Wisła Szczucin
Iskra D1brówki Brenskie - Wis3a Szczucin Zdjęcia

[Zobacz zdjecia z meczu]
Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Lider A Klasy i pogromca D1brovii - przeciwinkiem Wis3y w III rundzie Pucharu Polski.


Iskra

Wis3a

16.11.08 (niedziela),
godz. 11.00, Olesno,
III runda Pucharu Polski
1:1 (0:0)
karne 7:8

Bramki:
1-0 Witold Szczurek 76
1-1 Piotr Kuter 83

Rzuty karne:
1. 1-0 Witold Szczurek
2. 1-1 Adam Majka
3. 2-1 Grzegorz Olesinski
4. 2-2 Piotr Kuter
5. 3-2 Lukasz Wach
6. 3-3 Rafa3 Oleksy
7. 4-3 Piotr Kwiatek
8. 4-3 Grzegorz Cholewa nad poprzeczk1
9. 4-3 Pawe3 Kasprzyk obok s3upka
10. 4-4 Piotr Lechowicz
Rzuty karne z zasad1 "nag3ej omierci":
11. 5-4 Sebastian Kosiór
12. 5-5 Marcin Kapel
13. 5-5 Wiktor Kotlarz nad poprzeczk1
14. 5-5 Daniel Liguz broni bramkarz
15. 6-5 Wojciech Kubacki
16. 6-6 Szczepan Ko3ton
17. 7-6 Marek Trójniak
18. 7-7 Grzegorz Tabor
19. 7-7 Krzysztof Le?on broni bramkarz
20. 7-8 Mateusz Garbacz

Sedziowa3:
—ó3te kartki: Bedkowski, Ko3ton, Oleksy
Czerwona kartka: Jaros3aw Bedkowski (55 min - dyskusja z sedzi1) Widzów: 150

Iskra: Pawe3 Kasprzyk - Wiktor Kotlarz, Wojciech Kubacki, Sebastian Kosiór, Grzegorz Olesinski - Krzysztof Rozkuszka, Lukasz Wach, Piotr Kwiatek,Witold Szczurek - Marek Trójniak, Micha3 Marzec (Krzysztof Le?on).

Wis3a: Daniel Liguz - Rafa3 Oleksy, Jaros3aw Bedkowski, Piotr Lechowicz, Piotr Kuter - Adam Majka, Grzegorz Cholewa, Szczepan Ko3ton, Bartosz Pochron (46 Marcin Kapel) - Grzegorz Tabor, Mateusz Labuz (79 Mateusz Garbacz).
Trener: Jerzy Smao.


Komentarz

Mimo, ?e by3a to tylko III runda Pucharu Polski to przebieg spotkania sprawi3, ?e mecz nale?a3 do tych z gatunku "walki o ?ycie", a autorstwa scenariusza nie powstydzi3by sie nawet Alfred Hitchcock. By3o pe3no dramaturgii, a losy spotkania zmienia3y sie jak "w kalejdoskopie"! 55 min - czerwona kartka dla Jaros3awa Bedkowskiego, 76 min - 1:0 dla D1brówek, 83 min - 1:1 Piotr Kuter! I o wszystkim zadecydowa3y rzuty karne - a? 10 kolejek - w których emocje siegne3y zenitu! Ostatecznie zakonczy3o sie 7:8 dla Wise3ki!

Spotkanie na ?yczenie D1brówek Brenskich odby3o sie na neutralnym boisku - w Oleonie.

Przed sezonem D1brówki Brenskie dokona3y gruntownych wzmocnien kadrowych. Do dru?yny sprowadzono zawodników z ró?nych klubów, m.in. z Gos3avii, Metalu Tarnów, Wis3y Sandomierz czy nawet Unii Tarnów. Do zespo3u do31czy3 równie? nowy trener - Stanis3aw Krok, który dawniej by3 szkoleniowcem m.in. Tarnovii Tarnów. Czy?by w D1brówkach Brenskich, które licz1 nieca3e 700 mieszkanców powstawa3 drugi Bruk-Bet Nieciecza? Na razie zespó3 nie ma sobie równych w A Klasie, w której po rundzie jesiennej nie przegra3 jeszcze meczu i pewnie prowadzi w tabeli.

W II rundzie Pucharu Polski Iskra wyeliminowa3a V-ligow1 D1brovie, z któr1 my w lidze przegrali 1:0. Wis3a natomiast ogra3a Powiole Boles3aw, z któr1 w lidze D1brówki Brenskie rozprawi3y sie 9:2... By3o jasne, ?e rewelacyjna Iskra mo?e sprawia wiele k3opotów Wiole - i tak te? by3o - D1brówki by3o bardzo blisko wyeliminowania kolejnego V-ligowego zespo3u.

Pierwsza po3owa na nic takiego nie wskazywa3a. To Wis3a mia3a optyczn1 przewage i bardziej kontrolowa3a przebieg spotkania. Kilkakrotnie zagra?aj1c bramce Paw3a Kasprzyka strza3ami zza pola karnego. Jednak uderzenia Ko3tona, Cholewy, Lechowicza czy Majki l1dowa3y nad poprzeczk1 bramki Iskry. Natomiast D1brówki najwieksze zagro?enie w tej czeoci meczu stwarza3y sobie po sta3ych fragmentach gry. Jednak strza3y z rzutów wolnych, a nawet raz bezpoorednio z ro?nego wybrania3 Daniel Liguz. W 45 min Wis3a mog3a uzyskaa bramke "do szatni". Grzegorz Cholewa z prawej strony doorodkowa3 na 5 metr, gdzie Adam Majka efektownie z3o?y3 sie do strza3u z g3ówki, ale Kasprzyk w ostatniej chwili wyci1gn13 pi3ke zmierzaj1co do siatki! Do przerwy bezbramkowo.

Prawdziwe emocje rozpocze3y sie w drugiej po3owie. W 55 min nie pilnowany Marek Trójniak dosta3 podanie i wyszed3 na "sam na sam" z bramkarzem Wis3y. Jednak Liguz wyczeka3 zawodnika Iskry i obroni3 jego strza3! Sekunde póYniej dosz3o do dooa kontrowersyjnej sytuacji, która by3a kluczow1 w kontekocie przebiegu meczu. Niewiadomo, za co zó3t1 kartk1 zosta3 ukarany Jaros3aw Bedkowski, a póYniej - po konsultacji g3ównego sedziego z bocznym - dosta3 czerwon1! Jak sie póYniej okaza3o chodzi3o o to, ?e Bedkowski coo nie mi3ego powiedzia3 do sedziego bocznego... Ca3a ta sytuacja wzbudzi3a ogromne kontrowersje woród zawodników Wis3y, jak i równie? woród kibiców. Posypa3y sie ?ó3te kartki za dyskusje z sedzi1, a "na trybunach" zawrza3o! W wyniku tej sytuacji Iskra mia3a rzut wolny pooredni na polu karnym Wis3y. Na szczeocie nawet nie oddali strza3u, bo Piotr Lechowicz zd1?y3 uprzedzia zawodnika D1brówek.

Od tego momentu Wis3a gra3a w dziesieciu i sta3o sie jasne, ?e D1brówki maj1 du?e szanse sprawia kolejn1 niespodzianke w Pucharze Polski. Jednak waleczna Wis3a d3ugo nie dawa3a sie zaskoczya. Niestety w koncu - w 76 min Iskra z3ama3a defensywe Wis3y. Z prawego skrzyd3a doorodkowa3 pomocnik D1brówek na 5 metr, gdzie pi3ke do bramki skierowa3 Witold Szczurek.

Przegrywamy 1:0, gramy w dziesieciu i jest coraz mniej czasu... Na dodatek D1brówki chwile póYniej mog3y rozstrzygn1a losy spotkania. Gdy ich zawodnik znalaz3 sie "oko w oko" z Liguzem, jednak strzeli3 obok s3upka.

Czas bieg3 nieub3aganie. Jednak Wis3a pokaza3a sie jako zespó3 waleczny, zdeterminowany i przede wszystkim skuteczny! W 83 min Piotr Kuter zdecydowa3 sie na strza3 z oko3o 20 metrów, który wyl1dowa3 tu? obok s3upka bramki Kasprzyka - 1:1!

Coo niesamowitego - ju? "jedn1 nog1" D1brówki by3y w kolejnej fazie rozgrywek... Jednak po cudownym strzale Kutra musieli o tym zapomniea, bo o wszystkim mia3y zadecydowaa rzuty karne. Na pocz1tku wszyscy egzekutorzy karnych byli nieomylni. W 4 kolejce, gdy Iskra w karnych prowadzi3a 4:3, Grzegorz Cholewa przeniós3 pi3ke nad poprzeczk1! W tym momencie wystarczy3o, ?eby zawodnik D1brówek skierowa3 futbolówke do bramki Wis3y, aby wygrali ca3y mecz... Do pi3ki podszed3 bramkarz Iskry - Pawe3 Kasprzyk - jednak strzeli3 obok bramki! I znów Wis3a wróci3a "z dalekiej podró?y"!

Do stanu 4:4 doprowadzi3 Piotr Lechowicz i teraz zacze3a sie seria karnych z zasad1 tzw. "nag3ej omierci". Gdy Witold Kotlarz uderzy3 nad poprzeczk1 to Wis3a tym razem mia3a okazje rozstrzygn1a losy spotkania. Jednak znów niektórzy chwycili sie za g3owy, gdy golkiper, tym razem Wis3y - Daniel Liguz strzeli3 tak, ?e Kasprzyk wybroni3! Tak wiec "nerwówki" ci1g dalszy... Nadesz3a 10 seria rzutów karnych, w której znów uomiechne3o sie szczeocie dla Wis3y - strza3 zawodnika Iskry obroni3 Liguz! I wtedy do pi3ki podszed3 m3ody Mateusz Garbacz i z 11 metrów skierowa3 pi3ke do bramki rozstrzygaj1c losy spotkania! Wis3a gra dalej w Pucharze Polski!

Mimo momentami beznadziejnych sytuacji, w których wydawa3o sie, ?e jesteomy ju? na straconej pozycji, uda3o sie odwrócia losy pojedynku na swoj1 korzyoa. W tym meczu chyba niczego nie zabrak3o - to by3o niesamowite spotkanie z happy end'em dla Wis3y, które d3ugo pozostanie w pamieci! Brawo Wis3a!

Miko3aj Strycharz

Video

1-1 Piotr Kuter 83
Rzuty karne


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1864652 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.