Wisła Szczucin

Reorganizacja lig na sezon 2011/12

Ma3opolski Zwi1zek Pi3ki No?nej pracuje nad reorganizacj1 rozgrywek, która zostanie wprowadzona w ?ycie w sezonie 2011/2012. Za niespe3na pó3tora roku bed1 w Ma3opolsce dwie grupy IV ligi i cztery "okregówki", znikn1 natomiast dwie grupy V ligi.

Ma3a rewolucja jaka nast1pi jest zgodna z zaleceniem PZPN, który chce ujednolicia system rozgrywek regionalnych w Polsce. De facto chodzi o likwidacje V lig w dwóch województwach - ma3opolskim i zachodniopomorskim, w których s1 ogniwem dodatkowym, pomiedzy IV lig1 a okregówkami. We wszystkich pozosta3ych 14 województwach awans do IV ligi zdobywa sie wprost z klasy okregowej.

Aktualnie, w sezonie 2009/2010, system rozgrywek na szczeblu regionalnym, w Ma3opolsce, wygl1da nastepuj1co:

III liga krakowsko-owietokrzyska (18 dru?yn)
IV liga (16 dru?yn)
V liga, Kraków - Wadowice (16 dru?yn)
V liga, Tarnów - Nowy S1cz (16 dru?yn)
Klasa okregowa, Kraków (18 dru?yn)
Klasa okregowa, Wadowice (16 dru?yn)
Klasa okregowa, Tarnów (16 dru?yn)
Klasa okregowa, Nowy S1cz (16 dru?yn)
A klasa
B klasa
C klasa

W sezonie 2010/2011 system sie jeszcze nie zmieni, tyle ?e w kl. okregowej (Kraków) bedzie wystepowa3o 16 zespo3ów.

Planowany, docelowy system rozgrywek w Ma3opolsce w sezonie 2011/2012:

III liga krakowsko-owietokrzyska
IV liga zachodnia (Kraków+Wadowice)
IV liga wschodnia (Tarnów+Nowy S1cz)
Klasa okregowa, Kraków
Klasa okregowa, Wadowice
Klasa okregowa, Tarnów
Klasa okregowa, Nowy S1cz
A klasa
B klasa
C klasa

MZPN jest zdania, ?e ligi powinny liczya po 16 dru?yn; wieksza ilooa zespo3ów to wieksze koszty (organizacja meczu, transport, sedziowie itp.), a tak?e - w naszych warunkach klimatycznych - k3opot ze znalezieniem a? tylu terminów.

W sezonie 2010/2011 dru?yny z obu likwidowanych grup V ligi bed1 gra3y o awans do powiekszonej do dwóch grup IV ligi, a te, którym sie to nie uda zostan1 przesuniete do "okregówek". Szczegó3y regulaminowe dotycz1ce awansów i spadków, ilooci dru?yn itp. s1 dopracowywane w MZPN, a zostan1 podane do wiadomooci przed najbli?szym sezonem pi3karskim.

Aktualnie w ligach IV, V i VI wystepuje w Ma3opolsce 114 zespo3ów (po uregulowaniu ilooci dru?yn w VI lidze krakowskiej - 112). W sezonie 2011/2012, z tych trzech szczebli rozgrywek zostan1 dwa i po reorganizacji ilooa dru?yn powinna sie zmniejszya do 96; przy za3o?eniu, ?e ka?da z dwóch grup IV ligi i ka?da z czterech "okregówek" bedzie liczy3a po 16 dru?yn.

Zak3ada sie wstepnie, ?e w nowym systemie, który bedzie obowi1zywa3 od sezonu 2011/2012, awans do III ligi zdobywaa bed1 mistrzowie obu grup IV ligi. Z kolei z ka?dej z czterech "okregówek" awansowa3yby do IV ligi po dwa najlepsze zespo3y.

Na ponadregionalnych szczeblach planowana jest likwidacja jednej grupy II ligi.

?ród3o: SPORTOWETEMPO.pl


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863238 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.