wiec zmiany dooa zasadnicze. Z kolei Wis3a przede wszystkim - jak ju? informowaliomy - wypo?yczy3a do Górnika Wieliczki Sebastiana Batora, a pozyska3a m3odych braci Kamila i Micha3a Furga3 (ten pierwszy móg3 dzio nawet strzelia gola). Na dodatek z Tarnovi1 nie mogli zagraa Piotr Lechowicz i Grzegorz Tabor, którzy pauzowali za kartki.

Wydawa3o sie, ?e po d3ugiej, zimowej przerwie obie dru?yny bed1 "g3odne" ligowych pojedynków i od pocz1tku bed1 d1?ya do zaznaczenia swoich wiosennych ambicji. Pytanie tylko, jakie to by3y i bed1 ambicje... Patrz1c na dzisiejszy mecz, mo?na podejrzewaa, ?e nie do konca by3y takie, jakie obie dru?yny zak3ada3y. Po prostu wynik lepszy ni? gra. Co ciekawe, takie stwierdzenie mo?na przypisaa Wiole, jak i równie? Tarnovii.

Na tak1 gre mia3o wp3yw na pewno to, ?e to by3 pierwszy mecz o punkty po tak d3ugiej przerwie. To na pewno w jakimo stopniu spowodowa3o pewny "parali?" i obie dru?yny musia3y wybadaa w3asne si3y. Co z tego wynik3o? Przede wszystkim pasywna, a co za tym idzie nudna gra.

W pierwszej po3owie to Wis3a mia3a wiecej z gry, ale to Tarnovia odda3a pierwszy celny strza3 na bramke, który nasz bramkarz bez problemów z3apa3. Nasza dru?yna w tej czeoci meczu górowa3a w rzutach wolnych, ale nic z tego konkretnego nie wynika3o. Najlepsz1 akcje przeprowadzi3 Tomasz Urban, którego uderzenie z naro?nika pola karnego minimalnie mine3o "d3u?szy" s3upek bramki. I to by by3o na tyle.

Druga po3owa ju? nieco lepsza, ale równie? sytuacji podbramkowych, jak na lekarstwo. A jak nie ma sytuacji, to nie ma i goli. Swoj1 100% szanse na bramke mieli w 58 min gospodarze, bo jak inaczej nazwaa strza3 z "jedenastki"? Jednak karny to nie gol. Przekona3 sie o tym Mateusz Rzonca, który musia3 uznaa wy?szooa Daniela Liguza. Rzut karny podyktowany zosta3 za przypadkow1 (?) reke Dariusza Ko3tona. Wis3a mo?e nie mia3a a? takiej ogromnej szansy, ale te? by3y okazje na zdobycie upragnionego gola. Najdogodniejsz1 mia3 chyba, wspomniany wy?ej - Kamil Furga3, który ju? nawet po3o?y3 bramkarza gospodarzy, ale w koncowej fazie akcji zosta3 w pore przyblokowany.

Ogólnie spotkanie wygl1da3o tak, jakby pi3karze obydwu dru?yn nie obudzili sie jeszcze z zimowego snu. Mecz by3 nudny, momentami usypiaj1cy, a jeoli dodaa do tego beznadziejn1 pogode to kto nie by3 na tym spotkaniu, niewiele straci3.

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860820 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.