Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Watra Bia3ka Tatrzanska Zdjęcia

[Zobacz zdjecia z meczu]
Wypowiedzi

Jerzy Smao, trener Wis3y:
- Mecz nie by3 mo?e najciekawszym widowiskiem, gdy? dominowa3a w nim walka w orodkowych rejonach boiska. Watra zaskoczy3a mnie nieco, zagra3a bowiem zupe3nie inaczej, przede wszystkim du?o lepiej, ni? w pierwszej rundzie. Goocie cofneli sie na w3asn1 po3owe, szczeocia szukaj1c w kontrach. Praktycznie przez ca3y mecz mieliomy przewage, nie znalaz3a ona jednak prze3o?enia na strzelone gole. W pierwszej po3owie czesto dochodziliomy pod bramke Watry, praktycznie nie stworzyliomy jednak sobie klarownych sytuacji strzeleckich. Po zmianie stron nasza przewaga by3a jeszcze wyraYniejsza, brakowa3o nam jednak skutecznooci i zimnej krwi pod bramk1 przeciwnika. Nie ukrywam, ?e przed pierwszym gwizdkiem liczy3em na komplet punktów, dlatego te? mam po tym spotkaniu pewien niedosyt.

Zapowiedź meczu

Wreszcie liga w Szczucinie!


Wis3a

Watra

05.04.09 (niedziela),
godz. 16.00, Szczucin
0:0 (0:0)

Bramki:
brak

Sedziowa3: Zbigniew Smolen z Brzeska
—ó3te kartki: Ko3ton, Oleksy - Macias
Widzów: 150

Wis3a: Lukasz Bebel - Rafa3 Oleksy, Jaros3aw Bedkowski, Piotr Lechowicz, Piotr Kuter - Adam Majka, Szczepan Ko3ton, Grzegorz Cholewa (53 Tomasz Urban), Mateusz Tredota (75 Sebastian Bator) - Tomasz Zielinski, Grzegorz Tabor (80 Krystian Knaga).
Trener: Jerzy Smao.

Watra: Kamil Rabiasz - Maciej Kubicki, Micha3 Walkosz, Maciej Handel, Stanis3aw Strama - Pawe3 Janasik, Pawe3 Lojek (87 Micha3 Garcarz), Marcin Król, Piotr Dziubasik (90 Rafa3 Kostrzewski) - Wojciech Zagata, Mariusz Macias (62 Andrzej Gogola).


Komentarz

Zdecydowanie przed tym spotkaniem liczono na zwyciestwo Wis3y. Niestety nie uda3o sie (podobnie jak w Zakliczynie) wykorzystaa przewagi na boisku i strzelia zwycieskiego gola. Szczególnie w drugiej po3owie Wis3a mia3a inicjatywe i o wiele d3u?ej by3a w posiadaniu pi3ki ni? rywal z Bia3ki Tatrzanskiej, mimo to niewiele - ?eby nie napisaa nic, z tego wynika3o.

Dla Watry by3a to inauguracja rundy wiosennej, poniewa? tydzien temu odwo3ano jeden mecz z ca3ej kolejki i by3 to w3aonie pojedynek w Bia3ce Tatrzanskiej, gdzie boisko nie nadawa3o sie do gry. Wis3a natomiast rozgrywa3a ju? drugie spotkanie w tej rundzie, ale pierwsze na w3asnym terenie.

Watra to jedna z dru?yn, która bezpoorednio walczy o utrzymanie w lidze. Po jesieni w tabeli zaje3a trzecie miejsce od konca i traci3a 4 punkty do lokaty daj1cej byt w V lidze. Sytuacja, jak widaa nie do pozazdroszczenia i zapowiadaj1ca walke Watry o ka?dy punkt w rundzie rewan?owej - jeden jej uda3o sie ju? dzio zdobya.

W ca3ym spotkaniu niewiele by3o sytuacji podbramkowych, wiec mecz nie przysporzy3 zbyt wielu emocji szczucinskim kibicom. Pocz1tek meczu nale?a3 do miejscowych. Ju? w 2 min po doorodkowaniu z rzutu ro?nego, Rafa3 Oleksy "urwa3 sie" obroncy gooci i doszed3 do dogodnej sytuacji strzeleckiej z g3ówki, ale znacz1co chybi3. Wis3a próbowa3a atakowaa, ale albo nic z tego wynika3o albo akcja konczy3a sie wywalczeniem ro?nego, z którego i tak Watra wychodzi3a obronn1 rek1.

Na pierwszy strza3 w owiat3o bramki przysz3o nam czekaa dopiero do 24 min i oddali go zawodnicy z Bia3ki Tatrzanskiej. Wojciech Zagata z wolnego niemal z linii orodkowej boiska wrzuci3 pi3ke w pole karne, gdzie wysoki Micha3 Walkosz wygra3 pojedynek g3ówkowy, ale strzeli3 wprost w Lukasza Bebla. W 30 min wreszcie to Wis3a oddaje uderzenie w obreb bramki przyjezdnych. Podobnie jak Watra ca3a sytuacja zainicjowana by3a z rzutu wolnego, tylko ?e po doorodkowaniu w pole karne oby3o sie bez walki w powietrzu. By3o natomiast zamieszanie, w którym Adam Majka zdo3a3 strzelia na bramke gooci, ale Kamil Rabiasz pewnie z3apa3 futbolówke. W 35 min znów d3ugie podanie z wolnego zaserwowali zawodnicy Watry, po którym tym razem Zagata doszed3 do strza3u, ale przestrzeli3 wysoko nad poprzeczk1. W samej koncówce tej czeoci gry soczyocie z wolnego z oko3o 20 metrów uderza3 Grzegorz Cholewa, ale pi3ka minimalnie mine3a "okienko" bramki Rabiasza.

W drugiej po3owie Wiolacy zdecydowanie narzucili swój rytm gry, niestety na niewiele sie to zda3o. Du?o byli przy pi3ce, ale co z tego, jeoli dochodzili do 20-25 metra, a tam nastepowa3a filozoficzna zaduma - z3e zagranie - strata.

W 47 min Mateusz Tredota z lewej strony w polu karnym mija jednego z obronców Watry, ale jego strza3 zostaje wybity za linie koncow1. Po ro?nym znów Tredota dochodzi do uderzenia, tym razem z 16 metrów, ale pi3ka szybuje nad poprzeczk1 bramki gooci. Potem strza3ów z dystansu próbuj1 Szczepan Ko3ton czy Tomasz Zielinski, ale ka?dy z nich mija upragniony cel.

W 70 min mamy chyba najlepsz1 sytuacje w tym spotkaniu. Z rzutu ro?nego doorodkowuje Zielinski, ca31 akcje "zamyka" nie pilnowany Grzegorz Tabor, jednak jego uderzenie z woleja wybija z linii bramkowej zawodnik gooci! Nie mo?na te? zapominaa o sytuacjach Watry, która szuka3a szans w kontratakach. W 72 min Pawe3 Janasik z naro?nika pola karnego strzela, a pi3ka p3asko mija o milimetry "d3u?szy" s3upek bramki Wis3y - by3a to jednak jedyna groYna akcja Watry w drugiej po3owie. Z kolei w 81 min z lewej strony doorodkowa3 Sebastian Bator, a pi3ka bezkarnie przelecia3a wzd3u? bramki ca3e pole karne, a "zamykaj1cy" akcje Majka nie zd1?y3 z bliska wbia futbolówki do siatki.

Mija3y minuty, a wynik nadal pozostawa3 bezbramkowy. Mimo, ?e w drugiej czeoci gry Wis3a "przycisne3a" rywala z Bia3ki Tatrzanskiej, który zmuszony by3 skupia sie bardziej na obronie ni? ataku. W du?ej mierze gra toczy3a sie w wiekszooci na po3owie Watry, ale Wis3a nie potrafi3a tego wykorzystaa. To kolejny remis Wis3y w meczu, w którym mamy przewage na boisku, ale nie potrafimy tego udokumentowaa.

Miko3aj Strycharz

Video

Rzut wolny Grzegorza Cholewy
Rzut ro?ny, po którym Grzegorz Tabor dochodzi do strza3u


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860712 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.