Wisła Szczucin

Czy Wis3a spadnie do A klasy?

Na dwa tygodnie przed zakonczeniem sezonu w tarnowskiej okregówce robi sie coraz bardziej ciekawiej. Awans jest ju? prawie wyjaoniony, z kolei inna sprawa, jeoli chodzi o spadek. Tutaj niestety, du?1 role odgrywa w3aonie Wis3a Szczucin, która ostatnio zaliczy3a piea pora?ek z rzedu i znacz1co zbli?a sie do strefy spadkowej. Czy faktycznie widmo degradacji do A klasy jest a? tak du?e? Ile w koncu spada dru?yn? Postaramy sie w3aonie, nieco przybli?ya t1 ca31 sytuacje.

Sprawa jest tylko z pozoru skomplikowana. Zgodnie z regulaminem, ju? przed sezonem by3o wiadomo, ?e z V ligi tarnowskiej awans zaliczy lider oraz wicelider, a spadek dwie ostatnie dru?yny w tabeli. Jest to zrozumia3e, bo z A klas do naszej okregówki awansuj1 cztery zespo3y - liderzy z czterech grup. Czyli z V ligi cztery dru?yny (dwie awansuj1ce i dwie spadkowe) robi1 miejsce czterem zespo3om z A klas. Na dzien dzisiejszy by3by to dru?yny nastepuj1ce:

Unia Niedomice (A klasa ?abienska) - maj1 7 punktów przewagi i ju? tylko jedno zwyciestwo dzieli ich od awansu
Macierz Lipnica Murowana (A klasa bochenska) - na dwie kolejki przed koncem maj1 56 pkt, ale tu? za nimi s1 Raba Ksi1?nice (55 pkt) i Piast Lapanów (53 pkt)
Iskra Leki (A klasa brzeska) - maj1 4 pkt przewagi nad LKS Uszew, ale do konca ligi pozosta3y jeszcze a? 4 kolejki
Victoria Koszyce Ma3e (A klasa tarnowska) – maj1 ju? pewny awans

Wszystko natomiast wskazuje na to, ?e awans do IV ligi zaliczy Sokó3 Borzecin Górny oraz Polan —abno, choa szanse ma jeszcze Cie?kowianka, ale ju? chyba tylko teoretyczne. Natomiast spadek ju? na 100% przypadnie Czarnym Kobyle oraz Iskrze Tarnów.

Na tym mo?na by by3o zakonczya pisanie, ale w3aonie nie. W regulaminie jest jeszcze zapis, ?e wieksza ilooa spadaj1cych zespo3ów zale?na bedzie od ilooci dru?yn, które spadn1 z wy?szych lig, wed3ug przynale?nooci terytorialnych. I tutaj zaczynaj1 sie schody...

Musimy popatrzea a? na III lige ma3opolsk1 - owietokrzysk1. Tam ju? pewna spadku jest Szreniawa Nowy Wionicz oraz czeociowo Luban Maniowy. Ten drugi zespó3 ma jeszcze szanse na utrzymanie, ale s1 to szanse bardzo nik3e. Dlatego raczej trzeba przyj1a scenariusz, ?e spadek zalicz1 te dwie dru?yny, które ze wzgledu na przynale?nooa terytorialn1 spaoa musz1 do IV ligi ma3opolskiej wschodniej.

Teraz trzeba przeanalizowaa w3aonie IV lige ma3opolsk1 wschodni1. Tam zgodnie z regulaminem awans wywalczy lider, a spadek zalicz1 ostatnie trzy dru?yny w tabeli. W sumie cztery zespo3y wypadn1 z ligi, ?eby po prostu zrobia miejsce czterem awansuj1cym z V lig (po dwie z okregówki tarnowskiej i nowos1deckiej). Jednak, ?e z wspomnianej wy?ej III ligi leci Szreniawa i najprawdopodobniej Luban Maniowy, to w IV lidze musi sie zrobia dla nich miejsce, dlatego spaoa musz1 dodatkowo jeszcze dwa zespo3y, czyli w sumie a? piea.

Na nasze szczeocie ostatnie lokaty w IV lidze obsadzi3y w wiekszooci nowos1deckie dru?yny, czyli te które spadn1 naturalnie do okregówki grupy Nowy S1cz. S1 to: Grybovia Grybów, Helena Nowy S1cz oraz Orkan Szczyrzyc. Tylko ta ostatnia ma jeszcze szanse na utrzymanie, ale s1 to szanse ju? raczej czysto matematyczne. Na nasze nieszczeocie spadek dotknie równie? zespo3y, które spadn1 w3aonie do naszej okregówki. Jest to na pewno Olimpia Wojnicz i na dzien dzisiejszy Nowa Jastrz1bka. Tyle tylko, ?e Nowa Jastrz1bka (ma 36 pkt na dwie kolejki przed koncem) mo?e sie jeszcze wybronia, bo min1a teoretycznie ma szanse jeszcze cztery zespo3y - Watre Bia3ka Tatrzanska (37 pkt), Tuchovie Tuchów (38), Rylovie Rylowa (39) i Barciczanke Barcice (39). Jeoli dru?yna z Nowej Jastrz1bki podejmie walke to musimy trzymaa kciuki, ?e utrzymanie wywalczy kosztem Watry b1dY Barciczanki. Jednak bedzie to wyczyn bardzo trudny, patrz1c na uk3ad terminarza na te dwie ostatnie kolejki, bo Nowa Jastrz1bka gra z liderem i wiceliderem. Tak?e trzeba sie przygotowaa, ?e z IV ligi polec1 dwa zespo3y tarnowskie, dlatego w3aonie z naszej okregówki spaoa musz1 dodatkowo jeszcze dwie dru?yny, czy w sumie cztery.

Reasumuj1c. Z V ligi tarnowskiej spadn1 na pewno trzy ostatnie dru?yny (ze wzgledu na Olimpie Wojnicz) i wszystko na to wskazuje, ?e bedzie musia3a spaoa jeszcze czwarta ostatnia w tabeli (ze wzgledu na Now1 Jastrz1bke). Jeoli chcemy, ?eby sie tak nie sta3o, to musimy liczya na dwie opcje - Luban Maniowy utrzyma sie w III lidze b1dY Nowa Jastrz1bka zostanie w IV lidze, ale tylko kosztem Watry lub Barciczanki. S1 to jednak nik3e szanse i raczej nie ma, co na to liczya. Tak?e trzeba przyj1a scenariusz, ?e z V ligi polec1 a? cztery zespo3y. Kto sie za3apie na te niechlubne miejsca?

Jak ju? wspomnia3em powy?ej, bed1 to na pewno Czarni i Iskra. Pytanie tylko, jakie dwa zespo3y jeszcze? W gre wchodzi: Naprzód Sobolów (31 pkt), Zorza Zaczarnie (32), Dunajec Zakliczyn (32), Wis3a Szczucin (35) i Ikar Odporyszów (36). Ten ostatni zespó3 potrzebuje tylko zwyciestwa do pewnego utrzymania i raczej nie powinien miea z tym problemu (graj1 z Pagenem Gnojnik i Omignem), dlatego mo?na omia3o zaryzykowaa, ?e Ikar pozostanie w okregówce. Tak?e zostaj1 nam cztery zespo3y, z których dwa musz1 podzielia los Czarnych i Iskry.

Wis3a jest w dooa komfortowej sytuacji, bo ma do rozegrania jeszcze trzy spotkania - z Cie?kowiank1 (15 czerwca), z D1brovi1 (19 czerwca) i z Dunajcem (22 czerwca). —eby nie ogl1daa sie na rywali i zapewnia sobie pewne utrzymanie Wis3a musi spe3nia jedn1 z trzech opcji:

- w tych trzech meczach zdobya dwa punkty, ale jeden z tych dwóch punktów musi bya zdobyty w meczu z Dunajcem
- wygraa w ostatniej kolejce z Dunajcem
- w tych trzech meczach zdobya cztery punkty lub po prostu wiecej

Jedno zwyciestwo z Cie?kowiank1 lub z D1brovi1, ale nie z Dunajcem nie zapewnia nam pewnego utrzymania i bedziemy musieli patrzea na rywali. Na nasze szczeocie Dunajec w t1 sobote zagra z rewelacj1 sezonu - Soko3em Borzecin. Bardzo mo?liwe, ?e bed1cy na fali Sokó3 bedzie chcia3 przypieczetowaa historyczny awans do IV ligi i wygraa pewnie w Zakliczynie. Trudny mecz w ostatniej kolejce ma równie? Naprzód Sobolów - w —abnie z Polanem. Bardzo mo?liwe, ?e Polan nie bedzie jeszcze pewny awansu i bedzie chcia3 za wszelk1 cene wygraa. Jeoli faktycznie sie tak stanie, czyli faworyci wygraj1 (Sokó3 z Dunajcem i Polan z Sobolowem), to Wiole wystarczy tylko remis w jednym z tych trzech meczy, ?eby sie utrzymaa.

W tej ca3ej symulacji zak3adamy, ?e z okregówki spadn1 cztery zespo3y, bo jak pisa3em powy?ej jest jeszcze ma3a szansa, ?e polec1 tylko trzy dru?yny, co by znacz1co u3atwi3o nam ?ycie.

A co sie stanie, jeoli Wis3a przegra wszystkie te trzy spotkania? Praktycznie nie zale?nie od innych wyników spadamy do A klasy! Bo jeoli przegramy, to Dunajec bedzie mia3 35 punktów. Trzeba równie? przypisaa niemal?e w ciemno wygran1 Zorzy z Czarnymi Kobyle, którzy nie wiadomo czy w ogóle przyjad1 na spotkanie, a jeoli ju?, to i tak powinni przegraa. W tym momencie po 35 punktów bedziemy mieli my, Dunajec i Zorza, a w "ma3ej tabelce" Wis3a wypadnie najgorzej. W tym momencie ratowa3o by nas tylko to, ?e spadn1 w koncu tylko trzy dru?yny i na dodatek liczya, ?e Naprzód nie zdobedzie wiecej od nas punktów.

Najlepszym dla nas wyjociem bedzie to, jeoli w najbli?szych dwóch spotkaniach (z Cie?kowiank1 i D1brovi1) zdobedziemy cztery punkty i przed ostatni1 kolejk1 bez wzgledu na wszystko zapewnimy sobie utrzymanie. Jeoli sie tak nie stanie i przyk3adowo wygramy tylko w Cie?kowicach, a przegramy w D1browie, to kluczowym meczem dla nas bedzie pojedynek Dunajca Zakliczyn z Soko3em Borzecin, 15 czerwca. Jeoli liderowi rozgrywek przydarzy sie wpadka i Dunajec zainkasuje trzy punkty, to ostatnie spotkanie w sezonie - Wis3a vs. Dunajec - mo?e bya prawdziwym "pojedynkiem na no?e" - my albo oni!

Jak widaa, jest du?o wariantów. Wszystko poma3u bedzie sie wyjaoniaa. Ju? jutro (tj. 12 czerwca) bed1 rozegrane dwa zaleg3e spotkania: Czarni - Cie?kowianka i Naprzód - Pagen. Szczególnie ten drugi mecz bedzie nas interesowa3, bo ewentualna wpadka dru?yny z Sobolowa polepszy nasz1 sytuacje. W t1 orode mia3 sie równie? odbya zaleg3y mecz D1brovii z Wis31, ale - jak wczeoniej informowaliomy - TOZPN prze3o?y3 go na 19 czerwca.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860084 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.