Wisła Szczucin
Dunajec Zakliczyn - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Jerzy Smao, szkoleniowiec Wis3y:
- W poczynaniach obu zespo3ów widaa by3o, ?e jest to pierwszy mecz po d3ugiej przerwie. W pierwszej po3owie gra sie nie uk3ada3a, by3a nerwowa, na boisku by3o du?o chaosu, obu dru?ynom przeszkadza3 te? porywisty wiatr. Decyduj1cym momentem tego spotkania by3 rzut karny, po którym straciliomy bramke "do szatni". W drugiej po3owie d1?yliomy do zdobycia kompletu punktów, ale poniewa? zaprezentowaliomy s3ab1 skutecznooa, mimo masy stworzonych sytuacji uda3o nam sie tylko doprowadzia do remisu. Podsumowuj1c, powiedziea moge, ?e pierwsza po3owa by3a w naszym wykonaniu s3aba, w drugiej zagraliomy natomiast zdecydowanie lepiej, szkoda tylko, ?e nieskutecznie.

Jerzy Soska, trener WMPS-Dunajec:
- Mimo ?e by3 to pierwszy mecz po zimowej przerwie, boisko by3o w miare dobrze przygotowane, w grze przeszkadza3 jednak wiatr. W pierwszej po3owie, graj1c z wiatrem, osi1gneliomy lekk1 przewage, której uwienczeniem by3a bramka zdobyta przez nas z rzutu karnego. Po zmianie stron na boisku dominowa3a ju? Wis3a i mimo ?e goocie strzelili wyrównuj1cego gola w przypadkowych dooa okolicznoociach, to z przebiegu gry nale?a3 on im sie jak najbardziej. Wynik uwa?am za sprawiedliwy. Wis3a ma moim zdaniem lepszy zespó3 ni? w poprzedniej rundzie, u nas widaa natomiast ubytki kadrowe, jakie nast1pi3y w przerwie zimowej. Mam jednak nadzieje, ?e z meczu na mecz bedzie coraz lepiej.

Zapowiedź meczu

Nie w Szczucinie, ale w Zakliczynie Wis3a zainauguruje ligow1 runde wiosenn1.


Dunajec Z.

Wis3a

28.03.09 (sobota),
godz. 16.00, Zakliczyn
1:1 (1:0)

Bramki:
0-1 Maciej Motak 42 - karny
1-1 Tomasz Zielinski 63

Sedziowa3: Mariusz Krupa z Bochni
—ó3te kartki: Nadolnik - Lechowicz
Widzów: 70

Dunajec: Mateusz Ludwa - Micha3 Nadolnik, Lukasz Oowiecimski, Mateusz Martyka - Damian Falkowski (86 Dariusz Gwi?d?), Lukasz Stea, Pawe3 Potok, Bartosz Mazgaj (86 Jacek Tokarczyk), Wojciech W3odarczyk (73 Micha3 Paszek) - Dawid Pietras, Maciej Motak.

Wis3a: Lukasz Bebel - Sebastian Bator (46 Piotr Kuter), Jaros3aw Bedkowski, Piotr Lechowicz, Rafa3 Oleksy - Adam Majka (46 Tomasz Urban), Szczepan Ko3ton, Grzegorz Cholewa (77 Mateusz Labuz), Mateusz Tredota (87 Krystian Knaga) - Tomasz Zielinski, Grzegorz Tabor.


Komentarz

Wydawa3oby sie, ?e punkt uzyskany na trudnym terenie w Zakliczynie jest dobrym rezultatem dla Wis3y. Jednak patrz1c na przebieg meczu i sytuacje jakie sobie stwarzaliomy mo?na omia3o stwierdzia, ?e ten remis by3 dla nas... pora?k1. Zabrak3o naprawde odrobiny szczeocia, aby z Dunajcem wygraa, i to nawet wysoko. Szczególnie pokaza3a to druga po3owa spotkania, w której mecz toczony by3 praktycznie na jedn1 bramke! Przynios3o to dooa szybko gol na 1:1, ale póYniej nie potrafiliomy wykorzystaa mnóstwa sytuacji.

By3a to spóYniona inauguracja rundy wiosennej, bo tydzien temu z powodu z3ej pogody odwo3ano ca31 kolejke. Równie? przed dzisiejszym spotkaniem obawiano sie, ?e pogoda pokrzy?uje ligowe plany. Jednak w Zakliczynie by3a wrecz wymarzona aura do rozgrywania meczu, oprócz silnie wiej1cego wiatru.

W ostatnich 10 latach Wis3a z Dunajcem gra3a 11 razy. Bilans jest o wiele korzystniejszy dla Wiolaków, którzy 7 razy konczyli te pojedynki zwyciestwem, 3 razy pada3 remis, a tylko raz wygra3a dru?yna Dunajca. Dzio te statystyki powinny sie sprawdzia, bo wygrana Wis3y by3a bardzo blisko.

W przerwie zimowej z zespo3u Dunajca odszed3 jej czo3owy napastnik - Dominik Caba3a, który na rok zasili3 III-ligow1 Unie Tarnów. Caba3a w rundzie jesiennej uzyska3 6 goli, a jeden z nich by3 strzelony w3aonie Wiole, kiedy to w Szczucinie pad3 remis 1:1.

W dzisiejszym spotkaniu trener Jerzy Smao mia3 do dyspozycji optymalny sk3ad. Zdecydowa3, ?e na 3awce rezerwowych zasi1d1: Tomasz Urban, Piotr Kuter, Krystian Knaga, Mateusz Labuz i Piotr Strycharz. Swoj1 drog1 trzeba zauwa?ya, ?e dawno nie by3o a? tak mocniej rezerwy.

Pierwsza po3owa w porównaniu z drug1 by3a po prostu nudna. Obie dru?yny w pierwszym ligowo-wiosennym spotkaniu nie zamierza3y na pocz1tku zbytnio forsowaa tempa. Grali, wiec ostro?nie, tak jakby badali swoj1 forme po zimowej przerwie. Tak wiec w tym okresie gra by3a dooa wyrównana, mo?e z optyczn1 przewag1 Wis3y. Po jednej naszej 3adnej akcji Tomasz Zielinski z 8 metrów strzeli3 p3asko po ziemi, ale bramkarz by3 na posterunku. Swoich si3 próbowa3 równie? m.in. Mateusz Tredota, ale dwukrotnie jego strza3y z dystansu l1dowa3y nad poprzeczk1 bramki gospodarzy. Z kolei Dunajec swoich szans szuka3 w uderzeniach z dalszych odleg3ooci, ale by3y to próby niecelne albo wprost trafia3y w naszego bramkarza.

Gdy wydawa3o sie, ?e pierwsza ods3ona meczu zakonczy sie bezbramkowo, to jak to w pi3ce no?nej bywa w 42 min pad3a bramka z niczego. Doorodkowanie Dunajca z prawego skrzyd3a w pole karne Wis3y, a tam pi3ke próbowa3 przyjmowaa b1dY wybijaa Sebastian Bator, ale zrobi3 to tak niefortunnie, ?e futbolówka przypadkiem odbi3a mu sie od reki - rzut karny, który na gol zamienia Maciej Motak i do przerwy przegrywamy 1:0.

W przerwie Smao decyduje sie wpuocia Kutra i Urbana. Wis3a od pocz1tku drugiej czeoci meczu przejmuje inicjatywe i z czasem coraz to wieksz1 przewage na boisku. Pierwszy sygna3 do ataku da3 Tomasz Urban, jednak jego mocny strza3 trafi3 tylko w boczn1 siatke bramki. W 53 min Grzegorz Tabor zwodem min13 jednego obronce i odda3 uderzenie z 16 metrów, a pi3ka z kolei trafi3a w s3upek tu? obok spojenia! Minute póYniej Szczepan Ko3ton w pe3nym biegu, jak pacho3ki min13 dwóch zawodników Dunajca i strzeli3 tu? zza pola karnego, a bramkarz miejscowych koniuszkami palców wybi3 pi3ke na róg. Wis3a nie zwalnia3a tempa i znów mia3a kolejn1 sytuacje. Tym razem w 59 min Tomasz Zielinski bed1c na polu karnym dosta3 podanie, ale bramkarz Dunajca wyszed3 z bramki i zdo3a3 wybia pi3ke, któr1 jeszcze próbowa3 dobijaa z g3ówki Tredota, ale bezskutecznie.

Jednak w 63 min wreszcie pad3a bramka na 1:1! I znów, jak to w futbolu bywa w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Poniewa? pi3ke wybija3 spod w3asnej bramki Lukasz Bebel, tak mocno, ?e futbolówka przelecia3a ca3e boisko, odbi3a sie przed polem karnym Dunajca, lobne3a obronce gospodarzy, zza którego wybieg3 Tomasz Zielinski i dopad3 do pi3ki. Jeszcze ca31 sytuacje próbowa3 ratowaa wyjociem z bramki golkiper z Zakliczyna, ale Zielinski spokojnie go przelobowa3 i futbolówk1 znalaz3a sie w siatce Dunajca!

Po tej bramce Wis3a posz3a za ciosem. Dunajec praktycznie nie istnia3 w tej czeoci meczu - poza jednym strza3em nad poprzeczk1 bramki Bebla nie jest w stanie zagrozia Wiole. Co innego goocie, którzy w 65 min znów groYnie zaatakowali. Zielinski dosta3 podanie w polu karnym, do niego wyszed3 bramkarz, nasz zawodnik móg3 strzelaa, ale podawa3 wzd3u? bramki, a tam w ostatniej chwili Grzegorza Tabora uprzedzi3 jeden z obronców gospodarzy. W 68 min z lewej strony doorodkowywa3 Grzegorz Cholewa w pole karne, a tam tym razem to Tabor uprzedzi3 zawodnika Dunajca, ale jego strza3 z nogi wyl1dowa3 nad poprzeczk1. W 71 min dwójkowa akcja Ko3ton - Tredota, konczy sie sytuacj1 tego drugiego w polu karnym, jednak znów bramkarz gospodarzy "skraca" pole gry i ratuje swój zespó3 od straty gola. Z kolei w 75 min Urban próbowa3 strza3u z 16 metrów w dooa atrakcyjny sposób, bo tzw. no?ycami uderzy3 futbolówke, ale bez efektu.

W koncówce spotkania jeszcze próbowa3 strzelaa Zielinski z wolnego czy Tabor, ale to te? by3o nieskuteczne. A czas ucieka3 niemi3osiernie... W 91 min zza pola karnego groYnie uderzy3... Dunajec, ale pi3ka poszybowa3a nad poprzeczk1. Chwile póYniej, niestety, sedzia odgwizda3 koniec spotkania.

Reasumuj1c. Dunajec strzeli3 bramke po naszym pechowym b3edzie i mia3 du?o szczeocia, ?e nie potrafiliomy w drugiej po3owie przechylia szali zwyciestwa na swoj1 korzyoa. A takich szans by3o naprawde sporo. Dunajec w drugiej czeoci meczu nie odda3 ani jednego strza3u w owiat3o naszej bramki, a Wis3a raz po raz atakowa3a "owi1tynie" gospodarzy. Niestety wystarczy3o to tylko na remis. Szkoda, bo mamy naprawde du?y niedosyt po tym meczu, ale patrz1c na nasz1 dzisiejsz1 przewage w Zakliczynie to napawa nas to optymizmem na kolejne mecze.

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863259 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.