Wisła Szczucin

Walne Zebranie Klubu

Dnia 22 listopada odby3o sie Walne Zebranie Klubu LKS Wis3a Szczucin, które mia3o charakter sprawozdawczo-wyborczy. Na zebraniu obecnych by3o nieca3e 30 osób. Po otwarciu zebrania oraz dope3nieniu kilku formalnooci ustalono, ?e prawo do g3osowania maj1 24 osoby. Nastepnie swój referat sprawozdawczy przeczyta3 prezes zarz1du klubu - Edmund Kupiec. By3o to bardzo ogólnikowe podsumowanie ostatnich dwóch lat dzia3alnooci jego zarz1du. Przypomnijmy, ?e ustepuj1ce dzio w3adze klubu zosta3y wybrane dnia 9 grudnia 2006 roku. Bezpoorednio po nim swoje sprawozdanie wyg3osi3 przewodnicz1cy Komisji Rewizyjnej - Marian Pra?uch. By3 to równie? bardzo ogólny zarys opisuj1cy prace zarz1du.

Zaraz po tym zosta3o przyznane absolutorium ustepuj1cemu zarz1dowi klubu. Nastepnie przyjeto z ilu osób sk3adaa ma sie nowy zarz1d oraz komisja rewizyjna. Ustalono, ?e w do zarz1du wejdzie piea cz3onków, a do komisji trzech. Potem - drog1 g3osowania - zaczeto wybieraa kandydatów do nowego zarz1du klubu. Po wybraniu pieciu osób nowy zarz1du ukonstytuowa3 miedzy sob1 funkcje dla poszczególnych osób. Tak ukszta3towa3y sie nowe w3adze klubu:

Prezes: Edmund Kupiec
Wiceprezes: Tadeusz Knapczyk
II Wiceprezes: Zbigniew Furga3
Sekretarz: Miko3aj Strycharz
Cz3onek zarz1du i kierownik dru?yny: Andrzej Orszulak

Jak widaa zarz1d niewiele sie zmieni3. Przede wszystkim od tego sprzed dwóch lat, który liczy3 10 osób zosta3 uszczuplony.

Wybrano równie? komisje rewizyjn1, w której sk3ad weszli:

Przewodnicz1cy: Marian Stochlinski
Sekretarz: Jan Duda
Cz3onek: Marian Pra?uch

Nale?y równie? wspomniea, ?e przed wyborami swoje dooa obszerne przemówienie mia3 Wójt Gminy Szczucin - Jan Sipior, po którym dosz3o do dyskusji na temat przysz3ooci, jak i przesz3ooci klubu.

—yczymy powodzenia oraz sukcesów!


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862629 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.