Wisła Szczucin

Wymogi dla ligi okregowej od sezonu 2014/15

Tarnowski Zwi1zek Pi3ki No?nej przedstawi3 nowe wymogi dla dru?yn przystepuj1cych do rozgrywek w IV lidze i w Klasie Okregowej, które maj1 wejoa w ?ycie od sezonu 2014/15. Chodzi o komputeryzacje systemu biurowego we wszystkich klubach. Maj1 znikn1a przedmeczowe protoko3y sedziowskie, które do tej pory wype3niano na papierze, a od nowego sezonu ta dokumentacja ma bya prowadzona wy31cznie w wersji elektronicznej. W takim wypadku ka?dy klub bedzie musia3 zaopatrzya sie w komputer oraz dostep do internetu, ?eby po31czya sie z systemem EXTRANET.

Ca3y komunikat TOZPN przedstawi3 na swojej stronie internetowej oraz wys3a3 do klubów, a brzmi on nastepuj1co:

Decyzj1 Prezydium Tarnowskiego Okregowego Zwi1zku Pi3ki No?nej w Tarnowie pocz1wszy od sezonu pi3karskiego 2014/2015 wszystkie dru?yny przystepuj1ce do rozgrywek pi3karskich w IV Lidze oraz dwóch grupach Klasy Okregowej zostaj1 zobowi1zane (wymóg warunkuj1cy do dopuszczenia w rozgrywkach) do posiadania sprzetu komputerowego (komputer stacjonarny lub laptop) wyposa?onego w dostep do Internetu. Brak spe3nienia tego wymogu bedzie podstaw1 niedopuszczenia do uczestniczenia w rozgrywkach.

Pocz1wszy od sezonu pi3karskiego 2014/2015 w odniesieniu do wszystkich dru?yn IV Ligii oraz Klasy Okregowej, dokumentacja z zawodów sportowych bedzie prowadzona tylko i wy31cznie w wersji elektronicznej w systemie EXTRANET.

Pocz1wszy od sezonu pi3karskiego 2014/2015 w odniesieniu do wszystkich dru?yn IV Ligii oraz Klasy Okregowej, znosi sie obowi1zek wype3nienia papierowych sprawozdan z zawodów sportowych.

Sprawozdanie z zawodów bedzie sporz1dzane w dniu i miejscu przeprowadzenia zawodów sportowych. Obowi1zek zabezpieczenia sprzetu komputerowego z dostepem do Internetu bedzie spoczywa3 na dru?ynie wystepuj1 w danych zawodach w charakterze Gospodarzy.

Raz jeszcze pragne zwrócia uwage wszystkim prezesom (dzia3aczom) klubów sportowych posiadaj1cym dru?yny we wspomnianych klasach rozgrywkowych, o obowi1zku posiadania loginu w module klubowym EXTRANET zobligowane s1 w trybie pilnym do rejestracji na stronie kluby.pzpn.pl. Brak loginu uniemo?liwi uprawnienie zawodników w sezonie 2014/2015.

Wis3a Szczucin login w systemie EXTRANET posiada ju? od dawna. Inna sprawa jeoli chodzi o sprzet komputerowy oraz dostep do internetu, w który bedziemy musieli sie zaopatrzya.

A co z wymogami infrastruktury klubowej? TOZPN z roku na rok coraz bardziej zaostrza te wymogi, ale mimo wszystko Wis3a nie powinna miea z tym ?adnych problemów. A co z innymi dru?ynami?

Cz3onek Wydzia3u Gier, pan Henryk Owierczek w swoim ostatnim felietonie "Z p3yty boiska..." poruszy3 temat, czy w3aonie ka?dy z beniaminków (a w nowym sezonie, w skutek reorganizacji ma ich bya a? 12) poradzi sobie z tymi wymogami licencyjnymi.

Zdecydowana wiekszooa z nich spe3nia wymogi licencyjne - pisze Henryk Owierczek - i na pewno miedzy innymi kluby sportowe z Zakliczyna, Zbylitowskiej Góry, Skrzyszowa, Pleonej, Miko3ajowic, Uszwi, Niedzielisk, D1browy Tarnowskiej, Olesna, Lukowej (?) wnios1 wiele owie?ooci w te rozgrywki. Do tego jeszcze rezerwy Okocimskiego Brzesko, Termaliki Bruk-Bet Nieciecza. Sam jestem ciekaw jak Zarz1d rozwi1?e sytuacje w Podokregu Bochnia, bowiem zespó3 Piasta Lapanów zaj13 pierwsze miejsce w rozgrywkach Klasy A uzyskuj1c awans do Klasy Okregowej, jednak przenosi sie do Wieliczki. Drugie miejsce zaj13 zespó3 Tarnavia Tarnawa, ale tutaj mo?e bya problem z uzyskaniem Licencji, tak jak i w przypadku trzeciej dru?yny Raby Niedary.

Pozostaje jeszcze sprawa przyjecia do rozgrywek w Klasie Okregowej dru?yny Szreniawa Nowy Wionicz, która wyrazi3a swój akces do tych rozgrywek. Jak widaa, czeka nasze w3adze gor1cy tydzien. Wed3ug wczeoniejszych ustalen, dru?yny uzyskuj1ce awans powinny graa na swoich obiektach oraz spe3niaa podstawowe warunki Licencyjne, takie jak dobra p3yta, szatnie dla sedziów, zawodników, bie?1ca woda, odgrodzona p3yta boiska, dru?yny m3odzie?owe, kadra trenerska, co nie znaczy, ?e pozosta3e warunki s1 mniej wa?ne.

Warto zwrócia uwage na to, ?e np. w Oleonie nie ma jeszcze odgrodzonej p3yty boiska i w innych klubach pewnie równie? "coo" by sie znalaz3o. Mimo to, pan Henryk Owierczek jest pewien, ?e dzia3acze klubów sobie z tymi problemami doskonale poradz1.

Na koniec warto dodaa, ?e TOZPN ustali3 terminy zebran z przedstawicielami klubów sportowych przed rozgrywkami rundy jesiennej sezonu 2014/15. Dzia3acze z klubów ligi okregowej maj1 sie wstawia 7 lipca, natomiast pocz1tek rozgrywek TOZPN planuje na 16/17 sierpnia. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862677 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.