Wisła Szczucin

Podsumowanie jesieni 2012/13 SENIORZY

Za nami pó3metek rozgrywek sezonu 2012/13, czyli czas na podsumowanie tarnowskiej okregówki. Wis3a Szczucin po 15 meczach zainkasowa3a 24 punkty (7 zwyciestw - 3 remisy - 5 pora?ek) i zaje3a 7 miejsce w tabeli. Mistrzem jesieni zosta3a Cie?kowianka Cie?kowice, a najbli?ej spadku s1 dru?yny Czarnych Kobyle i Iskry Tarnów.

Na pocz1tku podsumowania rundy jesiennej trzeba wspomniea o pewnych zmianach "polityki" kadrowej Wis3y. O tym pisa3em ju? na podsumowaniu juniorów, jak i równie? wspomnia3em o tym, kiedy pisa3em podsumowanie poprzedniego sezonu. Ju? wtedy by3o widaa, ?e do Wis3y "idzie m3odooa" - m3odzi wychowankowie klubu si31 rzeczy zaczynali znacz1co uzupe3niaa seniorski sk3ad. Powodem tego by3y braki kadrowe w seniorach, które od kliku lat coraz bardziej sie nasila3y, a klubu nie by3o staa na sprowadzanie zawodników "z zewn1trz". Na dodatek m3odzi zawodnicy Wis3y bez kompleksów pokazali, ?e s1 ju? gotowi na granie na takim szczeblu i warto na nich postawia, dlatego dzio Wis3a dysponuje jedn1 z najm3odszych dru?yn w okregówce.

Co wiecej przed sezonem odesz3o z klubu kilku doowiadczonych zawodników. Przypomne - Adam Majka wróci3 do A klasowej Ava Gr1dy, Marek Trójniak z powodu obowi1zków zawodowych i braku czasu zosta3 wypo?yczony do B klasowej KS Wójciny, a Bartosz Pochron wyjecha3 za granice. Ponadto bramkarz Tomasz Kmiea nie wznowi3 treningów. Nie mo?na równie? zapomniea o Jaros3awie Bedkowskim, który zadeklarowa3 koniec gry w pi3ke. Co prawda Bedkowski zaliczy3 jeden mecz w tej rundzie (z Pagenem 90 minut), ale by3 to wy31cznie wystep awaryjny. Trzeba równie? wspomniea o Lukaszu Gizie i Karolu Miklasinskim. Ci panowie co prawda przyst1pili do sezonu, ale tylko na trzy spotkania. Ten pierwszy wyjecha3 za granice, a drugi z braku czasu nie móg3 kontynuowaa gry w Wiole.

Jak widaa przed sezonem braków kadrowych w Wiole nie brakowa3o. Z powodzeniem uzupe3nili je nasi m3odzi wychowankowie. Z dru?yny juniorów obok znanych nam z poprzedniego sezonu - Nytka, Kuty, Ruska, Wo3oszyna i Czaplaka - dosz3o jeszcze dwóch braci, Dawid i Kamil Dynak. Dodatkowo do gry wrócili ju? nie juniorzy, ale równie? m3odzi wychowankowie Wis3y - Rados3aw Furga3 oraz Dawid Nowak. Ten pierwszy ostatnio gra3 w A klasowej Brzozie Brzezówka, a drugi w juniorach Unii Tarnów.

Suma sumarum trener Jerzy Smao mia3 do dyspozycji najm3odsz1 kadre seniorsk1 w historii swojej pracy w klubie. Najstarsi zawodnicy w kadrze to 32-latkowie - Piotr Lechowicz i Tomasz Urban. PóYniej mamy 27-letniego bramkarza i kapitana dru?yny - Lukasza Bebla oraz 23-letniego Szczepana Ko3tona. Pozostali zawodnicy to tzw. m3odzie?owcy, czyli maj1cy 20 lat i poni?ej, w tym a? 5 juniorów, którzy zazwyczaj grali w podstawowej jedenastce!

Jak spisa3 sie ten m3ody sk3ad w rundzie jesiennej sezonu 2012/13? Jeoli popatrzea na mecze z dru?ynami z górnej czeoci tabeli to wrecz rewelacyjnie. Z liderem Cie?kowiank1 gramy jak równy z równym i remisujemy bezbramkowo. Z Polanem —abno wygrywamy 2:1, przerywaj1c ich passe 9 meczów bez pora?ki. Zwycie?amy równie? w derbach Powiola z D1brovi1, tym samym rewan?uj1c sie im za pogrom z poprzedniego sezonu. Ogrywamy te? solidn1 ekipe GKS Drwini oraz remisujemy 0:0 na trudnym terenie w Borzecinie Górnym. Jedyn1 pora?ke z dru?yn1, która jest wy?ej od nas zaliczamy z KS US Omigno - 1:0. Warto tutaj dodaa, ?e Omigno pokona3o nas w tej rundzie dwukrotnie, bo wczeoniej wyeliminowali nas z Pucharu Polski, kiedy na ich terenie wygrali z nami 4:3. Podliczaj1c tylko mecze dru?yn od 1 do 7 miejsca w tabeli to Wis3a obok Cie?kowianki wypada najlepiej. Jednak zupe3nie inna sprawa tyczy sie spotkan z zespo3ami, które zdoby3y mniej punktów w tej rundzie ni? Wis3a. Przegrywaliomy mecze, które tak naprawde by3y do wygrania. Mam tu na myoli przede wszystkim spotkanie z Dunajcem Zakliczyn (do 86 min prowadzimy 1:2, a konczy sie 4:2!) czy z Naprzód Sobolów (od 37 min beniaminek gra w os3abieniu i wygrywa 2:1). Do tego dochodz1 pora?ki z teoretycznie s3abszymi przeciwnikami, jak Ikar Odporyszów czy Zorza Zaczarnie.

Wiadome, w pi3ce no?nej nigdy nie jest tak jak "na papierze". Nie wygrywa ten, kto jest teoretycznie lepszy, bo czesto boisko weryfikuje te plany. Jednak Wis3a w tym sezonie dobitnie pokaza3a, ?e potrafi ogrywaa tych najsilniejszych, by póYniej gubia punkty ze s3abszymi. To pokazuje, ?e potencja3 ta dru?yna na pewno ma, a pora?ki z "s3abszymi" mo?na ró?nie t3umaczya. Mo?e tej m3odej dru?ynie jeszcze brakuje boiskowego doowiadczenia czy podejocia psychicznego do meczu, bo jak sie wygrywa z mocnym, to ze s3abszym jest ju? ta zgubna pewnooa siebie.  Trener Jerzy Smao tak1 sytuacje po czeoci wyjaonia tak: Nie wiem czym to wyt3umaczya, ale potrafimy zdobywaa punkty z teoretycznie silniejszymi rywalami, a ze s3abszymi ten m3ody zespó3 nie potrafi sobie poradzia. Wynika to chyba z tego, ?e nasz1 mocn1 stron1 jest gra z kontry, nie do konca mo?emy sobie natomiast poradzia w ataku pozycyjnym. To na pewno te? ma znaczenie, jak i równie? chyba motywacja przed takimi pojedynkami z teoretycznie s3abszymi. Bo trzeba pamietaa, ?e do z pozoru 3atwych zadan nale?y podchodzia z podwójn1 motywacj1, te trudno bowiem motywuj1 nas same.

Reasumuj1c. To by3o dobre pó3 roku w wykonaniu Wis3y Szczucin. Tym bardziej, ?e graliomy naprawde m3odym sk3adem, który pokaza3 swój du?y potencja3. Mo?e w niektórych meczach zabrak3o konsekwencji, ale nie wszystko zawsze uk3ada sie po naszej myoli. Z przyjemnooci1 patrzy3o sie na gre takich m3odych zawodników, jak m.in. Jakub Nytko, Patryk Kuta, Dawid Dynak, Dariusz Ko3ton, Dawid Nowak, Kamil Furga3 i pozosta3ych. Z niecierpliwooci1 czekam na runde rewan?ow1.

Tabela RUNDY JESIENNEJ V ligi okregowej Tarnów


Statystyki dru?yny


Strzelcy Wis3y
7 - Jakub Nytko
4 - Konrad Wo3oszyn, Piotr Lechowicz
2 - Patryk Rusek, Szczepan Ko3ton
1 - Kamil Dynak, Patryk Kuta, Kamil Furga3, Rados3aw Furga3, Mateusz Labuz

Warto nadmienia, ?e w Wiole brakuje rasowego napastnika. Najskuteczniejszy nasz strzelec to orodkowy pomocnik - 17-letni Jakub Nytko. Najczeociej przy golach asystowali: Patryk Rusek i Szczepan Ko3ton. W swoim debiucie w seniorach Wis3y od razu gola zaliczy3 Kamil Dynak. Swoje pierwsze trafienia w seniorach zanotowali równie? Nytko i Rados3aw Furga3. Wis3a w tej rundzie mia3a piea rzutów karnych z czego tylko dwa wykorzysta3a (dwukrotnie Nytko), pozosta3e zmarnowa3 Giza, Wo3oszyn i równie? Nytko. Jeden gol pad3 bezpoorednio z rzutu wolnego, autorstwa Mateusza Labuza.

We wszystkich meczach po 90 minut zagra3 bramkarz Lukasz Bebel. Najwiecej kartek (a? 6 ?ó3tych) zobaczy3 Patryk Rusek. Z rezerwy najczeociej wchodzi3 Tomasz Urban. Wis3a w tej rundzie rozegra3a 8 spotkan u siebie (zdoby3a w nich 14 punktów) i 7 na wyjeYdzie (10 pkt). Na meczach przy Witosa pojawi3o sie w sumie oko3o 1180 kibiców, co daje oredni1 147,5 na mecz (to zwy?kowa frekwencja, patrz1c na poprzednie sezony). Pisz1c o kibicach nie mo?na nie wspomniea o meczu w Borzecinie Górnym. Spotkanie przerwano w 88 min z powodu zamieszek wywo3anych przez kibiców Wis3y i Soko3a, do tego stopnia, ?e musia3y interweniowaa specjalne oddzia3y policji. Posypa3y sie kary finansowe dla obu klubów, a precedens odbi3 sie dooa g3oonym echem w lokalnych mediach.

Zobacz równie? podsumowanie sezonu 2011/12 - [ZOBACZ]

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863585 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.