Wisła Szczucin

Wakacje z Pi3k1 No?n1 2017

Reprezentacja Wis3y sk3adaj1ca sie z trzynastolatków i m3odszych wyst1pi3a w turnieju "Wakacje z Pi3k1 No?n1 2017", w którym wzie3o udzia3 ponad 700 dru?yn z ca3ego naszego województwa. Nasi m3odzi wychowankowie przebrneli przez trzystopniowy system eliminacyjny i weszli do grona 10 najlepszych dru?yn z ma3opolski, które o miano tej najlepszej rywalizowa3y w Krakowie. Wygra3a MKS Trzebinia, a nasi zawodnicy ostatecznie uplasowali sie na 5 miejscu. To bez w1tpienia ogromny sukces m3odej generacji szczucinskiej pi3ki!

Organizatorami turnieju "Wakacje z Pi3k1 No?n1" by3 Urz1d Marsza3kowski Województwa Ma3opolskiego oraz Ma3opolskie Zrzeszenie LZS. Ambasadorem tego projektu by3 sam selekcjoner Reprezentacji Polski - Adam Nawa3ka. By3a to ju? V edycja takich rozgrywek, w której wzie3o udzia3 ponad 700 dru?yn.

M3oda Wise3ka musia3a przebrn1a przez trzystopniowy system eliminacyjny. Najpierw wygra3a w eliminacjach Gminy Szczucin, gdzie ogra3a 2:1 Brzoze Brzezówke i a? 10:1 drugi zespó3 naszej Wis3y. Kolejny etap rozegra3 sie ju? na szczeblu powiatowym. Miejscem rywalizacji by3 orlik w Greboszowie, gdzie wzie3o udzia3 szeoa dru?yn. Wis3a pokona3a 7:0 LZS Medrzechów, 2:0 Wis3e Borusow1, równie? 2:0 Wojskowych Boles3aw i 3:1 SPI Olesno. Jedyn1 pora?ke 3:1 nasi zawodnicy zaliczyli z D1brow1 Tarnowsk1 i tym samym w ostatecznym rozrachunku zajeli 2 miejsce, co jednak pozwoli3o im awansowaa do kolejnej rundy. Wis3a zosta3a nagrodzona pucharem, a zawodnicy wrócili do domów z dyplomami z autografem Adama Nawa3ki.

Ostatni etap eliminacji odby3 sie w Karwodrzy na szczeblu subregionalnym. W tym turnieju wzie3o udzia3 szeoa dru?yn z trzech powiatów: Brzeskiego, D1browskiego i Tarnowskiego. Wiole i tutaj uda3o sie zaj1a premiowane miejsce i obok Cie?kowianki Cie?kowice wywalczyli awans do ocis3ego fina3u!W fina3owym etapie ca3ych rozgrywek ostatecznie wzie3o udzia3 dziesiea dru?yn. Rywalizacja odby3a sie tradycyjnie na obiekcie WLKS Krakus w krakowskiej dzielnicy Swoszowice. Na uroczyste otwarcie przyby3 Prezes Krajowego Zrzeszenia LZS W3adys3aw Kosiniak-Kamysz, który skierowa3 na rece reprezentuj1cego Marsza3ka Ma3opolski Jacka Krupe Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzedu Marsza3kowskiego Tomasza Urynowicza podziekowania i gratulacje za inicjatywe i doskona31 organizacje turnieju na wszystkich szczeblach rywalizacji.

Zespo3y drog1 losow1 podzielono na dwie grupy. Wis3a w meczu otwarcia ca3ego turnieju wygra3a 3:1 z Orkanem Raba Wy?na po dwóch golach Adama Szl1zaka i jednym trafieniu Mateusza Dziegla. Nastepnie pokonaliomy 3:0 BCS Zawoja po bramkach Adama Szl1zaka, Mateusza Dziegla i Przemys3awa Kordosa. PóYniej zremisowaliomy 2:2 z D1brovi1 Wielog3owy, a dwa trafienia zaliczy3 Mateusz Bednarz. W ostatnim meczu musieliomy uznaa wy?szooa MOSiR-u Bochnia, który wygra3 5:0. Niestety mimo dobrych wyników w grupie zajeliomy dopiero 3 miejsce, które nie pozwoli3o awansowaa do pó3fina3ów. Na pocieszenie pozosta3 nam mecz o 5 miejsce, w którym zwycie?yliomy 3:1 (2 razy Adam Szl1zak i raz Mateusz Bednarz) LKS Uocie Gorlickie. Ca31 edycje turnieju "Wakacje z Pi3k1 No?n1 2017" wygra3a MKS Trzebinia, która w finale pokona3a Rabe Dobczyce.

Tym samym m3odzi reprezentanci Wis3y Szczucin odnieoli ogromny sukces, bo zajeli 5 miejsce w Ma3opolsce! W czasie zakonczenia imprezy wszystkie zespo3y nagrodzono pucharami, dyplomami, kompletami strojów sportowych i pi3kami. Ka?dy zawodnik otrzyma3 tak?e pami1tkowy dyplom podpisany przez Ambasadora Projektu Trenera Adama Nawa3ke, Patrona Honorowego Marsza3ka Jacka Krupe i Prezesa Ma3opolskiego Zrzeszenia Jacka Donca. Wreczono tak?e wyró?nienia indywidualne.

Zdecydowanie warto podaa kadre, która reprezentowa3a szczucinski klub: Jakub Chrab1szcz, Mateusz Bednarz, Antoni Bociek, Mateusz Dziegiel, Przemys3aw Kordos, Marceli Krawczyk, Dominik Oliwa, Adrian Rad3owski, Tymoteusz Ryk, Bart3omiej Szarek oraz Adam Szl1zak. Trenerzy: Jaros3aw Bedkowski i Kamil —uchowicz. Kierownikiem dru?yny jest pan Roman Szarek.
Gratulacje!


W artykule wykorzystano materia3y ze stron: wakacjezpilka.pl, pogorze24.pl i gck.greboszow.pl.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860015 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.