Wisła Szczucin

Rewolucja w LKSie! - artyku3 Gazety Szczucinskiej

Nowy rok przyniós3 nowe zmiany w Klubie. Pocz1wszy od dnia 26 lutego br., kiedy to na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Klubu Wis3a Szczucin nowym prezesem zosta3 Bart3omiej Czy?.

Po wstepnym rozpoznaniu, nowy prezes natychmiastowo podj13 akcje maj1ce na celu poprawienie wizerunku Klubu. Pomimo trudnooci, oporów i niecheci w stosunku do zmian, w Klubie uda3o sie zdemontowaa azbestowe budki, które s1 bardzo szkodliwe dla zdrowia, a które od wielu lat zalega3y na stadionie równoczeonie bed1c niechlujnym wizerunkiem w oczach gooci gromadz1cych sie na stadionie. Odnowione zosta3y budki dla gospodarzy oraz gooci, które w nied3ugim czasie zosta3y zniszczone przez anonimowych rabusiów. Niemniej jednak s1 teraz pod sta3ym nadzorem ze wzgledu na za3o?ony monitoring na stadionie. Monitoring to tak?e nowooa, który zosta3 za3o?ony zarówno ze wzgledów bezpieczenstwa, jak i bezkarnych oprawców wandalizmu. Jednymi z pierwszych prac wykonanych na stadionie by3y porz1dki, wysprz1tany zosta3 miedzy innymi budynek przy stadionie, w którym od lat gromadzone by3y ogromne po3acie omieci, wysprz1tano równie? pierwsze pietro budynku stadionu, w którym tak?e zalega3y niepotrzebne rzeczy. Generalnie porz1dki pojawi3y sie tak?e na trybunach, poprawiono odp3yw wody, który niszczy3 fundament przy trybunach, zakupiono kosze na odpady segregowane. Wnetrze budynku zosta3o odowie?one poprzez wymalowanie ocian, u3o?enie p3ytek w pomieszczeniu na sprzet sportowy oraz ogólnych porz1dkach i remontach, które s3u?y3y poprawie wizerunku. Obecnie, po radykalnych porz1dkach o czystooa budynku dba zatrudniona osoba, któr1 uda3o sie zwerbowaa do sta3ej pracy.

Tak w skrócie LKS Wis3a Szczucin rozpocze3a nowy rok pod k1tem zmiany wizerunku. A jak rozpocz13 sie nowy sezon u naszych pi3karzy? Inauguracja ligowego sezonu 2016/2017 mia3a miejsce 14 sierpnia 2016 roku w Lukowej. Seniorzy pogromili rywali oddaj1c a? 6 celnych strza3ów w stosunku do jednej strzelonej nam bramki. Kolejne spotkanie na naszym stadionie równie? zakonczy3o sie sukcesem z pokaYnym wynikiem bramek, bo a? 7 goli nasza dru?yna wywalczy3a z przeciwnikiem z Wietrzychowic, nie trac1c tym samym ?adnej bramki. Trzecim kolejnym zwyciestwem mo?emy sie pochwalia, ogrywaj1c Klub Omigno z wynikiem 5:1. Na chwile obecn1 jesteomy liderami w tabeli, i oby taka passa sprzyja3a naszym pi3karzom w kolejnych rozgrywkach (mamy ju? prawie pó3metek sezonu i niestety a? tak dobra passa nie zosta3a utrzymana, ale Wis3a zajmuje miejsce w górnej czeoci tabeli - przyp. red.). Je?eli chodzi o sk3ad naszej dru?yny, to nast1pi3o kilka znacz1cych zmian, miedzy innymi z wypo?yczenia wróci3 Konrad Wo3oszyn, a treningi wznowi3 Jakub Nytko, Marcina Gubernat oraz Filip G1dek (ostatecznie jednak Gubernat zaprzesta3 treningów, a z kolei G1dek nabawi3 sie kontuzji, która wykluczy3a go z ca3ej rundy jesiennej - przyp. red.). Z klubem po?egna3 sie Kacper Nytko przechodz1c transferem definitywnym do Unii Tarnów i Kuba Szymanski przechodz1c transferem definitywnym do Stali Mielec. Tomasz Wnek zakonczy3 wypo?yczenie, a Kamil Bednarz i Jakub Musia3 zaprzestali na chwile obecn1 trenowania. Oby ka?da z tych zmian mia3a swój znacz1cy wk3ad w ?ycie sportowe pi3karzy. (dodajmy, ?e w ostatniej chwili uda3o sie równie? wypo?yczya na sezon Dawida Nowaka z Bruk-Bet Termalici II oraz w trakcie rozgrywek po d3ugiej kontuzji wróci3 Kamil Dynak, a gre wznowi3 równie? Adam Gmyr - przyp. red.)

Wszystko wskazuje na to, ?e nasz lokalny Klub ma szanse na awans, a poprawa wizerunku sprzyja temu ze zdwojon1 si31. Wszystkie dzia3ania w Klubie bed1ce nowooci1 maj1 bya podstaw1 do uzyskania silnej i stabilnej pozycji w oczach lokalnych klubów pi3karskich. Nie zapominajmy jednak o tym, ?e wszystkie wymienione wy?ej czynnooci oraz te, o których nie zosta3o wspomniane, nie mia3yby miejsca, gdyby nie pomoc ludzi wierz1cych w to, ?e jest szansa, by Klub uzyska3 renome. Przed prezesem Klubu i Zarz1dem stoi szereg wyzwan, do których bed1 d1?ya, by usprawnia funkcjonowanie Klubu, by pi3karze nabrali motywacji do dalszych zwyciestw. Wszystko to w trosce o zorganizowanie dru?yny pi3karzy, a wiec seniorów, juniorów, m3odzików, trampkarzy i orlików. Wierzymy mocno, ?e po ca3okszta3cie zmian, dru?yny poka?1 na co je staa i ?e warte s1 swojej uwagi w oczach innych klubów pi3karskich.

By mo?liwe by3y dalsze dzia3ania, niezbedne s1 orodki pienie?ne, z tego wzgledu serdecznie zapraszamy na mecze przy Witosa. Nastepna widoczna zmiana, to obecnooa DJa na meczach, który dba o umilenie chwil przed i w czasie rozgrywek. Zachecamy do kupowania biletów w cenie 5 z3, co zwiekszy szanse na kolejne dzia3ania i inwestycje. Pragniemy ?eby stadion LKS "Wis3a" Szczucin, by3 dum1 mieszkanców i piekn1 wizytówk1 Gminy. Zapotrzebowania w Klubie s1 dooa spore, perspektywy szerokie, w zwi1zku z tym zachecamy do czynnego udzia3u. Ca3kowity dochód ze sprzeda?y biletów zostanie przeznaczony na renowacje Klubu i wszelkie próby polepszenia obiektu stadionu oraz potrzeby naszych graczy. Zachecamy zatem do wspó3pracy oraz oledzenia aktualnooci o Klubie (www.wislaszczucin.pl), gdzie podajemy bie?1ce informacje. Ka?da z3otówka jest na wage z3ota, ka?da para r1k chetna do pomocy zawsze mile widziana!

Autorka tekstu: Gabriela Nytko (Gazeta Szczucinska).

Warto jeszcze dodaa, ?e nowy prezes wyprostowa3 dokumentacje administracyjno-biurow1 Klubu, co nie by3o takie 3atwe. Dodatkowo w trakcie jest poprawiany chodnik, wymieniono wszystkie krany, poprawiono instalacje CW, za nied3ugo bedzie nowa pralka z suszark1. Na bie?1co uzupe3niany/kupowany jest sprzet pi3karski niezbedny do treningów.

Poni?ej przedstawiamy wybrane zdjecia, które s1 porównaniem, jak by3o i jest teraz (skorzystaj z paska na orodku zdjecia i go przeci1gnij). Link do ca3ej galerii prac na stadionie znajdziecie tutaj:

ZDJECIA PRZED i PO PRACACH NA STADIONIE
 

<<<<<<<

PRZECIYGNIJ ORODKOWY PASEK NA ZDJECIU W LEWO LUB W PRAWO, —EBY ZOBACZYA RÓ—NICE

>>>>>>>

before
after

before
after

before
after

before
after

before
after

before
after


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862697 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.