Wisła Szczucin

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu - 4.02.2012

Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu Wis3a Szczucin odby3o sie dnia 4 lutego 2012 roku w sali narad Urzedu Miasta i Gminy Szczucin. Zebranie rozpocze3o sie w drugim terminie o godz. 16.15 (pierwszy termin 16.00). Zgodnie z list1 obecnooci w spotkaniu uczestniczy3o 26 osób. Na przewodnicz1cego zebrania wybrano jednog3oonie Jacka Czaple. Nastepnie wybrano (równie? jednomyolnie) Komisje Mandatow1, Uchwa3 i Wniosków; w sk3ad, której weszli: Miko3aj Strycharz (przewodnicz1cy), Jerzy Smao oraz Bartosz Pochron, która póYniej stwierdzi3a prawid3owooa zebrania.

W kolejnym punkcie zebrania o g3os poproszony zosta3 dotychczasowy prezes klubu - Andrzej Orszulak. Przedstawi3 on w skrócie sytuacje Wis3y w ostatnim okresie 1,5 rocznym. W tym momencie rozpocze3y sie o?ywione dyskusje zgromadzonych, podczas których poruszono istotny temat, a mianowicie sam sens zwo3ywania tego zebrania. W du?ym streszczeniu chodzi o coroczne sprawozdanie dla Krajowego Rejestru S1dowego, które jest niezbedne do udzielenia dotacji dla klubu sportowego. Po przez zaniedbanie pojawi3y sie sprzecznooci pomiedzy stanem rzeczywistym dzia3alnooci zarz1du, a jej prawnym bytem. Grozi3o to nawet wycofaniem gminnych dotacji dla klubu, co równa3oby sie z rozwi1zaniem dru?yny. W tym miejscu nasuwa sie pytanie: kto zawini3? Nie mam zamiaru rzucaa tu konkretnych nazwisk, bo „nie ma co p3akaa nad rozlanym mlekiem”. W szczucinskich kuluarach mówi sie ró?ne rzeczy, które nie zawsze trzymaj1 sie faktów i nie warto ich „rozgrzebywaa”. Grunt, ?e uda3o sie znaleYa rozwi1zanie tego problemu. Przede wszystkim zmieniono przestarza3y Statut Klubu na bardziej „elastyczny”, by w przysz3ooci zminimalizowaa, tego typu problemy. Nastepnie wybrano nowy Zarz1d Klubu, który ukszta3towa3 sie nastepuj1co:

Andrzej Orszulak – Prezes.
Maciej G3ód – Wiceprezes.
Jacek Czapla – Sekretarz.
Miros3aw Zieba – Skarbnik.
Piotr Lechowicz – Cz3onek.

Zarz1d wybrano jednog3oonie. Z kolei w sk3ad Komisji Rewizyjnej weszli: Miko3aj Strycharz (przewodnicz1cy), Edmund Kupiec i Stella D1broo.

P.S. Dzisiejszy zaplanowany sparing z Piastem Stopnica nie odby3 sie z powodu niskich temperatur. Prze3o?ony on zosta3 o tydzien, ale o tym jeszcze bedziemy informowaa.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862650 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.