Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Polan —abno Zdjęcia

Wypowiedzi

Jerzy Smao, trener Wis3y:
- Trudno myolea o zwyciestwie, jeoli graj1c przez dwie trzecie spotkania w przewadze nie potrafi sie udokumentowaa tego strzeleniem bramki. Sam mecz by3 wyrównany. Polan graj1c w os3abieniu m1drze sie broni3 i wyprowadza3 kontry, z których dwie zakonczy3y sie powodzeniem. Nasze ataki konczy3y sie natomiast na 20 metrze przed bramk1 gooci i nie potrafiliomy rozmontowaa defensywy Polanu. Efekt tego by3 taki, ?e przysz3o nam pogodzia sie z pora?k1, pierwsz1 od wielu miesiecy na w3asnym boisku.

Jacek Awik, szkoleniowiec Polanu:
- Na pewno ciesz1 trzy punkty, tym bardziej, ?e w niedziele wszystko sprzysieg3o sie przeciw nam. Nie mog3em skorzystaa z us3ug Sebastiana Liro, Kamil Wróbel z przyczyn organizacyjnych pojawia móg3 sie na boisku dopiero w drugiej po3owie, Artur Wstepnik dozna3 w pierwszej po3owie kontuzji i po przerwie nie pojawi3 sie ju? na boisku, a w drugiej po3owie opuocia musia3 je kontuzjowany Szymon Zielinski. Jakby tego wszystkiego by3o ma3o, to w koncowych fragmentach pierwszej po3owy dostaliomy czerwon1 kartke i ca31 drug1 ods3one przysz3o nam graa w os3abieniu. Jak wiec widaa nieszczeoa by3o naprawde du?o, ale mimo tego uda3o nam sie odnieoa zwyciestwo. By3o ono jak najbardziej zas3u?one, gdy? gospodarze praktycznie ani razu nam nie zagrozili. My ju? w pierwszej po3owie mieliomy natomiast dwie dobre sytuacje. Po zmianie stron cofneliomy sie wprawdzie troche do obrony, ale po kontrach wypracowaliomy sobie 3-4 sytuacje, z których dwie wykorzystaliomy.

Zapowiedź meczu

Pojedynek ze spadkowiczem z IV ligi, który falstartem rozpocz13 sezon.


Wis3a

Polan

30.08.09 (niedziela),
godz. 17.00, Szczucin
1:2 (0:0)

Bramki:
0-1 Jakub Ho3da 60
0-2 Jakub Ho3da 87
1-2 Piotr Lechowicz 90+3

Sedziowa3: Grzegorz Przybylski z Krakowa
—ó3te kartki: Lechowicz, Bedkowski, Urban - Jachym, Zielinski
Czerwona kartka: Kamil Jachym (Polan - 43 min - druga ?ó3ta)
Widzów: 150

Wis3a: Daniel Liguz - Rafa3 Oleksy, Grzegorz Cholewa, Jaros3aw Bedkowski, Dariusz Ko3ton - Marcin K3agisz (65 Mateusz Labuz), Piotr Lechowicz, Szczepan Ko3ton, Sebastian Bator (78 Marcin Kapel) - Mi3osz Sza3ach (50 Tomasz Urban), Grzegorz Tabor.

Polan: Bart3omiej Bro?ek - Kamil Jachym, Krzysztof Grabka, Pawe3 Janik, Bart3omiej Motyka - Krzysztof Pytka, Daniel Krzaczek, Szymon Zielinski (83 Grzegorz Solak), Marcin Mosio - Artur Wstepnik (46 Kamil Wróbel), Jakub Ho3da (89 Piotr Nogao).


Komentarz

Przez ponad po3owe meczu Polan —abno gra3 w os3abieniu, bo drug1 ?ó3t1, a w konsekwencji czerwon1 kartke ujrza3 obronca gooci - Kamil Jachym. Mimo to, Wis3a nie potrafi3a wykorzystaa liczebnej przewagi - by3a po prostu bezradna... A Polanowi od momentu gry w dziesieciu paradoksalnie zacze3a sie gra uk3adaa. W 60 min potrafili wyjoa na prowadzenie, co znacz1co doda3o im "wiatru w ?agle" i nadzieje, ?e jeszcze nic straconego. Na dodatek Wis3a wcale nie "obudzi3a sie" po tej bramce i nadal nie mia3a pomys3u na defensywe gooci. W koncówce spotkania ju? tylko ustalono wynik - Polan podwy?szy3 na 2:0, a Wis3a "wymeczy3a" gola na 2:1 w doliczonym ju? czasie gry.

Po spadku z IV ligi w Polanie dosz3o do ma3ej rewolucji kadrowej. Z klubu odesz3o kilku podstawowych zawodników, na których miejsce w3adze dru?yny nikogo nie sprowadzi3y - skupiaj1c sie na swoich wychowankach. Na dodatek zespó3 opuoci3 ich wieloletni trener - Tomasz Kijowski, którego zast1pi3 Jacek Awik (wczeoniej szkoleniowiec D1brovii). Takie "trzesienie ziemi" w —abnie "odbi3o sie czkawk1" na pocz1tku sezonu, który zespó3 - mimo wszystko stawiany na jednego z faworytów do awansu - przegra3 pierwsze trzy mecze (z Now1 Jastrz1bka 4:0, Barciczank1 0:1 i Helen1 2:1). Jednak od tego falstartu, Polan poma3u kieruje sie na odpowiednie tory - tydzien temu ogra3 Victorie, a dzio Wis3e.

Wis3e, która dzio by3a wprost bezsilna i gra3a tak, jakby w ogóle nie chcia3a wygraa. Pierwsza po3owa wygl1da3a dooa sennie. Gra toczy3a sie w wiekszooa w orodku boiska i ?adna z dru?yn nie przejmowa3a jakiejkolwiek inicjatywy. Wszystkie akcje z tej czeoci gry mo?na by3o policzya na palcach u jednej reki. W 12 min Krzysztof Pytka doszed3 do uderzenie z woleja z okolic 12 metrów, ale nieczysto trafi3 w pi3ke i Daniel Liguz bez problemów z3apa3 futbolówke. W 27 min ten sam zawodnik znów doszed3 do strza3u, tym razem ju? z bli?szej odleg3ooci, ale ponownie bramkarz Wis3y by3 gór1. Z kolei gospodarze najgroYniejsze sytuacje stwarzali strza3ami z dystansu, ale m.in. próby Szczepana Ko3tona mija obreb bramki.

W koncówce pierwszej po3owy dosz3o do... najciekawszej sytuacji z tej czeoci gry. Z boiska "wyrzucony" zosta3 wspomniany Jachym. Jednak efekt grania "w dziesieciu" chyba bardziej zmobilizowa3 Polan, a Wis3e tylko rozluYni3. W 60 min ?abienska dru?yna stworzy3a akcje, która utwierdzi3a w tym, ?e ze Szczucina mo?na wywieoa korzystny wynik mimo, ?e gra sie w os3abieniu. W orodku boiska Piotr Lechowicz straci3 pi3ke na rzecz Marcina Mosia, który prostopad3ym podaniem "wypuoci3" w pole karne Jakuba Ho3de, a ten maj1c ju? tylko Liguza przed sob1 strzeli3 p3asko po ziemi w "d3ugi róg" bramki.

Gol dla Polanu wcale nie "wyla3 kub3a zimnej wody" na zawodników Wis3y, którzy nadal grali tak jakby mieli zwi1zane nogi. Zero jakiejkolwiek koncepcji i niemoc w ataku pokazywa3o, ?e losy tego meczu Wis3a zmienia nie da rady. W 69 min Lechowicz z 10 metrów strzela3 obok bramki, póYniej Grzegorz Tabor g3ówkowa3, ale Bart3omiej Bro?ek zdo3a3 "wyci1gn1a" pi3ke. To by3a za ma3o, aby coo wskóraa. A Polan cofn13 sie do skutecznej obrony i nastawi3 sie na kontry. Jedna z nich "przybi3a gwóYdY do trumny". W 87 min d3ugie podanie za obronców pos3a3 Kamil Wróbel, a do pi3ki dopad3 Ho3da, który ponownie bed1c "oko w oko" z bramkarzem Wis3y trafi3 do siatki.

0:2 i wszystko jasne. W 93 min Wis3a ju? tylko ustali3a wynik. Ko3ton zagra3 na prawo do Urbana, który w naro?niku pola karnego strzela3-podawa3 po d3ugim rogu, gdzie akcje "zamyka3" Lechowicz i z bliskiej odleg3ooci wpakowa3 pi3ke do bramki. By3 to gol na otarcie 3ez, bo Wis3a mimo, ?e gra3a w przewadze przez pó3 spotkania nie mia3a jakichkolwiek atutów by ten mecz wygraa.

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862662 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.