Wisła Szczucin

Przypuszczalne awanse i spadki 2008/09

Wielkimi krokami zbli?aj1 sie finisze pi3karskich sezonów w ma3opolsce. Do konca IV ligi pozosta3y dwie kolejki, z kolei w nowos1decko - tarnowskiej V lidze i tarnowskiej okregówce tylko jedna kolejka, a w nowos1deckiej okregówce zosta3y do rozegrania jeszcze trzy serie spotkan. Czas wiec, na pierwsze przypuszczalne awanse i spadki sezonu 2008/09. Patrzymy oczywiocie z perspektywy naszej V ligi, gdzie gra Wis3a, tak aby wytypowaa "nowych" rywali naszej dru?yny w nastepnym sezonie...

Nie bedzie to takie proste, gdy? skomplikowaa mog1 sytuacje zespo3y, które wycofa3y sie z ligi, a teraz chc1 zg3osia sie do rozgrywek - a wszystko wskazuje na to, ?e takie komplikacje mog1 zaistniea. W gre wchodzi choaby Kmita Zabierzów, Cracovia II Kraków czy Górnik Wieliczka. Jeoli któryo z tych klubów zg3osi3by sie do gry w nowym sezonie na szczeblu IV ligowym, to prawdopodobnie spad3oby wiecej dru?yn...

Na pocz1tek rozwa?my jednak tylko spadki/awanse bez ?adnych powy?szych zawirowan. Czyli zgodnie z regulaminem z IV ligi spadaj1 4 zespo3y, jednak do naszej V ligi Nowy S1cz - Tarnów zawitaj1 tylko 2 dru?yny. Poniewa?, ju? od d3u?szego czasu pewne spadku jest P3omien Jerzmanowice oraz Goocibia Su3kowice, czyli krakowskie firmy, które naturalnie "polec1" do V ligi Kraków - Wadowice. Natomiast z Wis31 Szczucin w nowym sezonie powinien zagraa dobrze znany nam Polan —abno, który po rocznej przygodzie na wy?szym szczeblu znów zawita w V-ligowych rozgrywkach. —abienscy pi3karze s1 na 16 miejscu w tabeli i chocia?by w dwóch ostatnich meczach zgarneli pe3n1 pule punktów, to i tak nie poprawi1 swojej pozycji. Natomiast na miano drugiego spadkowicza "walcz1" a? trzy zespo3y - Sandecja II Nowy S1cz, Tuchovia Tuchów i Szreniawa Nowy Wionicz. Ci ostatni s1 w najlepszej sytuacji, poniewa? brakuje im tylko punktu do utrzymania (oczywiocie ca3y czas na razie bierzemy pod uwage tylko to, ?e z IV ligi spadaj1 4 dru?yny!) albo liczya na to, ?e w pojedynku Tuchovia - Sandecja II nie wygraj1 goocie. Natomiast, jeoli chodzi o pozosta3e dwie dru?yny to w3aonie kluczowym momentem bedzie mecz zespo3u z Tuchowa (35 pkt) vs rezerwy Sandecji (33 pkt), który odbedzie sie ju? w t1 sobote. To spotkanie powinno w du?ej mierze zadecydowaa, która z tych dru?yn wskoczy na "czerwone pole".

To byli kandydaci na spadkowiczów, a komu dane od przysz3ego sezonu bya beniaminkiem? W tarnowskiej okregówce ju? wszystko jasne. Z awansu cieszya sie mog1: Nowa Jastrz1bka oraz Bruk-Bet II Nieciecza. Co innego w nowos1deckiej VI lidze, bo tam pewna promocji o klase wy?ej jest tylko Grybovia Grybów. O drugie miejsce walczy: Losoo Lososina Dolna, KS Zakopane i Dobrzanka Dobra. Jednak Ci ostatni maj1 tylko iluzoryczne szanse na awans i musia3by sie zdarzya cud, aby Dobrzanka zawita3a w naszej lidze. Inna sprawa z pozosta31 dwójk1 - Losoo aktualnie ma 56, a Zakopane 54 punkty. I tutaj równie? dojdzie do bezpooredniego pojedynku, który na pewno zawa?y w du?ej mierze o tym, kto podzieli los Grybovii.

Natomiast z kim Wis3a nie zagra w nastepnym sezonie? Na pewno z Wolani1 Wol1 Rzedzinska i Dunajcem Nowy S1cz, które ju? po rundzie jesiennej by3y niemal jedn1 nog1 w IV lidze. Z kolei w okregow1 otch3an spadnie: Uocie Gorlickie, Gród Podegrodzie, Watra Bia3ka Tatrzanska oraz Victoria Witowice Dolne. Warto zauwa?ya, ?e s1 to wszystkie nowos1deckie dru?yny.

Ca3y ten powy?szy plan mo?e czeociowo wzi1a w 3eb. Tak jak pisa3em powy?ej - Kmita, Cracovia II oraz Górnik (a mo?e ktoo jeszcze) mog1 przyst1pia w nowym sezonie do IV ligi, co mo?e sie wi1zaa z wieksz1 liczb1 spadków z IV, jak i V ligi. Kmite Zabierzów od niedawna mamy "z g3owy", poniewa? oficjalnie zg3osi3a sie jednak do III ligi, gdzie wymusi3a spadek kolejnej owietokrzyskiej dru?yny, czyli ma3opolskie s1 bezpieczne. Z kolei Górnik Wieliczka z powodów finansowych zastanawia nad wycofaniem sie z rozgrywek II ligi. A zgodnie z regulaminem - dru?yna po wycofaniu sie z ligi spada dwie klasy ni?ej. Natomiast jeszcze inna sytuacja jest z rezerwami Cracovii. Tutaj mo?e zadecydowaa bara? o... Ekstraklase. Jeoli Cracovia przegra dwumecz z Koron1 Kielce i spadnie do I ligi, to automatycznie po?egna sie z M3od1 Ekstraklas1 i prawdopodobnie utworzy dru?yne rezerw, któr1 bed1 chcieli umieocia w3aonie w IV lidze.

Z tego wynika, ?e Dunajec Zakliczyn czy Wis3a Grobla mog1 sie czua jeszcze zagro?one. Aczkolwiek wszystko jest to "pisane kijem po wodzie", bo np. istnieje jeszcze opcja taka, ?e MZPN zostawi w IV lidze 18 zespo3ów, a nie tak jak planowa3, ?e zmniejszy grupe do 16 dru?yn... Wszystkiego powinniomy sie dowiedziea pod koniec rozgrywek lub tu? po ich zakonczeniu, poniewa? dru?yny, które ewentualnie chcia3by zg3osia sie do rozgrywek musze wczeonie zawiadomia o tym zwi1zek.

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860701 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.