Wisła Szczucin

Podsumowanie sezonu 2010/11 JUNIORZY i TRAMPKARZE

Rozgrywki sezonu 2010/11 zakonczy3y sie ju? ponad miesi1c temu. Warto cofn1a sie jednak wstecz i przypomniea, jak radzi3y sobie m3odzie?owe ekipy Wis3y w minionym sezonie. Wszystkie trzy zespo3y, czyli trampkarze starsi i m3odsi, oraz juniorzy, walczy3y w zakonczonych rozgrywkach na szczeblach lig okregowych. —adna z nich nie awansowa3a, ani nie spad3a, wiec w przysz3ym sezonie nasze dru?yny pozostan1 na tym samym poziomie ligowym.

______________________________________________________________________________________

Najd3u?sz1 „kolumne” poowiecamy najstarszej wiekowo sekcji pi3karskiej, w dru?ynach m3odzie?owy Wis3y, czyli juniorom starszym, którzy zajeli 10. miejsce w Lidze Okregowej Tarnów. Zespó3 ten prowadzi3o w minionym sezonie dwóch trenerów. Jesieni1 z dru?yn1 pracowa3 Marian Stochlinski, zao w zimie zmieni3 go Jaros3aw Bedkowski. Przed startem rozgrywek wydawa3o sie, ?e Wis3a, która sezon 2009/10 zakonczy3a w „czubie” tabeli, bedzie jedn1 z lepszych dru?yn ligi. Najstarszy rocznik w zespole by3 zarazem najliczniejszym, najm3odszy posiada3 natomiast doowiadczenie z Ma3opolskiej Ligi Trampkarzy i równie? stanowi3 du?1 czeoa kadry. Sezon zweryfikowa3 jednak pozytywne nadzieje.

Przed startem rundy jesiennej kadre zasili3a mniejsza, ni? sie wczeoniej spodziewano, grupa zawodników, którzy skonczyli wiek trampkarza. Dodatkowo du?a czeoa starszych graczy trenowa3a z pierwszym zespo3em. Tym samym trener Stochlinski mia3 zawe?one pole manewru. Co za tym idzie – juniorzy „przespali” okres przygotowawczy i nie rozegrali przed sezonem ani jednego sparingu. Wszystko to spowodowa3o, ?e Wis3a z powodu problemów organizacyjnych nie pojecha3a na pierwszy mecz do Jadownik i zosta3a ukarana walkowerem. Mimo to orodek rundy wypad3 przyzwoicie. Juniorzy przez nastepnych osiem kolejek przegrali tylko raz i zdobyli 15 punktów. Warto te? zaznaczya, ?e ta jedyna pora?ka by3a dooa pechowa (1:0 z D1brovi1). Koncówka rundy okaza3a sie jednak tragiczna. Zarówno pod wzgledem sportowym, jak i kadrowo – organizacyjnym. Najpierw juniorzy, graj1cy z koniecznooci w dziesi1tke, polegli z ówczesnym liderem – Tarnovi1 – 4:0. PóYniej Wis3a przegra3a z przysz3ym mistrzem ligi Or3em Debno 0:1. Apogeum braku organizacji i kadry zosta3o osi1gniete jednak w ostatnich dwóch kolejkach. Najpierw juniorka nie pojecha3a do Iwkowej, czego efektem by3 kolejny walkower. Natomiast w ostatniej serii rozgrywek (graj1c w maksymalnie os3abionym sk3adzie) zaliczy3a blama? 0:7 z Szreniaw1.

Nat3ok problemów spowodowa3, ?e po rundzie z funkcj1 trenera po?egna3 sie Marian Stochlinski, który prowadzi3 szczucinsk1 juniorke przez pó3tora roku. W tym czasie, oprócz opisanej powy?ej rundy, zespó3 pod wodz1 Stochlinskiego zagra3 wspomniany równie? wczeoniej sezon 2009/10. Wtedy to Wis3a zakonczy3a rozgrywki na dobrej pi1tej pozycji, a w po3owie rundy jesiennej by3a nawet w gronie dru?yn aspiruj1cych do awansu. Okres wspó3pracy trenera Mariana Stochlinskiego z juniorami Wis3y, trzeba wiec oceniaa nie tylko poprzez pryzmat niezbyt udanej jesieni 2010, ale równie? poprzez solidny sezon 2009/10.

Wraz z pocz1tkiem zimy zespó3 przej13 Jaros3aw Bedkowski, który poprowadzi3 tak?e ekipy wystawione przez Wis3e do rozgrywek Ligi Halowej. Tam juniorzy podzieleni na starszych i m3odszych poradzili sobie ze zmiennym szczeociem. M3odsi zajeli szóst1 lokate na poziomie rozgrywek okregowych w grupie tarnowskiej. Starsi natomiast pierwszy etap zakonczyli na drugim miejscu i awansowali do fina3u TOZPN, gdzie odnieoli komplet zwyciestwa i nie stracili ani jednej bramki. Dzieki temu awansowali równie? do mocno obsadzonego fina3u wojewódzkiego, w którym uplasowali sie ostatecznie na pi1tej pozycji.

Przed rund1 rewan?ow1 dru?yne juniorów Wis3y opuocili: najlepszy strzelec Tomasz Sosin i Mateusz Garbacz. Obydwoje zostali wypo?yczeni na wiosne do seniorów A-klasowej Brzozy Brzezówka. Dodatkowo jeszcze w trakcie jesieni do Unii Tarnów sprzedany zosta3 Dawid Nowak. Kadre zasilili bracia Kamil i Micha3 Furga3, którzy z kolei zostali wypo?yczeni, z Brzezówki. Warto jednak zaznaczya, ?e regularnie grywa3 tylko ten drugi, poniewa? pierwszy z nich wystepowa3 w seniorach. Natomiast treningi wznowi3o kilku zawodników z najm3odszego rocznika 95.

Pocz1tek wiosny potwierdzi3 dobr1 dyspozycje, jak1 juniorka prezentowa3a w zimowych sparingach. Dwa wysokie zwyciestwa (5:0 z Jadowniczanka i 1:4 z Olimpi1) napawa3y optymizmem i pozwala3y myolea, ?e Wis3a bedzie pi1a sie w góre tabeli. Tak sie jednak nie sta3o. Juniorzy w kolejnych siedmiu spotkaniach zdobyli tylko trzy punkty (zwyciestwo 4:0 z Cie?kowiank1) i odnieoli a? szeoa pora?ek. Powodem takiego obrotu sprawy by3y k3opoty kadrowe… seniorów, którzy musieli z koniecznooci siegn1a po wieksz1 ilooa juniorów. W efekcie, dru?ynie z3o?onej g3ównie z juniorów m3odszych, zacze3o realnie zagra?aa widmo spadku do ligi rejonowej. Na dodatek koncówka sezonu zapowiada3a sie naprawde cie?ko, bo Wiolaków czeka3y cztery pojedynki z dru?ynami z „czuba” tabeli. Juniorzy zmobilizowali sie jednak i zdobyli w tej trudnej koncówce cztery oczka, które zapewni3y utrzymanie (dramatyczne 3:3 z Tarnovi1 i nadspodziewanie g3adkie 4:0 z Iv1).

Ostatecznie Wis3a przeskoczy3a w tabeli jeszcze Stra?aka Mokrzyska i zakonczy3a sezon na dziesi1tej pozycji. Mo?na sie spieraa w ocenie juniorów za minione rozgrywki. Z jednej strony zespó3 przez ca3y czas boryka3 sie z problemami kadrowymi, a jesieni1 dwukrotnie nie pojecha3 nawet na mecz. S3abo przepracowany zosta3 letni okres przygotowawczy, który jednak na przekór wszystkiemu nie odbi3 sie tragiczn1 jesieni1 (poza zepsut1 organizacyjnie koncówk1). Z kolei solidne zimowe treningi wzmocni3y na pewno zespó3, ale nie móg3 on w pe3ni „rozwin1a skrzyde3”, bo kolejni gracze byli „werbowani” do ekipy seniorów. Mimo wszystko nale?y cieszya sie z tego, ?e Wis3a unikne3a blama?u, jakim by3by na pewno spadek do ligi rejonowej.

W przysz3ym sezonie przed dru?yn1 rysuje sie ponownie zacieta walka w ligowych bojach, bo znów zanosi sie na to, ?e juniorzy starsi bede faktycznie sk3adaa sie z m3odszych wiekowo zawodników. Miejmy jednak nadzieje, ?e doowiadczenie zebrane w zakonczonym sezonie pozwoli walczya o coo wiecej ni? tylko o byt. Wiek juniora zakonczyli: Rados3aw Furga3, Piotr Strycharz, Mateusz Garbacz, Tomasz Pietras, Mateusz Labuz, Tomasz Kmiea, Kamil Furga3, Dariusz Ko3ton, Karol Miklasinski. Warto na koncu zaznaczya, ?e ten kadrowy ubytek tylko „na papierze” wygl1da tak obszernie. W rzeczywistooci z tej grupy jedynie 3-4 zawodników regularnie grywa3o w juniorach, reszta zasila3a seniorów.

Strzelcy:
10 – Tomasz Sosin
7 – Lukasz Labuz, Micha3 Furga3
4 – Jakub Nytko
3 – Dawid Czaplak
1 – Mateusz Garbacz, Stanis3aw Dernoga, Wojciech Leoniewski, Konrad Wo3oszyn, Patryk Kuta, Kamil Furga3 i Tomasz Pietras

Tabela I ligi tarnowskiej juniorów starszych


______________________________________________________________________________________


Trampkarze starsi zajeli w minionym sezonie drug1 lokate, w Lidze Okregowej Trampkarzy Starszych. By3 to dla podopiecznych trenera Jaros3awa Bedkowskiego powrót na szczebel okregowy po jednorocznej przygodzie w Lidze Ma3opolskiej. Spadek dosiegn1 równie? ekipe Tarnovii Tarnów i jasne by3o, ?e to g3ównie spadkowicze z rozgrywek wojewódzkich bed1 nadawaa ton zmaganiom. Do walki o czo3owe pozycje w31czy3y sie jednak jeszcze dwie ekipy – Czarni Kobyle i D1brovia D1browa Tarnowska.

Pocz1tek sezonu Wis3a mia3a bardzo udany, trzy wygrane pod rz1d do zera potwierdzi3y wysokie aspiracje dru?yny. Potem jednak przysz3a passa szeociu meczy pod rz1d, w których trampkarze starsi naprzemiennie remisowali i wygrywali. Podzia3 punktów z D1brovi1, Termalici i Czarnymi, oraz pora?ka w koncówce jesieni z lideruj1c1 Tarnovi1 sprawi3a, ?e przy równej grze rywali Wis3a by3a trzecia w tabeli i mia3a tylko punkt przewagi nad czwartym miejscem. Drug1 lokate z czteropunktow1 przewag1 nad Wiolakami zajmowali Czarni Kobyle.

O ile jednak jesien w wykonaniu trampkarzy starszych by3a przyzwoita, o tyle owietna okaza3a sie wiosna. W rundzie rewan?owej Wis3a, jako jedyna z ca3ej stawki nie dozna3a goryczy pora?ki. Gracze trenera Bedkowskiego wygrali dziewiea spotkan i zaliczyli dwa remisy (obydwa 0:0, z Czarnymi i Wolani1). Dodatkowo odnotowali passe oomiu zwyciestw z rzedu, a w przedostatniej kolejce ograli 5:1 Tarnovie. To w3aonie trampkarze z Tarnowa zostali mistrzem ligi i w przysz3ym sezonie zalicz1 powrót na szczebel ma3opolski. Wis3a zaje3a drugie miejsce, z czteropunktow1 strat1 do Tarnovii. Z perspektywy sezonu mo?na ?a3owaa pogubionych jesieni1 punktów, bo mog3yby daa one awans, lecz trzeba jak najbardziej pogratulowaa m3odym zawodnikom drugiej lokaty.

Trampkarze starsi brali udzia3 zim1 równie? w Lidze Halowej, gdzie zajeli czwart1 lokate na szczeblu okregu. By3 to wystep troche pechowy, bo do fina3u TOZPN wchodzi3y pierwsze trzy dru?yny. Wiek trampkarza zakonczyli: Wojciech Kubat, Karol Luszcz, Kamil Bednarz, Jakub M3odzinski, Kamil Dynak, Krystian Czaplak, Patryk Lachut, Dawid Gadzia3a, Patryk Rusek, Micha3 Taraska, Konrad Cygan i Krystian Soja.

Strzelcy:
18 – Micha3 Taraska
14 – Patryk Rusek
12 – Konrad Cygan
7 – Karol Luszcz
6 – Jakub Musia3
5 – Kamil Dynak
4 – Jakub M3odzinski
3 – Dawid Gadzia3a
2 – Przemys3aw Krupa
1 – Krystian Czaplak, Rados3aw Dziura, Kamil Banao, Krystian Soja, Krystian Bator, Kamil Bednarz, Wojciech Kubat.

Tabela I ligi tarnowskiej trampkarzy starszych


______________________________________________________________________________________

W lidze trampkarzy m3odszych sytuacja wygl1da3a podobnie jak w rozgrywkach starszych. Spadkowiczami z ligi ma3opolskiej by3a Wis3a i Tarnovia, które przez ca3y sezon znajdowa3y sie w ocis3ym „czubie” tabeli. Do walki do31czy3a sie równie? Wolania Wola Rzedzinska, która ostatecznie zaje3a drug1 lokate. Lige wygra3a Tarnovia, nie ponosz1c przy tym ani jednej pora?ki. Wiolacy zakonczyli rozgrywki na trzeciej pozycji ze strat1 trzech punktów do Wolanii i a? jedenastu do lidera.

Jesieni1 trampkarze m3odsi schodzi z boiska a? 9 razy jako zwyciezcy, raz zremisowali (1:1 z Termalic1), raz równie? przegrali (1:0 z Tarnovi1). Po pierwszej rundzie Wis3a traci3a trzy punkty do lideruj1cych zawodników z Tarnowa. Druga czeoa sezonu okaza3a sie jednak mniej udana. Wiolacy zdobyli w niej o piea oczek mniej ni? podczas jesiennych bojów, oraz przegrali bezpooredni pojedynek z Tarnovi1 i Wolani1. Trampkarze z Woli Rzedzinskiej wiosne mieli bardzo udan1 i na finiszu rozgrywek wyprzedzili Wis3e.

Trampkarze m3odsi podobnie jak ich starsi koledzy tak?e uczestniczyli w lidze halowej. Najm3odsi Wiolacy, prowadzeni równie? przez Jaros3awa Bedkowskiego, zajeli na szeblu okregu drug1 lokate, która da3a im awans do fina3u TOZPN. Tam równie? spisali sie na medal, bo staneli na najni?szym stopniu podium. Wiek trampkarza m3odszego zakonczyli: Maciej M1twicki, Seweryn Chrab1szcz,  Filip Smao, Arkadiusz Grzywa, Bart3omiej Paj1k, Przemys3aw Gromki, Krystian Bator, Sebastian Bednarz, Kacper Nytko, Marcin Jaje, Arkadiusz Kupiec.

Strzelcy:
32 –  Kacper Nytko
25 – Krystian Bator
4 – Lukasz Wójcik, Jan Bociek
3 – Filip Smao
2 – Dariusz Wrona, Przemys3aw Gromski
1 – Maciej Wójcik, Bart3omiej Pikul, Sebastian Bednarz

Tabela I ligi tarnowskiej trampkarzy m3odszych


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863638 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.