Wisła Szczucin

Podsumowanie sezonu 2012/13 SENIORZY

Sezon 2012/13 tarnowskiej okregówki przeszed3 ju? do historii - czas na ogólnie podsumowanie rozgrywek. Awans po czterech latach przerwy uzyska3 Polan —abno oraz Sokó3 Borzecin Górny, dla którego bedzie to najwy?szy poziom ligowy w historii klubu. Spadek do A klasy zaliczyli Czarni Kobyle, Iskra Tarnów oraz Dunajec Zakliczyn, który tym samym notuje drugi z rzedu spadek, bo jeszcze w poprzednim sezonie grali w IV lidze. O utrzymanie do ostatniej kolejki walczy3a równie? nasza Wis3a, która jednak zdo3a3a sie obronia i ostatecznie zaje3a 10 miejsce w tabeli.

Po rundzie jesiennej zajmowaliomy wysokie 7 miejsce w tabeli z dorobkiem 24 punktów i ma3o kto sie spodziewa3, ?e do ostatniego meczu bedziemy baa sie o swoje utrzymanie. Tym bardziej, ?e w jesieni dysponujemy jedn1 z najm3odszych ekip (jeoli nie najm3odsz1!) w okregówce, która pokazuje, ?e staa j1 na wiele. Przede wszystkim urywamy punkty najsilniejszym (wygrana z Polanem, D1brovi1, remis z Cie?kowiank1 czy Soko3em). Podliczaj1c tylko mecze dru?yn od 1 do 7 miejsca w tabeli Wis3a obok Cie?kowianki by3aby liderem. Gorzej niestety wypadamy z zespo3ami teoretycznie s3abszymi, gdzie Wis3a wrecz na w3asne ?yczenie straci3a kilka czy nawet kilkanaocie punktów. Tak w wielkim skrócie mo?na opisaa runde jesienn1.

W zimie dochodzi do du?ych zmian w klubie. Mam tu na myoli przede wszystkim zamiane trenera w Wiole. Zarz1d nie przed3u?y3 umowy z trenerem Jerzym Smasiem, który prowadzi3 zespó3 prawie nieprzerwalnie od 11 lat (z jedn1 pó3roczn1 przerw1). Powodem takiej decyzji by3o wprowadzenie pewnej "owie?ooci" w poczynaniach szkoleniowych. Zastepuje go by3y zawodnik, jak i podopieczny Smasia - 34-letni Jaros3aw Bedkowski. Na dodatek zachodz1 równie? zmiany na stanowiskach trenera w dru?ynach m3odzie?owych. Trampkarzy przejmuje 21-letni Dariusz Ko3ton, a m3odzików 20-letni Sebastian Bator. Obydwaj to zawodnicy seniorskiej dru?yny Wis3y. Natomiast w zespole juniorów trenerem nadal pozosta3 Bedkowski.

Zmiany oczywiocie równie? zachodz1 w kadrze dru?yny. Z zespo3em po?egna3 sie doowiadczony Tomasz Urban (112 spotkan ligowych w Wiole, w których strzeli3 29 bramek), który trafi3 do rezerw Polanu —abno. Do tego samego klubu, tyle tylko, ?e do pierwszej dru?yny przeszed3 Dawid Nowak. Z kolei Dawid Czaplak zosta3 na pó3 roku wypo?yczony do Stali Mielec. Na dodatek powa?nej kontuzji nabawi3 sie Kamil Dynak, która wykluczy3a go z gry na d3u?szy okres. Natomiast do Wis3y trafi3o tylko dwóch zawodników - Marek Trójniak (powrót z wypo?yczenia z KS Wójciny) i Karol Miklasinski (wznowi3 treningi).

Runde rewan?ow1 zaczynamy z du?ym opóYnieniem. Ze wzgledu na zimowe warunki pogodowe a? trzy kolejki zostaj1 prze3o?one na inne terminy. Od pocz1tku wiosny sz3o nam "jak krew z nosa". W pierwszych siedmiu meczach zainkasowaliomy tylko 11 punktów. W tym okresie zdo3aliomy tylko trzy razy zwycie?ya, w tym jedna wygrana 3:0 z Czarnymi Kobyle, które w ca3ym sezonie zgromadzi3y tylko 4 punkty i straci3y 145 bramek. Pozosta3e wygrane to z Naprzód Sobolów i Pagenem Gnojnik. Pora?ki odnotowaliomy z Or3em Debno i Iskr1 Tarnów po 0:1, a remisy po 1:1 z Drwini1 i Ikarem. Jednak kolejne siedem spotkan w wykonaniu Wis3y, to ju? totalna klapa - siedem pora?ek z rzedu. Fakt, ?e z tych siedmiu przegranych to cztery z czo3ówk1 tabeli, ale by3y te? takie mecze, jak z Omignem czy Tarnovi1. Niestety w tym okresie nie jesteomy w stanie z nikim nawet zremisowaa, strzelaj1c zaledwie 5 goli, a trac1c ich a? 19. Taka sytuacja doprowadzi3a do tego, ?e w ostatnim meczu sezonu Wis3a musia3a stoczya bój o "bya albo nie bya" z Dunajcem Zakliczyn, które notabene równie? walczy3 o utrzymanie! Nam wystarczy3 remis, z kolei Dunajec musia3 to spotkanie wygraa. Na ca3e szczeocie staneliomy na wysokooci zadania, wykorzystuj1c atut swojego boiska i wrecz rozbiliomy dru?yne z Zakliczyna. Tym samym zdo3aliomy sie utrzymaa, a Dunajec spad3 do A klasy.

Chwa3a Wiole za to, ?e mimo wszystko zdo3a3a sie utrzymaa. Jednak chyba nikt nie spodziewa3 sie, ?e a? w takich warunkach przyjdzie Wiole wywalczya sobie byt w V lidze. W najnowszej historii klubu nie zdarzy3o sie, ?e do ostatniej kolejki musieliomy walczya o utrzymanie. Co prawda w sezonie 2010/11 równie? w ostatnim meczu nie byliomy pewni gry w okregówce (pamietny mecz w Lukowej z Zorz1 Zaczarnie), ale wtedy - jak sie okaza3o - mimo pora?ki, i tak byomy sie utrzymali. Natomiast spotkanie z Dunajcem by3o prawdziwym pojedynkiem "o ?ycie". Trener Jaros3aw Bedkowski nie móg3 bya zadowolony z takiego obrotu sprawy. Myole, ?e chyba momentami Wis3a nie tworzy3a kolektywu - zabrak3o "DRU—YNY". Mo?e niektórzy po dooa udanej rundzie i po propozycjach z innych klubów poczuli sie zbyt pewnie - osiadli "na laurach"... Zespo3owi równie? brakowa3o doowiadczonego lidera, który móg3by w kryzysowych momentach "wstrz1sn1a" szatni1, lub pokierowaa m3odszymi kolegami. Ze "starej gwardii" pozostali jedynie bramkarz Lukasz Bebel i uniwersalny Piotr Lechowicz. Pierwszemu z nich regularn1 gre zak3óca3a kontuzja, a drugi z powodów osobistych równie? grywa3 "w kratke".

Problem wspomnianego wy?ej Bebla mia3 dalsze powik3ania, bo Wis3a nie dysponowa3a w tym sezonie nominalnym rezerwowym golkiperem. W skutek tego miedzy s3upkami stawaa musia3 kilka razy obronca Patryk Kuta, który grywa3 jako bramkarz w wieku trampkarza. By3o to os3abienie podwójne, bo dru?yna gra3a z "niedzielnym" golkiperem i traci3a mocny punkt defensywy. Na dodatek po przez urazy i kontuzje na wiosne czeociej, lub rzadziej poza meczow1 kadr1 znajdowaa musieli sie: Mateusz Labuz, Dariusz Ko3ton czy Konrad Wo3oszyn. To powodowa3o ubytki w sk3adzie i trener Bedkowski zmuszony by3 siegaa po kolejnych juniorów. Pomimo tych problemów m3odzie?owy sk3ad Wis3y zdo3a3 obronia sie przed kompromituj1cym spadkiem do A klasy, lecz na pewno nie to by3o priorytetem dru?yny po niez3ej rundzie jesiennej. Miejmy jednak nadzieje, ?e zebrane w tym sezonie doowiadczenie zaprocentuje w przysz3ooci, bo ta - patrz1c przez pryzmat m3odej kadry - ma szanse bya du?o lepsza.

Sezon 2012/13 w tarnowskiej okregówce by3 bardzo ciekawy. Mistrz jesieni - Cie?kowianka, która po pó3metku mia3a 4 punkty przewagi nad drugim miejscem, ostatecznie przegra3a walke o awans. Na rzecz Polanu oraz Soko3a, który na wiosne nie mia3 sobie równych i na 45 punktów mo?liwych do zdobycia zainkasowa3 ich a? 40. Co ciekawe dru?yna z Borzecina po rundzie jesiennej zajmowa3a szóste miejsce w tabeli, czyli tylko o oczko wy?ej ni? nasza Wis3a, która przecie? walczy3a o z go3a inne cele. Du?e gratulacje nale?1 sie równie? dru?ynom Zorzy i Naprzód, które po przerwie zimowej wzie3y sie do roboty i potrafi3y obronia sie przed spadkiem. Warto tak?e zwrócia uwage na zwy?kow1 forme Or3a Debno, który mo?e znacz1co liczya sie w kolejnym sezonie.

Tabela sezonu 2012/13 V ligi okregowej Tarnów


Statystyki dru?yny


Strzelcy Wis3y
13 - Jakub Nytko
5 - Mateusz Labuz
4 - Konrad Wo3oszyn, Piotr Lechowicz
3 - Patryk Rusek, Patryk Kuta, Rados3aw Furga3, Szczepan Ko3ton
2 - Kamil —uchowicz
1 - Kamil Dynak, Kamil Furga3, Kamil Bednarz, Jakub Musia3

Sezon konczymy na 10 miejscu w tabeli, czyli tak samo, jak to by3o w poprzednim sezonie. Najwiecej minut na boisku przebywa3 Patryk Kuta - 2610. Najwiecej kartek zgromadzi3 Patryk Rusek (a? 11 ?ó3tych i 1 czerwon1) i Szczepan Ko3ton (10 ?ó3tych i 1 czerwona). Najczeociej z 3awki rezerwowej wchodzi3 Jakub M3odzinski. W rundzie wiosennej a? 7 zawodników zagra3o po raz pierwszy w seniorach (Lachut, Bednarz, L. Labuz, Kupiec, Musia3, M3odzinski i —uchowicz). Niektórzy nawet swoje debiuty zaznaczyli strzelonymi bramkami. Na meczach Wis3y pojawi3o sie oko3o 2130 ludzi, co daje oredni1 142 na mecz. Najwiecej widzów pojawi3o sie na meczu z D1brovi1 - oko3o 250.).

Zobacz równie? podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2011/12 - [ZOBACZ]


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860632 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.