Wisła Szczucin

Podsumowanie sezonu 2008/09 Seniorów Wis3y

Celem Wis3y na wiosne by3 marsz w góre tabeli. Bedziemy starali sie poprawia swoj1 pozycje w tabeli, a je?eli bed1 nas omija3y kontuzje i dopisze nam odrobina szczeocia, to 5-6 miejsce bedzie w naszym zasiegu. Zajecie w3aonie, którejo z tych lokat by3oby wynikiem na miare naszych mo?liwooci - mówi3 trener Jerzy Smao. Ostatecznie brak3o niewiele, aby ten plan zosta3 zrealizowany, poniewa? Wis3a na koniec sezonu 2008/09 zaje3a 7 miejsce (11 zwyciestw - 11 remisów - 8 pora?ek) zdobywaj1c 44 punkty.

Zdecydowanie Wis3a zagra3a lepiej w rundzie wiosennej ni? w jesiennej, dzieki temu pewnie utrzymaliomy sie w lidze. Po jesiennych niepowodzeniach mo?na by3o zapomniea, a by3o ich sporo - sromotne pora?ki na wyjeYdzie 1:7 z Wolani1 i 2:6 z Wojniczem, kuriozalny remis w doliczonym czasie gry ze Skalnikiem, przegrana w derbach Powiola czy wysokie 0:5 na w3asnym terenie z Dunajcem. Wis3a na wiosne odnios3a ju? tylko trzy pora?ki, na dodatek dooa pechowe, bo z Barciczank1 i Skalnikiem straciliomy bramki w koncówce spotkan, a z Dunajecem NS zabrak3o kilku podstawowych zawodników. Wszystkie trzy przegrane odnotowaliomy na wyjeYdzie, wiec runde zakonczyliomy bez straty 3 punktów u siebie.

W przerwie zimowej nikt nie uby3, wiec uda3o sie utrzymaa kadre z poprzedniej rundy. Na dodatek do dru?yny do31czyli: Mateusz Tredota (z Polanu), Tomasz Urban (powrót po kontuzji), Krystian Knaga (wznowi3 treningi) i Sebastian Bator (z juniorów). W szczególnooci Tredota okaza3 sie du?ym wzmocnieniem - zagra3 jako jedyny we wszystkich meczach rundy i jako skrzyd3owy strzeli3 a? 6 bramek.

Trzeba zauwa?ya, ?e w rundzie wiosennej istotn1 role odegra3o trio z Polanu —abno - Mateusz Tredota, Grzegorz Cholewa, Tomasz Urban. O tym pierwszym pisa3em powy?ej, drugi rz1dzi3 i dzieli3 w orodku pola, strzelaj1c 4 bramki, a trzeci mimo, ?e nekany przez kontuzje zd1?y3 uzyskaa 6 goli. Do tego dochodzi z du?ym potencja3em m3ody Sebastian Bator czy doowiadczony Piotr Lechowicz i Wis3a w tej rundzie potrafi3a ka?demu skutecznie stawiaa czo3a.

Co prawda w rundzie rewan?owej mieliomy dooa mocn1 kadre, choa nie a? tak dobr1 by pewnie siegn1a po 5 lub 6 miejsce w tabeli. W szczególnooci pod koniec sezonu da3y sie we znaki kontuzje i pauzowanie za kartki. A kolejne ligowe rozgrywki zapowiadaj1 sie jeszcze trudniejsze, bo Zwi1zek planuje reorganizacje lig, co wi1?e sie z wieksz1 ilooci1 spadków... Ju? dzio wiemy, ?e tej kadry nie uda sie nam utrzymaa, bo z zespo3em ?egna sie Adam Majka i Tomasz Zielinski. Na dodatek Mateusz Tredota by3 na zasadzie pó3rocznego wypo?yczenia i Zarz1d Wis3y dopiero bedzie sie stara3, by zawodnik Polanu na dobre zagooci3 w Szczucinie. Na dzien dzisiejszy o ?adnych innych odejociach niewiadomo, a o wzmocnieniach, to Wis3a na razie prowadzi rozmowy z jednym zawodnikiem, ale o tym bedziemy jeszcze informowaa. Dzio podsumowuj1c zakonczony sezon mo?na krótko napisaa - jesien na minus, wiosna na plus.

Krótkie przypomnienie meczów Wis3y w rundzie wiosennej:

Dunajec Zakliczyn - Wis3a Szczucin 1:1 (1:0)
Bramka:
Tomasz Zielinski 63
W poczynaniach obu zespo3ów widaa by3o, ?e jest to pierwszy mecz po d3ugiej przerwie. - komentuje szkoleniowiec Wis3y, Jerzy Smao - W pierwszej po3owie gra sie nie uk3ada3a, by3a nerwowa, na boisku by3o du?o chaosu, obu dru?ynom przeszkadza3 te? porywisty wiatr. Decyduj1cym momentem tego spotkania by3 rzut karny, po którym straciliomy bramke "do szatni". W drugiej po3owie d1?yliomy do zdobycia kompletu punktów, ale poniewa? zaprezentowaliomy s3ab1 skutecznooa, mimo masy stworzonych sytuacji uda3o nam sie tylko doprowadzia do remisu. Podsumowuj1c, powiedziea moge, ?e pierwsza po3owa by3a w naszym wykonaniu s3aba, w drugiej zagraliomy natomiast zdecydowanie lepiej, szkoda tylko, ?e nieskutecznie.

Wis3a Szczucin - Watra Bia3ka Tatrzanska 0:0 (0:0)
Jerzy Smao, trener Wis3y: - Mecz nie by3 mo?e najciekawszym widowiskiem, gdy? dominowa3a w nim walka w orodkowych rejonach boiska. Watra zaskoczy3a mnie nieco, zagra3a bowiem zupe3nie inaczej, przede wszystkim du?o lepiej, ni? w pierwszej rundzie. Goocie cofneli sie na w3asn1 po3owe, szczeocia szukaj1c w kontrach. Praktycznie przez ca3y mecz mieliomy przewage, nie znalaz3a ona jednak prze3o?enia na strzelone gole. W pierwszej po3owie czesto dochodziliomy pod bramke Watry, praktycznie nie stworzyliomy jednak sobie klarownych sytuacji strzeleckich. Po zmianie stron nasza przewaga by3a jeszcze wyraYniejsza, brakowa3o nam jednak skutecznooci i zimnej krwi pod bramk1 przeciwnika. Nie ukrywam, ?e przed pierwszym gwizdkiem liczy3em na komplet punktów, dlatego te? mam po tym spotkaniu pewien niedosyt.

Barciczanka Barcice - Wis3a Szczucin 2:1 (1:0)
Bramka:
Tomasz Zielinski 64
By3a to bardzo pechowa pora?ka. Nie byliomy w tym meczu ani ciut gorsi od gospodarzy, w trzeciej minucie doliczonego czasu gry straciliomy jednak bramke, która zadecydowa3a o naszej pora?ce. - mówi trener Smao - Strasznie ?a3ujemy tej przegranej, gdy? rozegraliomy w Barcicach najlepszy mecz w tej rundzie. Co prawda w pierwszej po3owie straciliomy bramke po g3upim b3edzie defensorów i bramkarza, ale po zmianie stron wyraYnie przewa?aliomy na boisku. Dooa szybko doprowadziliomy do remisu, byliomy te? blisko uzyskania drugiej bramki. Niestety, w 93 min straciliomy gola po sta3ym fragmencie gry. Nasza gra w tym meczu by3a naprawde dobra, szkoda tylko straconych punktów.

Wis3a Szczucin - Wolania Wola Rzedzinska 1:1 (0:0)
Bramka:
Piotr Lechowicz 90
Wolania by3a murowanym faworytem w tym spotkaniu. Jednak w przekroju ca3ego spotkania Wis3a ani troche nie odstawa3a od lidera rozgrywek, mimo to goocie wyszli w 51 min na prowadzenie. Gdy wydaje sie, ?e kolejny mecz zakonczymy z du?ym niedosytem w 90 min Piotr Lechowicz doprowadza do remisu! Ten gol by3 prze3omowym momentem dla Wis3y i po nim zwycie?amy trzy razy z rz1du.

Wis3a Szczucin - Victoria Witowice Dolne 2:1 (0:0)
Bramki:
Sebastian Bator 59, Tomasz Urban 70
Pierwsze wiosenne zwyciestwo Wis3y, a du?1 zas3uge mia3 w tym 16-letni Sebastian Bator, który pojawi3 sie w drugiej po3owie na placu gry. Najpierw w 59 min strzeli3 bramke na 1:0, a póYniej asystowa3 przy drugim golu, autorstwa Tomasza Urbana.

Olimpia Pisarzowa - Wis3a Szczucin 0:2 (0:2)
Bramki:
Mateusz Tredota 5, Tomasz Urban 38
Komentuje szkoleniowiec Wis3y: - Cieszymy sie z tych trzech punktów, tym bardziej, ?e zosta3y one zdobyte na trudnym terenie. Sam mecz nie by3 mo?e porywaj1cym widowiskiem. Boisko w Mordarce, gdzie swoje mecze rozgrywa Olimpia jest jednak krótkie, w1skie i nierówne, st1d te? w spotkaniu tym dominowa3a walka w orodku pola. Pierwsza po3owa mia3a wyrównany przebieg. My wykorzystaliomy w tym okresie stworzone przez nas sytuacje, gospodarze równie? mieli dwie dobre okazje, ale nie potrafili zamienia ich na bramki. W drugiej po3owie przejeliomy ju? inicjatywe, kontroluj1c przebieg wydarzen na boisku. Uwa?am, ?e nasza wygrana by3a jak najbardziej sprawiedliwa. Wszyscy zawodnicy zagrali dobry mecz, cieszya musi równie? fakt, ?e z ty3u zagraliomy na "zero".

Wis3a Szczucin - Olimpia Wojnicz 3:0 (0:0)
Bramki:
2 x Tomasz Urban 49 i 69, Grzegorz Cholewa 65
Wis3a nie zwalnia tempa i zalicza kolejn1 wygran1. Na dodatek nie daje z3udzen Olimpii (która sezon zakonczy3a na wysokim 3 miejscu w tabeli) i strzela jej trzy bramki, nie trac1c ?adnej. Pierwsza po3owa by3a jeszcze wyrównana, jednak po wyjociu z szatni gospodarze wyraYnie zdominowali pojedynek. Trzeci mecz z rzedu do siatki rywala trafia Tomasz Urban - dzio podwójnie. Na 2:0 strzeli3 z rzutu wolnego Grzegorz Cholewa.

Skalnik Kamionka Wielka - Wis3a Szczucin 1:0 (0:0)
Zwyciestwo gospodarzy by3o jak najbardziej zas3u?one, gdy? nie rozegraliomy zbyt dobrego spotkania. - mówi trener Jerzy Smao - Inna sprawa, ?e bramke straciliomy dooa pechowo w koncówce meczu, gdy gospodarze wykorzystali nasz1 nieuwage po sta3ym fragmencie gry. Chcia3bym dodaa, ?e granie praktycznie co dwa dni jest wrecz nieludzkie dla ludzi, którzy nie s1 zawodowcami i pi3ke no?n1 traktuj1 wy31cznie amatorsko. Widaa by3o to w drugiej po3owie, kiedy co chwile któregoo z zawodników 3apa3y kurcze, a gra praktycznie prowadzona by3a na stoj1co. Na szczeocie czeka nas teraz kilkudniowa przerwa. Mam nadzieje, ?e podczas tych paru dni odzyskamy owie?ooa i w kolejnych spotkaniach powalczymy o punkty.

Wis3a Szczucin - Orze3 Debno 3:0 (1:0)
Bramki:
Grzegorz Cholewa 10, Mateusz Tredota 67, Piotr Lechowicz 82
Trener Jerzy Smao: - Uwa?am, ?e by3 to mecz na dobrym poziomie. Szczególnie interesuj1cy by3 on dla kibiców, obfitowa3 bowiem w sytuacje podbramkowe. Cieszymy sie z trzybramkowej wygranej, choa przyznaa musze, ?e goocie równie? mieli kilka dobrych okazji strzeleckich. Wystarczy powiedziea, ?e trzy razy od straty bramki ratowa3a nas poprzeczka, tak?e omia3o powiedziea moge, ?e dopisa3o nam nieco szczeocie. Z drugiej jednak strony, po naszych strza3ach, pi3ka dwa razy trafia3a w s3upek. Po tych sytuacjach widaa wiec, ?e oba zespo3y nastawi3y sie w tym spotkaniu na ofensywe, nieco gorzej by3o natomiast w obronie. Je?eli chodzi o oceny, to na pochwa3e zas3u?y3 ca3y zespó3, szczególnie wyró?nia chcia3bym jednak 16-letniego Sebastiana Batora, który nawiasem mówi1c powo3any zosta3 do kadry Ma3opolski w swojej kategorii wiekowej.

Wis3a Grobla - Wis3a Szczucin 2:2 (0:1)
Bramki:
Mateusz Tredota 20, Grzegorz Tabor 68
Przed spotkaniem remis bra3bym "w ciemno"; po pierwsze ze wzgledu na specyficzne, w1skie i krótkie boisko w Grobli, po drugie z uwagi na fakt, ?e gospodarze walcz1 o unikniecie spadku. - komentuje trener szczucinian - Po koncowym gwizdku odczuwam jednak pewien niedosyt, gdy? zwyciestwo straciliomy na w3asne ?yczenie. Zadecydowa3y o tym trzy aspekty. Pierwszym z nich by3a kontuzja Piotrka Lechowicza, która zmieni3a uk3ad gry. Drugi to zupe3nie bezsensowna czerwona kartka dla Piotrka Kutra, po której od 64. min przysz3o nam graa w os3abieniu. Chwile póYniej strzeliliomy wprawdzie drug1 bramke, ale zejocie Piotrka z boiska spowodowa3o, ?e gospodarze uwierzyli w mo?liwooa uzyskania korzystnego wyniku i rzucili sie do ataku. Mimo tego mogliomy zdobya trzy punkty, ale w ostatniej minucie Lukasz Bebel wypuoci3 pi3ke z r1k i chc1c naprawia swój b31d sfaulowa3 przeciwnika, co skonczy3o sie rzutem karnym dla gospodarzy. Chcia3bym pochwalia dru?yne za walke. Trudno jednak przez blisko 30 minut graa w os3abieniu, zw3aszcza na tak ma3ym boisku, na którym praktycznie ka?da akcja konczy3a sie wrzuceniem pi3ki w pole karne.

Wis3a Szczucin - D1brovi1 D1browa Tarn. 0:0 (0:0)
Jerzy Smao: Najkrótszym podsumowaniem tego spotkania mo?e bya powiedzenie "Z du?ej chmury ma3y deszcz". Zapowiada3 sie bowiem ciekawy mecz, by3a 3adna pogoda, dobrze przygotowane boisko i sporo kibiców. Tymczasem oba zespo3y zagra3y asekuracyjnie i w pojedynku tym nie pad3a ?adna bramka. W pierwszej po3owie ?adna z dru?yn nie wypracowa3a sobie nawet sytuacji, po których takie gole mog3yby paoa. Po zmianie stron gre o?ywi3o pojawienie sie Piotrka Lechowicza, którego wpuoci3em na boisko po paru minutach tej czeoci gry. Mia3 on dwie bardzo dobre sytuacje strzeleckie, niestety ?adnej z nich nie uda3o mu sie wykorzystaa. W sumie moge powiedziea, ?e remis jest zas3u?onym wynikiem. My mieliomy mo?e nieco wiecej z gry, ale D1brovia m1drze sie broni3a i wyprowadza3a groYne kontry.

Dunajec Nowy S1cz - Wis3a Szczucin 3:0 (2:0)
Wis3a do Nowego S1cz jedzie w okrojonym sk3adzie. Z ró?nych powodów zabrak3o: Bebla, Lechowicza, Ko3tona, Cholewy, Zielinskiego czy Tabora. Trener Smao musia3 postawia na juniorów, w których nawet znaleYli sie ligowi debiutanci w seniorskiej pi3ce. Ostatecznie "planowo" przegrywamy 3:0 z wiceliderem tabeli, który tym zwyciestwem zagwarantowa3 sobie awans do IV ligi.

Wis3a Szczucin - Uocie Gorlickie 5:0 (4:0)
Bramki:
Mateusz Tredota 8, Grzegorz Cholewa 9, Piotr Lechowicz 40, Adam Majka 41, Tomasz Urban 64
Ciesz1 zdobyte trzy punkty. - komentuje Jerzy Smao - Pomimo wysokiej wygranej uwa?am jednak, ?e nie popisaliomy sie w tym spotkaniu skutecznooci1. Dobrych sytuacji strzeleckich mieliomy bowiem jeszcze kilka, nie uda3o nam sie jednak strzelia wiecej bramek. Inna sprawa, ?e Uocie Gorlickie u3atwi3o nam zadanie, gdy? jest to zespó3 prowadz1cy otwart1 gre i nietrzymaj1cy sie kurczowo w3asnej bramki. Zagraliomy w miare przyzwoicie, nie by3 to mo?e w naszym wykonaniu jakio super efektowny pojedynek, ale tak jak ju? mówi3em najwa?niejsze jest to, ?e zdobyliomy w nim trzy punkty. W spotkaniu tym wszyscy zagrali w miare poprawnie. Indywidualnie wyró?nia chcia3bym natomiast m3odego, szesnastoletniego bramkarza, Piotrka Strycharza, dla którego by3 to dopiero drugi mecz w zespole seniorów. Wystepowa3 on w pierwszej po3owie. Nie mia3 wprawdzie w tym czasie zbyt wielu powodów do interwencji, ale to co mia3 obronia, to obroni3.

Gród Podegrodzie - Wis3a Szczucin 1:2 (0:1)
Bramki:
Tomasz Urban 16, Mateusz Tredota 82
Edmund Kupiec, prezes Wis3y: - Mo?na powiedziea, ?e by3 to mecz, w którym mieliomy wyraYn1 przewage, ale zabrak3o nam skutecznooci. Na dobr1 sprawe, to je?eli wygrywalibyomy przynajmniej 4:0, to gospodarze te? nie powinni miea powodów, ?eby czua sie pokrzywdzeni. Gród nastawi3 sie w tym spotkaniu przede wszystkim na obrone. My pokazaliomy natomiast, ?e to szóste miejsce, które aktualnie zajmujemy nie jest dzie3em przypadku, choa uwa?am, ?e z gr1, jak1 prezentujemy, powinniomy zakonczya sezon na 2-3 pozycji. Dodaa musze, ?e oba zespo3y nie wykorzysta3y w tym spotkaniu rzutów karnych. Nie chcia3bym nikogo wyró?niaa indywidualnie, uwa?am jednak, ?e wszyscy zagrali na swoim poziomie.

Wis3a Szczucin - Helena Nowy S1cz 3:3 (2:1)
Bramki:
Piotr Lechowicz 33 - karny, Grzegorz Cholewa 39, Mateusz Tredota 72
Komentuje trener Jerzy Smao dla którego by3 to ostatni mecz w swojej karierze zawodniczej: Myole, ?e mimo fatalnych warunków atmosferycznych i padaj1cego ca3y czas deszczu mecz ten sta3 na dobrym poziomie. Oba zespo3y zaprezentowa3y w nim otwarty futbol i dla kibiców by3o to z pewnooci1 interesuj1ce widowisko. Pad3o w nim 6 bramek, a remis by3 wed3ug mnie jak najbardziej zas3u?onym rozstrzygnieciem, gdy? obie dru?yny storzy3y sobie w tym spotkaniu podobn1 ilooa sytuacji podbramkowych. Gorzej by3o z pewnooci1 w przypadku obu zespo3ów z gr1 defensywn1, ale poniewa? by3 to ostatni, nierozstrzgaj1cy ju? o niczym mecz, to w takim spotkaniu mo?na by3o sobie na to pozwolia.

Statystyki w liczbach:

Miejsce w tabeli:
7
Rozegranych meczów: 30
Ilooa punktów: 44 (ilooa pkt na mecz: 1,5)
Zwyciestw: 11 (36,7 %)
Remisów: 11 (36,7 %)
Pora?ek: 8 (26,6 %)
Strzelonych goli: 49 (orednio na mecz: 1,6)
Straconych goli: 45 (orednio na mecz: 1,5)
Najwy?sza wygrana: 5:0 (Uocie, dom)
Najwy?sza przegrana: 7:1 (Wolania, wyjazd)
Najwiecej bramek w meczu: 8 (Wolania i Wojnicz, wyjazd)
Najd3u?sza seria zwyciestw: 3
Najd3u?sza seria remisów: 3
Najd3u?sza seria pora?ek: 3
Najd3u?sza seria bez pora?ki: 6
Najd3u?sza seria bez zwyciestwa: 4
Najd3u?sza seria bez straty bramki: 2

Strzelcy:
8 - Piotr Lechowicz
7 - Adam Majka
6 - Mateusz Tredota, Tomasz Urban, Grzegorz Tabor
5 - Grzegorz Cholewa
4 - Tomasz Zielinski
2 - Mateusz Labuz
1 - Sebastian Bator, Marcin Kapel, Rafa3 Oleksy.

Asysty:
6 - Grzegorz Tabor
5 - Adam Majka, Grzegorz Cholewa
3 - Tomasz Zielinski, Szczepan Ko3ton
2 - Jaros3aw Bedkowski, Rafa3 Oleksy, Piotr Lechowicz, Mateusz Tredota, Tomasz Urban
1 - Marcin K3agisz, Bartosz Pochron, Marcin Kapel, Daniel Liguz, Sebastian Bator, Lukasz Bebel.

By3y jeszcze 3 rzuty karne po faulach na Zielinskim, Cholewie i Urbanie. Pnadto dwie bramki pad3y bezpoorednio z rzutów wolnych, a 4 gole by3y bez asyst.

Dodaj1c gole i asysty najbardziej efektywnymi zawodnikami okazali sie: Grzegorz Tabor (6 bramek, 6 asyst) i Adam Majka (7 bramek, 5 asyst). W tym sezonie najwiecej na boisku przebywa3 Szczepan Ko3ton, który zagra3 w sumie 2516 minut. Ko3ton równie? przoduje w ilooci kartek - zdoby3 8 ?ó3tych. Najczeociej z 3awki rezerwowej wchodzi3 Mateusz Labuz. W sumie trener Smao skorzysta3 z 31 zawodników (w tym sam Smao). Woród nich 7 zaliczy3o ligowy debiut w barwach Wis3y: Grzegorz Cholewa, Daniel Liguz, Pawe3 Rysak, Rados3aw Furga3, Mateusz Tredota, Piotr Strycharz i Karol Miklasinski. W tym sezonie na meczach w Szczucinie pojawi3o sie w sumie oko3o 1740 kibiców, co daje oredni1 116 widzów na mecz. Najwiecej kibiców przysz3o na derbowy pojedynek z D1brovi1 - oko3o 250.

[Zobacz równie? podsumowanie r. jesiennej sezonu 2008/09 seniorów]

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863280 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.