Wisła Szczucin

Podsumowanie rundy jesiennej 2009/10 Seniorów

15 punktów i 12 miejsce w tabeli oznacza tyle, ?e w rundzie jesiennej seniorzy Wis3y Szczucin zrobili wszystko, aby na wiosne zagryYa po raz kolejny zeby i walczya o utrzymanie. Po pó3metku jesteomy wy?ej w tabeli tylko albo a? od Or3a, Olimpii, Victorii i Grobli, a z ligi na pewno spadaj1 minimum cztery dru?yny. Wobec tego, walka o byt w V lidze z pewnooci1 nie bedzie 3atwa.

Patrz1c jednak na ruchy kadrowe przed sezonem mo?na by3o przewidziea, ?e Wis3a wiecej bedzie przybywaa w dolnych rejonach tabeli ni? górnych. Z dru?yny odszed3 Tomasz Zielinski i Adam Majka (obydwaj do D1brówek Brenskich). Nie uda3o sie zatrzymaa w Wiole Mateusza Tredoty, który po pó3rocznym wypo?yczeniu wróci3 do Polanu —abno. Na dodatek Krystian Knaga po dwóch meczach przesta3 chodzia na treningi, a z kolei Piotr Kuter móg3 graa dopiero od 9 kolejki, bo wczeoniej przebywa3 za granic1. Jak widaa straty kadrowe bardzo znacz1ce, bo wszyscy powy?ej wymieni to przecie? podstawowi zawodnicy Wis3y. A kto przyby3? Dwóch m3odych by3ych wychowanków Wis3y - 17-letni Dariusz Ko3ton i 18-letni Mi3osz Sza3ach, którzy ostatnio grywali w dru?ynach m3odzie?owych Stali Mielec. Ponadto do dru?yny czeociowo do31czyli zawodnicy, którzy skonczyli wiek juniora - Lukasz Giza i Kamil Pietryka. Nie trudno zauwa?ya, ?e straty kadrowe by3y wieksze ni? wzmocnienia.

Ostatecznie zespó3 zaliczy3 4 zwyciestwa, 3 remisy i 8 pora?ek. Warto zauwa?ya, ?e nie przegraliomy z dru?ynami, które na wiosne bed1 walczya o utrzymanie. Bowiem wygraliomy z s1siaduj1cymi z nami w tabeli Or3em i D1brovi1 u siebie, czyli na wiosne czekaj1 nas rewan?e w Debnie i D1browie, które mog1 okazaa sie kluczowe w ostatecznym uk3adzie tabeli. Ponadto zremisowaliomy z trzema zespo3ami zajmuj1cymi ostatnie miejsca - z Grobl1, Victori1 i Olimpi1. Dodatkowo niespodziewanie zwycie?yliomy z Helen1 (4 miejsce w tabeli) i Skalnikiem (6 lokata). Reszte spotkan zakonczyliomy pora?kami, w tym najbardziej dotkliwe z Barciczank1 (fatalna inauguracja sezonu 5:1 w Barcicach) czy z Polanem (goocie graj1 od 43 min w dziesieciu, a mimo to wygrywaj1 1:2, tym samym przerywaj1 passe 10 meczów bez pora?ki Wis3y na w3asnym stadionie). Ponadto by3y spotkania w których zabrak3o wiekszej koncentracji czy skutecznooci, aby zdobya lepszy wynik (np. z Lososiem 1:0 czy Grybovi1 2:0).

Krótkie przypomnienie meczów Wis3y w r. jesiennej:

Barciczanka Barcice - Wis3a Szczucin 5:1 (3:1)
Bramka:
Piotr Lechowicz 17
Rozpoczeliomy ten sezon fatalnie i najgorsze jest to, ?e przegraliomy jak najbardziej zas3u?enie. - komentuje trener Wis3y, Jerzy Smao - W pierwszej po3owie byliomy tylko t3em dla dobrze dysponowanego zespo3u gospodarzy. Po zmianie stron nast1pi3a poprawa w naszej grze; zaczeliomy atakowaa, ale "nadzialiomy sie" dwie kontry, st1d wzie3a sie tak wysoka nasza pora?ka. Dru?yna jest obecnie w trakcie zasadniczej dooa przebudowy, wchodzi do niej kilku m3odych, niedoowiadczonych zawodników i zobaczymy jak dalej bed1 wygl1da3y nasze wystepy. W tym meczu, patrz1c na poczynania zespo3u odnosi3em niestety wra?enie, ?e kilku zawodników wci1? jeszcze jest na wakacjach.

Wis3a Szczucin - Helena Nowy S1cz 2:1 (1:0)
Bramki:
Krystian Knaga 37, Grzegorz Tabor 48
Po ubieg3o tygodniowej wysokiej pora?ce chcieliomy zrehabilitowaa sie za "wpadke" w Barcicach. - mówi trener Smao -Uda3o nam sie to, chocia? styl gry pozostawia jeszcze sporo do ?yczenia. Wa?ne jednak, ?e odnieoliomy zwyciestwo i zdobyliomy pierwsze w tym sezonie trzy punkty. Nie da sie ukrya, ?e nasza kadra jest bardzo w1ska; gramy praktycznie bez rezerwowych, a je?eli ktoo siedzi na 3awce, to s1 to juniorzy. Spotkanie to mia3o wyrównany przebieg, a Helena wysoko zawiesi3a nam poprzeczke. W pierwszej po3owie osi1gneliomy lekk1 przewage, po zmianie stron gra by3a ju? wyrównana. Cieszymy sie z tej wygranej, szkoda tylko, ?e nie uda3o nam sie zagraa na zero w tyle i w ostatnich sekundach straciliomy bramke.

Victoria Witowice Dolne - Wis3a Szczucin 1:1 (0:1)
Bramka:
Sebastian Bator 20
Po dobrym wystepie z Helen1 liczono na kolejne trzy punkty w Witowicach Dolnych. Jednak po wyrównanym spotkaniu mo?na powiedziea pada sprawiedliwy wynik - 1:1.

Dunajec Zakliczyn - Wis3a Szczucin 2:0 (1:0)
Po dwóch ostatnich meczach, w których pokonaliomy Helene Nowy S1cz oraz zremisowaliomy z Victori1 Bau/Gips Witowice Dolne, liczy3em na lepszy wystep w Zakliczynie. - po meczu wypowiada sie Jerzy Smao - Niestety zagraliomy s3abo i nasza pora?ka by3a jak najbardziej zas3u?ona. Mog3a ona zreszt1 bya znacznie wy?sza, gdyby nie dobra postawa naszego bramkarza, Daniela Liguza. Jedynie jego postawa napawa3a w tym spotkaniu optymizmem, o pozosta3ych zawodnikach powiedziea mo?na, ?e zawiedli. Trudno przecie? myolea o zwyciestwie, je?eli podczas ca3ego meczu nie oddaje sie ani jednego celnego strza3u.

Wis3a Szczucin - Polan —abno 1:2 (0:0)
Bramka:
Piotr Lechowicz 90+3
Komentuje trener Smao: - Trudno myolea o zwyciestwie, jeoli graj1c przez dwie trzecie spotkania w przewadze nie potrafi sie udokumentowaa tego strzeleniem bramki. Sam mecz by3 wyrównany. Polan graj1c w os3abieniu m1drze sie broni3 i wyprowadza3 kontry, z których dwie zakonczy3y sie powodzeniem. Nasze ataki konczy3y sie natomiast na 20 metrze przed bramk1 gooci i nie potrafiliomy rozmontowaa defensywy Polanu. Efekt tego by3 taki, ?e przysz3o nam pogodzia sie z pora?k1, pierwsz1 od wielu miesiecy na w3asnym boisku.

Olimpia Pisarzowa - Wis3a Szczucin 0:0 (0:0)
Tym razem to Wis3a konczy3a mecz w os3abieniu - w 50 min drug1 ?ó3t1, a nastepnie czerwon1 kartke ujrza3 Mi3osz Sza3ach. Mimo tego z Mordarki, gdzie swoje spotkania rozgrywa Olimpia potrafimy wywieoa cenny punkt. Ma3o tego - gdyby mieli wiecej szczeocia, mog3oby bya nawet zwyciestwo. W koncówce meczu w poprzeczke trafi3 Sebastian Bator, a póYniej groYnie strzela3 Grzegorz Tabor, ale bramkarz by3 na posterunku.

Wis3a Szczucin - Orze3 Debno 4:2 (3:1)
Bramki:
Piotr Lechowicz 36, Grzegorz Tabor 40, 43, 71
Ciesz1 trzy punkty zdobyte w spotkaniu z lokalnym rywalem. - wypowiada sie Smao - Pocz1tkowe minuty nie zapowiada3y jednak tak efektownego w sumie zwyciestwa, przewa?a3 w nich bowiem zespó3 z Debna. Prze3omowym momentem by3o z pewnooci1 strzelenie przez nas dwóch bramek w krótkim odstepie czasu. Co prawda przeciwnik szybo odpowiedzia3 kontaktowym trafieniem, ale po golu "do szatni" odzyskaliomy dwubramkowe prowadzenie. W drugiej po3owie kontrolowaliomy ju? gre i odnieoliomy zas3u?one zwyciestwo. Na uznanie zas3uguje z pewnooci1 bardzo dobra gra Grzeoka Tabora, który strzeli3 w tym meczu trzy bramki. Wydaje mi sie, ?e zespó3 wraca do swojej normalnej formy i myole, ?e w nastepnych spotkaniach bedzie jeszcze lepiej.

Sandecja II Nowy S1cz - Wis3a Szczucin 5:3 (4:2)
Bramki:
Grzegorz Cholewa 20, Piotr Lechowicz 37 - karny, Grzegorz Tabor 65
Rozegraliomy w Nowym S1czu dobre spotkanie, okaza3o sie to jednak niewystarczaj1ce do odebrania punktów dobrze dysponowanym rezerwom Sandecji. - komentuje trener Wiolaków - Myole, ?e kibice, opuszczaj1c stadion, mogli bya zadowoleni, gdy? mecz prowadzony by3 w szybkim tempie i z obu stron by3o du?o sytuacji strzeleckich. Wynik spotkania uwa?am za sprawiedliwy, gdy? s1deczanie mieli wiecej z gry i w przekroju ca3ego pojedynku zaprezentowali lepsz1 pi3ke. Musze jednak pochwalia zespó3 za gre w ofensywie. Sandecja nie traci3a do tej pory zbyt wielu bramek, a na w3asnym boisku przed meczem z nami nie straci3a ?adnej, trzy zdobyte przez nas gole maj1 wiec spore znaczenie. Niestety, w kolejnym meczu zagraliomy s3abo w obronie. Nie dotyczy to przy tym wy31cznie obronców i bramkarza, gdy? za gre defensywn1 odpowiada ca3a dru?yna. W Nowym S1czu a? cztery z pieciu bramek straciliomy po sta3ych fragmentach gry. To o czymo owiadczy i musimy nad tym popracowaa.

Wis3a Szczucin - Wis3a Grobla 2:2 (1:2)
Bramki:
Piotr Lechowicz 12, 66 - karny
Szczerze mówi1c przed meczem liczy3em na komplet punktów, boiskowa rzeczywistooa zweryfikowa3a jednak moje oczekiwania. - mówi trener Smao - Zespó3 z Grobli okaza3 sie bardzo wymagaj1cym przeciwnikiem i remis w tym spotkaniu by3 jak najbardziej sprawiedliwy. Nie zagraliomy z3ego meczu, ale w pierwszych minutach oraz w koncówce pierwszej po3owy przytrafi3y nam sie momenty dekoncentracji, które bezlitoonie wykorzystali rywale. W drugiej po3owie, chc1c odrobia straty, ruszyliomy do ataku, ale uda3o nam sie strzelia bramke jedynie z rzutu karnego, natomiast w kilku innych sytuacjach ch3opakom zabrak3o niestety zimnej krwi.

Losoo Lososina Dolna - Wis3a Szczucin 1:0 (1:0)
Pierwsza po3owa nale?a3a zdecydowanie do gospodarzy, a druga natomiast w pe3ni do gooci. Ró?nica polega3a na tym, ?e Losoo potrafi3 udokumentowaa swoj1 przewage z pierwszej czeoci meczu, a Wis3a nie. W 25 min bramke strzeli3 Tomasz Sumek, a wczeoniej m.in. inny zawodnik miejscowych trafi3 dwa razy w poprzeczk1 i raz w s3upek. W drugiej po3owie to Wis3a dosz3a do g3osu. M.in. w 48 min Urban przestrzeli3 z 10 metrów, a w 65 min G. Tabor trafi3 w zewnetrzn1 czeoa poprzeczki. Z kolie w 70 min Urban po doorodkowaniu Cholewy min13 sie z pi3k1, stoj1c przed pust1 bramk1. W koncówce jeszcze Ko3ton znalaz3 sie sam na sam z Grzegorzkiem, ale nie uda3o mu sie min1a bramkarza, który wygarn13 mu pi3ke spod nóg.

Wis3a Szczucin - D1brovia D1browa Tarnowska 2:0 (0:0)
Bramki:
Tomasz Urban 47, Grzegorz Tabor 60
Mecz nie by3 mo?e zbyt porywaj1cym widowiskiem, choa jak to zwykle bywa w spotkaniach derbowych pi3karzom obu dru?yn nie brakowa3o zaanga?owania i ambicji. - relacjonuje trener Smao - Szczególnie pierwsza po3owa w naszym wykonaniu by3a s3aba. Du?y wp3yw mia3 na to porywisty wiatr, utrudniaj1cy gre obu zespo3om. Druga czeoa meczu u3o?y3a sie dla nas idealnie, gdy? bardzo szybko strzeliliomy bramke. Spowodowa3o to, ?e D1brovia ruszy3a do ataku, a my nastawiliomy sie na gre z kontry. Taktyka ta przynios3a nam kilka sytuacji bramkowych, niestety zawiod3a skutecznooa i uda3o nam sie strzelia jeszcze tylko jedn1 bramke. Myole, ?e nasze zwyciestwo by3o zas3u?one. Wa?ne, ?e prze3amaliomy pewn1 niemoc i odnieoliomy zwyciestwo, gdy? ostatnie mecze nam pod tym wzgledem nie wychodzi3y.

Grybovia Grybów - Wis3a Szczucin 2:1 (2:1)
Bramka:
Tomasz Urban 44
Szkoda straconych punktów. Po raz kolejny rozegraliomy bardzo dobre spotkanie na wyjeYdzie i po raz kolejny nie zdobyliomy punktów. - analizuje Jerzy Smao - Niestety, frajerstwo w pocz1tkowych minutach sprawi3o, ?e znów musieliomy obejoa sie smakiem. Gospodarze ju? w 1 min wywalczyli rzut ro?ny, po którym zabrak3o nam koncentracji i w zamieszaniu podbramkowym straciliomy bramke. Potem Grybovia pokona3a nas po raz drugi i musieliomy gonia wynik. W koncówce pierwszej po3owy strzeliliomy kontaktowego gola, a po zmianie stron praktycznie nie schodziliomy z po3owy gospodarzy. Nie wykorzystaliomy jednak stworzonych sytuacji i musieliomy pogodzia sie z frajersk1 pora?k1. W naszej grze widaa, ?e jest to m3ody zespó3, któremu brakuje skutecznooci i ogrania w grze obronnej. Pod wzgledem fizycznym dru?yna jest bowiem bardzo dobrze przygotowana, o czym najlepiej owiadczya mo?e nasza gra w drugich po3owach ostatnich meczów.

Wis3a Szczucin - Skalnik Kamionka Wielka 2:1 (0:1)
Bramki:
Tomasz Urban 77, Grzegorz Tabor 82
Przed spotkaniem wydawa3o sie, ?e pi1ta dru?yna w tabeli - Skalnik, bedzie dyktowa3a warunki gry walcz1cej o utrzymanie Wiole. Nic bardziej mylnego. Mimo, ?e to rywal prowadzi3 do przerwy 0:1, a Wis3a bramki daj1ce zwyciestwo strzeli3a w ostatnim kwadransie, to i tak po przebiegu gry w pe3ni zas3u?y3a na trzy punkty. Szczególnie w drugiej po3owie zaznaczy3a sie zdecydowana przewaga szczucinskiej dru?yny i tylko dzieki nieskutecznooci Wiolaków, Skalnik przegra3 jedynie ró?nic1 jednego gola.

Wis3a Szczucin - Nowa Jastrz1bka 0:2 (0:1)
Nasza pora?ka w tym meczu by3a jak najbardziej zas3u?ona. - wyjaonia trener Wis3y - Co prawda niemal przez ca3y mecz byliomy stron1 przewa?aj1c1, ale oprócz sytuacji Piotrka Lechowicza nie stworzyliomy sobie ani jednej okazji do zdobycia bramki. Nowa Jastrz1bka obra3a natomiast bardzo m1dr1 taktyke, nastawi3a sie na uwa?n1 gre w defensywie i wyprowadza3a szybkie kontry. Pierwsz1 bramke straciliomy w dooa przypadkowych okolicznoociach; po "kiksie" Jarka Bedkowskiego pi3ka trafi3a do Paw3a —aby, a ten umieoci3 j1 w pustej praktycznie bramce. Potem znów atakowaliomy, ale nie potrafiliomy sie przebia przez szczelny mur obrony gooci. Tymczasem w drugiej po3owie, goocie wyprowadzili kolejn1 kontre, po której straciliomy drug1 bramke i by3o po wszystkim.

Wis3a Szczucin - Bruk-Bet Nieciecza 0:2 (0:1)
Komentuje szkoleniowiec Wis3y: Myole, ?e z obu stron by3o to niez3e spotkanie, które mog3o sie podobaa kibicom. Przewaga niemal przez ca3y mecz nale?a3a do nas, ale nie potrafiliomy odnieoa zwyciestwa. Du?y wp3yw na przebieg tego pojedynku mia3a szybko stracona przez nas bramka. Spowodowa3a ona, ?e w dalszych minutach musieliomy atakowaa i byliomy nara?eni na szybkie ataki gooci. W drugiej po3owie "nadzialiomy sie" na jedn1 z takich kontr i straciliomy drug1 bramke. Niestety, nie potrafiliomy wykorzystaa wypracowanych przez siebie sytuacji i musieliomy pogodzia sie z przegran1.

Statystyki w liczbach:

Miejsce w tabeli:
12
Rozegranych meczów: 15
Ilooa punktów: 15 (ilooa pkt na mecz: 1)
Zwyciestw: 4 (26,7 %)
Remisów: 3 (20 %)
Pora?ek: 8 (53,3 %)
Strzelonych goli: 19 (orednio na mecz: 1,2)
Straconych goli: 28 (orednio na mecz: 1,8)
Najwy?sza wygrana: 4:2 (Orze3, dom)
Najwy?sza przegrana: 5:1 (Barciczanka, wyjazd)
Najwiecej bramek w meczu: 8 (Sandecja II, wyjazd)
Najd3u?sza seria zwyciestw: 1
Najd3u?sza seria remisów: 1
Najd3u?sza seria pora?ek: 2
Najd3u?sza seria bez pora?ki: 2
Najd3u?sza seria bez zwyciestwa: 4
Najd3u?sza seria bez straty bramki: 1

W rundzie jesiennej Wis3a rozegra3a 8 spotkan na Wistosa, a 7 na wyjeYdzie. Zdecydowanie lepiej sz3o jej na w3asnym terenie, gdzie odnios3a swoje wszystkie zwyciestwa i raz zremisowa3a oraz dozna3a trzech pora?ek. Na wyjeYdzie by3o ju? znacznie gorzej - ani jednej wygranej, tylko dwa remisy i a? 5 przegranych.

Strzelcy:
7 - Grzegorz Tabor
6 - Piotr Lechowicz
3 - Tomasz Urban
1 - Sebastian Bator, Grzegorz Cholewa, Krystian Knaga

Asysty:
6 - Szczepan Ko3ton
4 - Tomasz Urban
3 - Sebastian Bator
2 - Mateusz Labuz
1 - Grzegorz Cholewa, Grzegorz Tabor

Do asyst zaliczyliomy równie? "wywalczenie" rzutu karnego. Ponadto dwie bramki pad3y po "podaniach" rywali.


Kadra seniorów - jesien 2009. W górnym rzedzie od lewej: Jerzy Smao (trener), Karol Miklasinski, Jaros3aw Bedkowski, Rafa3 Oleksy, Szczepan Ko3ton, Grzegorz Tabor, Piotr Lechowicz, Daniel Liguz, Sebastian Bator, Andrzej Orszulak (kierownik dru?yny).
W dolnym rzedzie od lewej: Marcin K3agisz, Mi3osz Sza3ach, Lukasz Giza, Piotr Strycharz, Bartosz Pochron, Dariusz Ko3ton, Tomasz Urban, Piotr Kuter, Grzegorz Cholewa.

Najwiecej na boisku w rundzie jesiennej przebywa3 Jaros3aw Bedkowski, który zagra3 we wszystkich spotkaniach po 90 minut. Najwiecej kartek zobaczy3 Rafa3 Oleksy - 4 ?ó3te, w tym dwie w jednym spotkaniu, za co dodatkowo otrzyma3 czerwon1. Najczeociej z 3awki rezerwowej wchodzi3 Lukasz Giza. Ogó3em trener Smao w tej rundzie skorzysta3 z 23 zawodników, w tym dwóch zaliczy3o po raz pierwszy wystep w seniorskim zespole - Tomasz Sosin i Mi3osz Sza3ach. Na jesien na mecze w Szczucinie przychodzi3o orednio na mecz nie ca3e 100 kibiców, w sumie w 8 spotkaniach pojawi3o sie oko3o 720 widzów. Najwiecej kibiców przysz3o na derbowe pojedynki z Polanem i D1brovi1 - po 150.

W rundzie jesiennej rozgrywano równie? Puchar Polski na szczeblu tarnowskim. Wis3a zacze3a dopiero od III rundy, gdzie pokona3a 0:2 A-klasowy Ikar. W Odporyszowie bramki strzelali Grzegorz Tabor oraz Piotr Kuter. Tym samym Wis3a awansowa3a do 1/8 fina3u, gdzie trafi3a na IV-ligow1 Wolanie Wole Rzedzinsk1. Spotkanie mia3o sie odbya jeszcze w listopadzie, jednak kolidowa3o z rozgrywan1 zaleg31 kolejk1 IV ligi i zosta3o przenesione na wiosne 2010.

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1861178 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.